Short Reads

Annotatie bij HvJ EU 19 december 2019: Het Hof concludeert dat onder bepaalde omstandigheden oplegging van lijfsdwang jegens individuele overheidsfunctionarissen mogelijk en zelfs verplicht is

Annotatie bij HvJ EU 19 december 2019: Het Hof concludeert dat onder

Annotatie bij HvJ EU 19 december 2019: Het Hof concludeert dat onder bepaalde omstandigheden oplegging van lijfsdwang jegens individuele overheidsfunctionarissen mogelijk en zelfs verplicht is

28.12.2020 NL law

Deutsche Umweltlife, een Duitse milieuorganisatie, heeft een zaak aangespannen tegen Freistaat Bayren (deelstaat Beieren, Duitsland).

Aanleiding was de aanhoudende weigering van de deelstaat om, ter uitvoering van Richtlijn 2008/50/EG betreffende de luchtkwaliteit, de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de grens van stikstofdioxide (NO₂) in München in acht wordt genomen. Zelfs na de rechterlijke veroordeling van Freistaat Bayren om het actieplan voor de luchtkwaliteit voor München aan te passen op straffe van een dwangsom hebben de bewindspersonen van de Freistaat Bayern meermaals én publiekelijk verklaard dat zij de opgelegde verplichtingen niet zouden nakomen. In reactie hierop heeft Deutsche Umweltlife niet alleen nieuwe dwangsommen gevorderd maar ook oplegging van lijfsdwang jegens de minister van Milieu en Consumentenbescherming of de minister-president. Dit laatste werd afgewezen en leidde tot hoger beroep en een prejudiciële vraag aan het Europese Hof van Justitie van de Europese Unie.

In dit arrest beantwoordt de Grote kamer van het Hof de vraag of lijfsdwang mag of zelfs moet worden toegepast tegen individuele overheidsfunctionarissen om zo een onwillige overheid te dwingen om Europese milieuwetgeving na te leven.

In hun annotatie in AB bespreken Annalies Outhuijse en Shannon Bothof dat antwoord en plaatsen zij het arrest in een breder perspectief (AB 2020/427).

Zie over deze zaak ook de eerdere blog van Tom Barkhuysen.

Related news

24.11.2021 NL law
Energielabel C-verplichting in commerciële huurrelaties

Short Reads - Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen beschikken over een energielabel van ten minste het niveau C. Kantoorgebouwen die nog niet beschikken over een energielabel C of beter, moeten worden verduurzaamd. Afhankelijk van het huidige energielabel, kan die verduurzaming kostbaar zijn. In commerciële huurrelaties roept dat de vraag op voor wiens rekening verduurzaming komt.

Read more

25.11.2021 NL law
De rol van het basisverzekeringspakket bij het garanderen van het recht op gezondheid: Hoe te bepalen wat daarin minimaal moet worden opgenomen?

Short Reads - Een toenemende vergrijzing en langere levensverwachting zetten de betaalbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel al enige tijd onder druk. De vraag naar de omvang van het recht op zorg wordt daarmee steeds relevanter. De huidige COVID-19-epidemie draagt verder bij aan die druk.

Read more

23.11.2021 NL law
De Afdeling geeft criteria voor werken met open normen in bestemmingsplannen en omgevingsplannen

Short Reads - De rechtszekerheid stelt eisen aan het werken met open normen in bestemmingsplannen. Anne-Marie Span en Jan van Oosten schreven een blog over de einduitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over Retailpark Belvédère in Maastricht waarin de Afdeling criteria geeft voor het werken met die normen.

Read more

24.11.2021 NL law
Energy label C obligation in commercial lease relationships

Short Reads - From 1 January 2023, office buildings must have an energy label of at least level C. Office buildings that do not yet have an energy label C or better must be made more sustainable. Depending on the current energy label, sustainabilization can be expensive. In commercial lease relationships, this raises the question who is responsible for such sustainabilization.

Read more