Articles

De balans van het nieuwe normaal

De balans van het nieuwe normaal

De balans van het nieuwe normaal

23.06.2022 NL law

In het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht staat Manon Cremers stil bij de veranderingen in jaarvergaderingen sinds Covid-19 en hoe de toekomst er van deze vergaderingen uitziet.

De Tijdelijke Wet Covid-19 Justitie & Veiligheid (''Tijdelijke wet'') is op 24 april 2020 ingevoerd en introduceerde verschillende voorzieningen en wettelijke aanpassingen om het wetgevingsproces, de rechtspraak en het openbaar bestuur tijdens de coronacrisis zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze wet had oorspronkelijk een looptijd tot 1 september 2020 met de mogelijkheid om telkens met twee maanden verlengd te worden. De Tijdelijke wet is onlangs bij Koninklijk Besluit verlengd tot 1 juni 2022. Op grond van de Tijdelijke wet kunnen rechtspersonen ervoor kiezen om hun algemene leden/aandeelhoudersvergadering niet fysiek of hybride, maar digitaal te houden. Daarnaast is het bestuur bevoegd om - zonder dat de algemene vergadering daarover hoeft te besluiten, hetgeen voor Covid nog wel eens werd vergeten – de termijn voor het opstellen van de jaarrekening te verlengen (met uitzondering van beursvennootschappen) en hoeft de jaarvergadering niet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar te worden gehouden.

Ook bij beursvennootschappen stonden de afgelopen twee jaarvergaderingen in het teken van Covid. We zagen vele vergadervarianten de revue passeren: van puur digitaal, tot hybride en fysieke vergadering met vaak de oproep aan leden en aandeelhouders om vooral niet naar de vergadering te komen, maar om een volmacht af te geven. Verder hielden vennootschappen met name in 2020 de hand op de knip en werd er in bepaalde gevallen minder dividend uitgekeerd, of werden eerder gedane dividendvoorstellen gewijzigd of ingetrokken. Immers, het waren (financieel) barre tijden. Vennootschappen werden bovendien opgeroepen om in hun verslaggeving melding te doen van de impact van Covid op hun bedrijfsvoering.

Inmiddels is het vergaderseizoen 2022 in volle gang en maken we de balans op van de afgelopen Covid jaren. Hoe anders ziet de wereld er nu uit.

Auteur: Manon Cremers

Bron: Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht nr. 2

Publicatiedatum: juni 2022

Klik hier voor het volledige artikel

Team

Related news

09.06.2022 NL law
Termijnoverschrijding verschoonbaar? Iets meer souplesse bij buiten de termijn ingediende bezwaar- en beroepschriften.

Short Reads - In een Stibbeblog uit 2020 brak ik de staf over de ‘tweewekenregel’ die de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hanteert bij verschoonbare termijnoverschrijdingen. Blijkens een uitspraak van 20 april 2022 (Renkumse villa) lijkt de Afdeling deze regel inderdaad (iets) minder streng te gaan toepassen. Maar de principiële vraag: waarom een vaste termijn van twee weken, en niet een beoordeling op basis van de concrete omstandigheden van het geval, blijft (nog) onbeantwoord.

Read more

03.06.2022 NL law
Podcast: circulair ondernemen en de juridische mogelijkheden en beperkingen

Short Reads - In deze Stibbe Legal Insights gaan Bram Schmidt, Ida Mae de Waal en Christian van Maaren in op het juridisch kader bij circulariteit. Zij bespreken de transitie naar een circulaire economie en hoe bedrijven, ondanks de beperkingen van huidige wet- en regelgeving, meer circulair kunnen opereren. Ook bespreken zij hoe bedrijven zich kunnen voorbereiden op nieuwe Europese wet- en regelgeving op het gebied van hergebruik, recyclen en circulair productontwerp.

Read more