Short Reads

Update website Nieuw pensioenstelsel: mark-up Pensioenwet beschikbaar

Update website Nieuw pensioenstelsel: mark-up Pensioenwet beschikbaar

Update website Nieuw pensioenstelsel: mark-up Pensioenwet beschikbaar

07.04.2022 NL law

Op 30 maart 2022 is het Wetsvoorstel toekomst pensioenen (Wtp) (Kamerstuk 36067) ingediend bij de Tweede Kamer.

De Wtp wijzigt het Nederlandse pensioenstelsel ingrijpend. Behoudens een enkele uitzondering, moeten werkgevers voortaan kiezen voor een premieregeling in drie varianten: de solidaire premieovereenkomst, de flexibele premieovereenkomst of (specifiek voor verzekeraars) de premie-uitkeringsovereenkomst. De uitkeringsovereenkomst vervalt, de doorsneesystematiek voor pensioenpremies wordt afgeschaft en pensioenpremies worden leeftijdsonafhankelijk. Het achterliggende idee is dat er zo een beter perspectief op koopkrachtig pensioen ontstaat. Pensioen wordt transparanter en persoonlijker, en het nieuwe pensioenstelsel zal beter aansluiten bij de huidige (flexibelere) arbeidsmarkt, aldus de wetgever.

De beoogde datum van inwerkingtreding van de Wtp is 1 januari 2023. Daarmee start een transitieperiode van vier jaar tot 1 januari 2027, waarin nieuwe arbeidsvoorwaardelijke afspraken over pensioen gemaakt moeten worden, per werkgever of bedrijfstak, met betrokkenheid van alle stakeholders. Het gaat dan over de inhoud van de nieuwe pensioenregeling, maar ook over een transitieplan: worden de al opgebouwde rechten en aanspraken ingevaren en zo ja, wordt daarbij compensatie aan specifieke leeftijdsgroepen geboden? Pensioenuitvoerders zullen hierbij betrokken zijn en zelf implementatieplannen opstellen.

De Stibbe pensioengroep volgt het wetgevingsproces van de Wtp op de voet en houdt u via onze website ‘Nieuw pensioenstelsel’ op de hoogte. Op deze website houden wij de actuele ontwikkelingen bij, maken de relevante documenten eenvoudig toegankelijk en zetten op een rij wat de werkgever wanneer moet gaan doen. Tevens is op onze Wet(s)voorstel toekomst pensioenen-pagina de mark-up van de Pensioenwet, inclusief Wtp beschikbaar.

 

Team

Related news

27.06.2022 NL law
Kabinet wil schijnzelfstandigheid aanpakken door intensivering handhaving door Belastingdienst en uiterlijk per 1 januari 2025 opheffing van het handhavingsmoratorium

Articles - Op vrijdag 24 juni jl. hebben de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst een schriftelijke kabinetsreactie gegeven op de rapporten van de Algemene Rekenkamer (ARK) en de Auditdienst Rijk (ADR) over de handhaving op schijnzelfstandigheid door de Belastingdienst. Johan Vrolijk bespreekt in dit blogbericht de kabinetsreactie nadat eerst kort is ingegaan op de achtergrond, het geldende handhavingsmoratorium en de rapporten van de ARK en ADR.

Read more

11.05.2022 NL law
De afweging van grondrechten in het kader van corona

Articles - COVID-19 heeft de maatschappij voor dilemma’s geplaatst bij de afweging van volksgezondheid en bescherming van kwetsbaren tegenover vrijheden van het individu. In Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context schetsen Frederiek Fernhout en Judica Krikke de onderliggende rechten en vrijheden die vastgelegd zijn in het Europese grondrechtenkader, de AVG en nationale arbeidswetgeving en bespreken zij hoe deze tegen elkaar moeten worden afgewogen in de context van coronamaatregelen.

Read more

11.05.2022 NL law
Proposal for a Directive on Corporate Sustainability Due Diligence

Short Reads - On 23 February 2022 the European Commission (the "Commission") published a proposal for a Directive on Corporate Sustainability Due Diligence (the "CSDD proposal"). This long awaited proposal – if adopted unchanged – will require certain (very) large EU and non EU companies to set 

Read more