Articles

De NOW en bedrijfseconomisch ontslag: de spagaat van een werkgever die loonkostensubsidie aanvraagt, maar tegelijkertijd moet reorganiseren

De NOW en bedrijfseconomisch ontslag: de spagaat van een werkgever di

De NOW en bedrijfseconomisch ontslag: de spagaat van een werkgever die loonkostensubsidie aanvraagt, maar tegelijkertijd moet reorganiseren

23.11.2020 NL law

De NOW stelt werkgevers door een loonkostensubsidie in staat hun werknemers in deze economisch turbulente tijden door te blijven betalen en zo veel mogelijk in dienst te houden. De loonkostensubsidieregeling moet op die manier grootschalige ontslagen en werkloosheid voorkomen. Deze doelstelling vertaalt zich in twee kernverplichtingen voor de werkgever die een beroep wil doen op de NOW: de werkgever is verplicht de loonsom zo veel mogelijk gelijk te houden en mag geen ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvragen bij het UWV.

Deze verplichtingen zijn een uitwerking van de verantwoordelijkheid die de NOW van werkgevers (en de vakbonden) vraagt om tijdens de coronacrisis in te zetten op een zo groot mogelijk behoud van werkgelegenheid in Nederland. Een werkgever kan onder de NOW dus een beroep doen op overheidssteun, maar daartegenover staat een beperking van de ruimte van de werkgever om bedrijfseconomische ontslagen door te voeren.

In deze bijdrage geeft Juno Terpstra een overzicht van de kernverplichtingen op het gebied van bedrijfseconomisch ontslag waaraan een werkgever zich bij een beroep op de NOW moet houden en de consequenties die de NOW verbindt aan het niet naleven daarvan. Zij bespreekt zowel de NOW-1 (subsidieperiode 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020) als de NOW-2 (subsidieperiode 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020). Juno staat stil bij de plaats van de verplichtingen in de NOW, de bevoegdheden die het UWV heeft indien deze niet worden nageleefd en de rechtsbescherming die de werkgever geniet. Daarna gaat zij achtereenvolgens in op de verplichting om de loonsom zo veel mogelijk gelijk te houden en de verplichting om geen bedrijfseconomisch ontslag aan te vragen. Hierbij besteedt zij aandacht aan de belangrijkste afwegingen die een werkgever in dit verband moet maken.

Uit Juno’s bijdrage blijkt dat de NOW het bemoeilijkt om beide routes tegelijkertijd te bewandelen, omdat het doorvoeren van bedrijfseconomische ontslagen ertoe kan leiden dat de subsidie lager of zelfs op nihil wordt vastgesteld. Dit kan een gehele of gedeeltelijke terugvordering van het ontvangen voorschot als gevolg hebben. De werkgever kan in dat geval bij het UWV in bezwaar gaan tegen de subsidievaststelling, maar het UWV is gebonden aan de NOW, die weinig beleidsvrijheid geeft. De bestuursrechtelijke route zou in bepaalde situaties desalniettemin uitkomst kunnen bieden, maar dan via de weg van de exceptieve toetsing door de rechter. Juno sluit deze bijdrage af met een overzicht van de belangrijkste knelpunten tussen de verplichtingen in de huidige NOW en de economische realiteit waar werkgevers mee te maken hebben, waarbij zij vooruitkijkt naar de aangekondigde verlenging van de NOW (NOW-3).

  • Klik hier voor de bijdrage van J.T. Terpstra, ‘De NOW en bedrijfseconomisch ontslag: de spagaat van een werkgever die loonkostensubsidie aanvraagt, maar tegelijkertijd moet reorganiseren’, TvO 2020, nr. 4, p. 122-130

Stibbe website over de NOW

De ontwikkelingen rondom de NOW-subsidie volgen elkaar in een snel tempo op en blijven door de aanhoudende coronacrisis zeer actueel. Daarom heeft het Stibbe NOW-team een speciale website over de NOW opgezet. Op deze website houdt dit team onder andere literatuur, rechtspraak, regelgeving en nieuwsberichten over de NOW bij. Daarnaast vindt u hier de belangrijkste parlementaire documentatie inzake de NOW. Ook staan op deze website onze short reads met een juridische duiding van de NOW-ontwikkelingen. Kortom, met onze website biedt het Stibbe NOW team u een up-to-date overzicht van de ontwikkelingen en inzicht in de juridische betekenis hiervan.

Related news

21.01.2022 NL law
Platformondernemingen en medezeggenschap

Articles - Platformondernemingen werken veelal op structurele basis met zelfstandigen. De Grondwet kent alle werkenden een recht op medezeggenschap toe. Het is op zich mogelijk zelfstandigen onder de WOR te brengen, zij het dat hier wel een aantal hindernissen genomen moeten worden: eerst moet er een ondernemingsraad zijn ingesteld ten behoeve van minstens vijftig werknemers. Daarna kan deze pas afspreken met de ondernemer om ook zelfstandigen kiesrecht te geven. 

Read more

08.12.2021 NL law
Stibbe advises AVR on the acquisition of AEB

Short Reads - Stibbe advises AVR-Afvalverwerking (AVR) on the acquisition of a 100% equity stake in the Amsterdam-based energy-from-waste company AEB Holding N.V. (AEB) from the municipality of Amsterdam.

Read more

12.11.2021 NL law
Termijn indienen vaststellingaanvraag NOW-1 verlengd tot en met 9 januari 2022

Short Reads - De termijn voor het indienen van de aanvraag om vaststelling van de NOW-1 subsidie is verlengd tot en met 9 januari 2022. Dit heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendgemaakt nadat na 31 oktober 2021 (de laatste dag van de oorspronkelijke termijn) werd vastgesteld dat 9.438 werkgevers nog geen aanvraag om vaststelling hebben ingediend. Deze groep werkgevers – die wel een subsidieverlening en voorschot heeft ontvangen – vertegenwoordigt ongeveer 320 miljoen euro aan verstrekte voorschotten (4% van het totaal aan verstrekte voorschotten).

Read more

11.11.2021 NL law
Van de WTV naar de NOW en weer terug

Short Reads - Aan het begin van de coronacrisis zijn de Beleidsregels ontheffing verbod op werktijdverkorting 2004 (WTV) ingetrokken en vervangen door de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Op 1 oktober 2021 is de WTV weer ongewijzigd geïntroduceerd. 

Read more