Short Reads

De NOW-3: loonsubsidie of reorganiseren: geen eenvoudige keuze?

De NOW-3: loonsubsidie of reorganiseren: geen eenvoudige keuze?

De NOW-3: loonsubsidie of reorganiseren: geen eenvoudige keuze?

02.02.2021 NL law

Op 9 oktober 2020 zijn de derde, vierde en vijfde tranche van de NOW (gezamenlijk: NOW-3) gepubliceerd. Deze drie tranches voorzagen in eerste instantie in aanzienlijke versoberingen ten opzichte van de eerste (NOW-1) en de tweede (NOW-2) tranche van de NOW. 

In dit artikel gaat Thomas Boot aan de hand van de aanvankelijk ingevoerde versoberingen in de NOW-3 in op de keuze van een werkgever tussen het (opnieuw) aanvragen van een NOW-subsidie of het doorvoeren van een reorganisatie. Anders dan in het artikel wordt besproken zijn de kernonderdelen van de NOW niet versoberd. De drempel voor de omzetdaling is niet verhoogd en de drempel om in aanmerking te komen voor de loonkostensubsidie blijft 20%. Daarnaast wordt de geplande afbouw voor de hoogte van de tegemoetkoming niet doorgezet. Toch blijft er nog steeds een 'gat' zitten tussen de hoogte van de tegemoetkoming (80% of 85%) en de verplichting van de werkgever om 100% van het loon door te betalen. Dit verschil bestaat sinds maart 2020. Met de invoering van de NOW-3 is het voor het eerst toegestaan om de loonsom te laten dalen terwijl ook subsidie wordt aangevraagd. Ook geldt dat de lange duur van de corona-crisis en de weer aangescherpte COVID-19 maatregelen ertoe leiden dat werkgevers ook naar de mogelijkheden zullen kijken om de organisatie te reorganiseren.

Thomas bespreekt in dit artikel daarom de belangrijkste aandachtspunten bij de keuze tussen een beroep op de NOW-3 of een reorganisatie. Voor zijn bijdrage zijn met name de gevolgen van een reorganisatie van belang, namelijk het vervallen van arbeidsplaatsen. Indien een werkgever het voornemen heeft om arbeidsplaatsen te laten vervallen terwijl hij ook een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangt op grond van de NOW, dient hij bedacht te zijn op de restricties van de NOW. Onder alle vijf de tranches van de NOW is een werkgever gebonden aan strenge voorwaarden en heeft een ongeoorloofde daling van de loonsom grote gevolgen voor de hoogte van de subsidie. Daarnaast is het na afloop van de subsidieperiode niet volledig duidelijk op welk moment een werkgever een reorganisatie kan starten. Thomas betoogt in zijn artikel dat dit kort na afloop van de subsidieperiode mogelijk moet zijn en dat dit niet in strijd is met de subsidieverplichtingen of het doel van de NOW. Bovendien moet een werkgever na afloop van de subsidieperiode rekening houden met de implicaties van de NOW, met name voor het adviestraject met de ondernemingsraad. Tijdens het adviestraject zal de werkgever in ieder geval rekening moeten houden met de aanvraag van een NOW-subsidie als alternatief voor een voorgenomen reorganisatie.

  • Klik hier voor de bijdrage van T.O. Boot, ‘De NOW-3: loonsubsidie of reorganiseren: geen eenvoudige keuze?’, ArbeidsRecht 2021/1

Stibbe website over de NOW

De ontwikkelingen rondom de NOW-subsidie volgen elkaar in een snel tempo op en blijven door de aanhoudende coronacrisis zeer actueel. Daarom heeft het Stibbe NOW-team een speciale website over de NOW opgezet. Op deze website houdt dit team onder andere literatuur, rechtspraak, regelgeving en nieuwsberichten over de NOW bij. Daarnaast vindt u hier de belangrijkste parlementaire documentatie inzake de NOW. Ook staan op deze website onze short reads met een juridische duiding van de NOW-ontwikkelingen. Kortom, met onze website biedt het Stibbe NOW team u een up-to-date overzicht van de ontwikkelingen en inzicht in de juridische betekenis hiervan.

Related news

17.06.2021 NL law
SER advies 2021-2025: de belangrijkste aanbevelingen op het terrein van de arbeidsmarkt besproken

Short Reads - Inleiding Op 2 juni 2021 presenteerde de Sociaal Economische Raad (SER) het ontwerpadvies ‘Sociaal-Economisch beleid 2021-2025. Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving’. Dit advies behelst een breed pakket aan voorstellen dat voor brede welvaart in Nederland moet zorgen. De SER adviseert het kabinet fors te investeren in de arbeidsmarkt en de publieke sector.

Read more

14.06.2021 NL law
Verplichte deelneming in bedrijfstakpensioenfonds voor Duitse chauffeurs in dienst van in Nederland gevestigde onderneming (annotatie)

Short Reads - In deze annotatie becommentarieert Astrid Helstone een uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden. Deze uitspraak gaat over een werkgever met een in Nederland gevestigde onderneming in het beroepsvervoer over de weg. Deze werkgever heeft ongeveer 90 werknemers in dienst, van wie tien werknemers de Duitse nationaliteit hebben en in Duitsland wonen. Partijen verschillen van mening over de vraag of deze tien Duitse werknemers verplicht zijn tot deelneming in het Pensioenfonds Vervoer.

Read more

02.06.2021 NL law
Kabinet kondigt NOW-4 en een wijziging van de omzetberekening aan

Short Reads - Er komt een nieuwe NOW-subsidieregeling, de NOW-4. Dit heeft het kabinet aangekondigd in de Kamerbrief van 27 mei 2021. De subsidievoorwaarden onder de NOW-4 zullen grotendeels gelijk zijn aan de voorwaarden voor een subsidie onder de vijfde tranche van de NOW-3. Ook informeert het kabinet de Tweede Kamer over een wijziging inzake de bepaling van de omzet, die zal worden ingevoerd in de NOW-3 en de NOW-4.

Read more

03.05.2021 NL law
De overheid behoeft de besten, maar krijgt zij die nog wel?

Short Reads - ‘De overheid behoeft de besten; zij moet aantrekken en opkweken de bekwaamsten onder de jongeren; haar mensen moeten het in kennis maar ook in levenshouding en beschaving kunnen opnemen tegen de leidende figuren uit de maatschappij; het zou noodlottig zijn voor de publieke zaak, zo de overheid zich tevreden zou stellen met degenen, die elders niet aan de slag konden komen of mislukten.’ (C.H.F. Polak 1957, geciteerd in NJB 2018/1044)

Read more