Articles

Privaatrechtelijke aansprakelijkheid bij schending MiFID II: complementariteit en beleggersbescherming

Privaatrechtelijke aansprakelijkheid bij schending MiFID II: compleme

Privaatrechtelijke aansprakelijkheid bij schending MiFID II: complementariteit en beleggersbescherming

10.03.2020 EU law

Marnix Wallinga bespreekt de privaatrechtelijke handhaving van de MiFID II-gedragsregels door middel van aansprakelijkheid van beleggingsondernemingen tegenover cliënten. Europese huishoudens zijn in toenemende mate aangewezen op beleggen op de financiële markten om hun financiële toekomst zeker te stellen.

Grootschalige misselling schandalen, waarbij ongeschikte financiële producten worden verkocht of onvoldoende informatie wordt verstrekt over deze producten, hebben grote gevolgen voor de financiële markten en de huishoudens die zich tot deze markten hebben gewend. Deze schandalen tonen de kwetsbaarheid van consumenten als niet-professionele beleggers. Ter bescherming van deze beleggers wordt op Europees niveau onder meer ingezet op de gedragsregels die zijn neergelegd in de Markets in Financial Instruments Directive II (hierna: MiFID II). De gedragsregels leggen verplichtingen op aan beleggingsondernemingen die beleggingsdiensten verlenen zoals het uitvoeren van orders, het geven van advies en het beheren van vermogen. Voorbeelden van gedragsregels zijn de verplichting om informatie te verstrekken over aan beleggingen verbonden risico’s en om informatie in te winnen bij een klant over diens kennis, ervaring, financiële positie, doelstellingen en risicobereidheid en vervolgens daarop de dienstverlening af te stemmen. Hoewel het geen twijfel lijdt dat privaatrechtelijke handhaving van deze gedragsregels bij kan dragen aan de effectiviteit van deze gedragsregels, is deze vorm van handhaving onderbelicht gebleven. Deze bijdrage onderzoekt de potentie van privaatrechtelijke handhaving van de MiFID II-gedragsregels in de vorm van het aansprakelijk houden van beleggingsondernemingen voor beleggingsverliezen om bij te dragen aan beleggersbescherming. Deze vraagstelling is niet slechts relevant voor het terrein van beleggingsdienstverlening onder MiFID II. De vraag naar de (ondersteunende) rol van privaatrechtelijke handhaving rijst ook op andere gebieden van financiële regulering waar de Europese wetgever op vergelijkbare wijze hoofdzakelijk inzet op publiek toezicht en bestuursrechtelijke handhaving van gedragsregels, zoals de regulering voor prospectussen, marktmisbruik en kredietbeoordelaars.

In dit artikel staat centraal de mogelijkheid van beleggers om een beroep te doen op (schending van) de in het nationale financieel toezichtrecht geïmplementeerde MiFID II-gedragsregels bij het instellen van een vordering tot schadevergoeding op grond van het contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht. Het doel van dit artikel is om een bijdrage te leveren aan de discussie over de invloed van het Europese recht op nationale privaatrechtelijke rechtsmiddelen. Meer specifiek wordt beoogd om inzicht te verschaffen in de wijze waarop civiele rechters gedragsregels van Europese origine toepassen bij de beoordeling van privaatrechtelijke aansprakelijkheid van beleggingsondernemingen in de nationale rechtsorde en de mate waarin dit kan bijdragen aan het op Europees niveau vastgestelde doel van beleggersbescherming

Dit artikel is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2020/1.

Lees de volledige publicatie

Related news

10.08.2020 NL law
ISDA kondigt publicatie van Adjusted RFRs, wijziging van de 2006 Definitions en IBOR Fallback Protocol aan

Short Reads - In twee in juli verschenen persberichten kondigt ISDA (i) de aanvang van de berekening en publicatie door Bloomberg van zogenaamde 'Fallback Rates' voor een aantal bestaande IBORs en (ii) de voorgenomen publicatie door ISDA van gewijzigde 'rate options' in de 2006 Definitions en het langverwachte IBOR Fallback Protocol aan.

Read more

08.07.2020 NL law
Dutch State breached duty of care in providing information to victims and surviving relatives of plane crash

Short Reads - Earlier this year, the District Court in The Hague ruled that the Dutch State is liable vis-à-vis the victims and surviving relatives of a 1992 plane crash in Faro, Portugal. The State was found liable because it is responsible for the information provided by the Dutch Aviation Safety Board (a government agency) to the victims and surviving relatives. This information, on the causes of the crash was deemed by the court to be incorrect and incomplete.

Read more

21.07.2020 NL law
Financiële sector moet klimaatrisico’s bespreken met klanten

Short Reads - Financiële instellingen moeten in gesprekken met klanten aandacht besteden aan klimaatrisico’s. Bij zakelijke klanten met name over de mogelijke impact van klimaatrisico’s op hun bedrijfsvoering en bij hypotheekeigenaren bijvoorbeeld over de verduurzaming van hun woning. Ook in het licht van het Klimaatcommitment van de financiële sector is dit van belang. Dit blijkt uit een bloemlezing van acht Nederlandse financiële instellingen, verenigd onder het Platform voor Duurzame financiering.

Read more

07.07.2020 NL law
Actualiteiten bescherming Nederlandse ondernemingen

Short Reads - Het afgelopen half jaar zijn er verschillende ontwikkelingen geweest op het gebied van bescherming van Nederlandse ondernemingen. COVID-19 zorgde daarbij voor een stroomversnelling. De verslechterde economische situatie als gevolg van COVID-19 maakt dat ondernemingen sneller bloot kunnen komen te staan aan ongewenste overnames of investeringen. Het Kabinet biedt ondernemingen handvatten ter bescherming tegen ongewenste overnames en investeringen als de nationale veiligheid in het geding komt.

Read more

07.07.2020 NL law
UBO-register starts on 27 September 2020

Short Reads - It was announced on 7 July that the UBO register will go live on 27 September 2020. The Act on the implementation of the UBO register ("Implementation Act") and the corresponding decree of entry into force have each been published today in the Bulletin of Acts and Decrees. The Act will (partially) enter into force on 8 July 2020, and concerns the obligation for legal entities to collect and maintain information about their UBOs and the obligation for foundations to maintain benefits of 25 percent or less.

Read more