Articles

Kroniek - Bestuurs- en civielrechtelijke rechtspraak mededingingsrecht 2020

Kroniek - Bestuurs- en civielrechtelijke rechtspraak mededingingsrech

Kroniek - Bestuurs- en civielrechtelijke rechtspraak mededingingsrecht 2020

04.10.2021 NL law

Annalies Outhuijse behandelt de meest spraakmakende uitspraken en ontwikkelingen van 2020 op het gebied van de mededingingsrechtelijke rechtspraak. Deze kroniek is gepubliceerd in SEW, Tijdschrift voor Europees en economisch recht.

"Het jaar 2020 zullen velen van ons niet snel vergeten. Net als in het gewone leven, is in de kroniek dit jaar ook alles net wat anders. Zo waren er slechts weinig uitspraken over kartelboetes. Van de bevoegde rechters heeft enkel het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) inhoudelijk geoordeeld over kartelboetes. Dit was in twee zaken: de Koel- en vrieshuizen-zaak en een zaak die (nog) anoniem is. Kwantiteit zegt echter niet alles. Deze zaken bieden nog voldoende stof voor dit onderdeel van de kroniek. Centrale thema’s zijn de afbakening van de relevante markt, de één enkele voortdurende inbreuk, stuiting van de verjaringstermijn, procesbelang en de publicatieplicht. Naast de kartelboetes is er ook noemenswaardige rechtspraak op het gebied van de Wet Markt en Overheid en het concentratietoezicht. Zo heeft de rechtbank Rotterdam een oordeel gegeven over de door de minister verleende vergunning voor de PostNL/Sandd-fusie, hetgeen leidde tot een vernietiging van de vergunning. Dit betekent echter nog niet het einde voor de fusie.

Ook bij de civiele rechtspraak zijn er zaken die anders zijn ten opzichte van vorige jaren. Zo is er – bij mijn weten – geen voortgang in de TenneT-zaken, waardoor dit onderwerp voor het eerst in vijf jaar geen onderdeel uitmaakt van de kroniek. Gelukkig zijn er voldoende andere follow-on- en stand-alone-zaken om over te rapporteren."

Klik hier voor de volledige publicatie.

Titel: Kroniek - Bestuurs- en civielrechtelijke rechtspraak mededingingsrecht 2020

Auteur: Annalies Outhuijse

Bron: SEW 2021/118, aflevering 7-8

Publicatiedatum: 28 augustus 2021

Team

Related news

20.10.2021 NL law
FAQ: What will change with the entry into force of the Woo compared to the Wob? An update

Short Reads - The Open Government Act (“Woo”) is to replace the Government Information (Public Access) Act (“Wob”). The Woo initiative proposal was passed in the Dutch House of Representatives in 2016; see our earlier Stibbeblog. However, the impact analysis that followed showed that the Woo as proposed was potentially impracticable for local governments. This led to amendments to the bill, which was passed by the House of Representatives on 26 January 2021. 

Read more

13.10.2021 NL law
FAQ: Hoe een begrip uit te leggen als een definitie of andere uitleg ervan in de wettelijke regeling ontbreekt?

Short Reads - Hoe een begrip uit te leggen als een definitie of andere uitleg ervan in de wettelijke regeling ontbreekt? Deze vraag komt meer dan eens aan de orde in geschillen en procedures. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beantwoordt deze vraag onder meer in een uitspraak over pleziervaartuigen en woonschepen in de jachthaven te Kaag (25 augustus 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1897).

Read more

20.10.2021 NL law
FAQ: Wat verandert er met de inwerkingtreding van de Woo ten opzichte van de Wob? Een update

Short Reads - De wet open overheid (“Woo”) moet de Wet openbaarheid van bestuur (“Wob”) vervangen. Al in 2016 is het initiatiefvoorstel van de Woo aangenomen in de Tweede Kamer. Hierover kon u eerder een Stibbeblog lezen. De impactanalyse die volgde toonde echter aan dat de Woo zoals voorgesteld mogelijk onuitvoerbaar was voor decentrale overheden. Dit heeft geleid tot wijzigingen in het wetsvoorstel dat op 26 januari 2021 door de Tweede Kamer is aangenomen. 

Read more

13.10.2021 NL law
De hardheidsclausule en ander maatwerk in het licht van de NOW

Short Reads - Uitzonderingen op de NOW zijn volgens de bestuursrechter niet mogelijk door het bewust ontbreken van een hardheidsclausule, maar worden door de minister in bepaalde gevallen wel toegestaan. In dit artikel bespreekt Sandra Putting welke mogelijkheden bestuursorganen en de bestuursrechter hebben om maatwerk te bieden en wordt aan de hand van drie geschilpunten over de NOW beoordeeld hoe die mogelijkheden zijn ingezet of beter hadden kunnen worden ingezet.

Read more

14.10.2021 NL law
Termijn voor het indienen vaststellingsaanvraag NOW-1 loopt af op 31 oktober 2021: strategische handreikingen en juridische aanbevelingen

Short Reads - Op 31 oktober 2021 is het de laatste dag waarop de vaststellingsaanvragen van de NOW-1 subsidie kunnen worden ingediend. Veel werkgevers hebben deze aanvraag al ingediend (en al een vaststellingsbesluit ontvangen) maar ook een aanzienlijk deel van de vaststellingsaanvragen moet nog door het UWV worden ontvangen (zie de Kamerbrief van 20 september 2021). 

Read more

07.10.2021 NL law
Intrekking van natuurvergunningen en de praktijk: de stand van zaken en de rol van significantie van eventuele effecten

Short Reads - Onherroepelijke natuurvergunningen lijken anno 2021 geen rustig bezit meer te zijn. Bij provincies liggen op dit moment verzoeken voor om tot intrekking van (onherroepelijke) natuurvergunningen over te gaan. Intrekking zou een noodzakelijke passende maatregel zijn ter uitvoering van artikel 6, lid 2 Habitatrichtlijn. Jurisprudentie geeft inmiddels enige duidelijkheid. Maar de praktijk blijkt weerbarstig en laat zien dat de nodige vragen onbeantwoord blijven. In dit blog bespreken wij de stand van zaken.

Read more