Conference

Conference on Smart Cities

Conference on Smart Cities

Conference on Smart Cities

22.01.2019 BE law

On 22 januari 2019, Stibbe organizes with Die Keure a conference on Smart Cities and the many legal challenges they pose, with topics such as blockchain, GDPR, innovative urban development, energy supply, innovative public procurement and self-driving cars.

Belgian cities and municipalities are increasingly feeling the impact and possibilities of global challenges such as mobility, digitization, climate, scarcity of raw materials and energy, etc. As "Smart Cities" they can use all kinds of new technologies and huge collections of data in order to to make life easier for citizens, while optimizing the processes and services within the city. In addition to the numerous possibilities offered by Smart Cities, a large number of legal questions arise, for which an approach is still lacking for the time being. During this seminar we want to address some of these legal issues and discuss possible solutions.

Stibbe lawyers Erik Valgaeren and Carolien Michielsen talk about (i) open data, data collection and data processing by public and private entities and (ii) propose a case study on the liability rules for self-driving cars.

Guan Schaiko and Cedric Degreef discuss the potential of the existing planning tools for smart cities.

For more information, click here.

Team

Related news

13.05.2020 NL law
Een klein jaar na de PAS-uitspraken: wanneer zijn stikstofrelevante activiteiten toelaatbaar?

Short Reads - Ontwikkelingen in de rechtspraak hebben niet stil gestaan sinds de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) eind mei 2019 de bekende PAS-uitspraken deed. De Afdeling heeft in een aantal belangwekkende uitspraken enige lijnen uitgezet. In dit blogbericht zetten wij een aantal uitspraken op een rij. Daarbij richten wij ons op de vraag wanneer stikstofrelevante activiteiten na de PAS-uitspraken toelaatbaar zijn.

Read more

13.05.2020 NL law
Bij zeer locatiespecifieke omstandigheden doorbreekt de goede ruimtelijke ordening het exclusieve toetsingskader van titel 5.2 Wet milieubeheer voor luchtkwaliteit

Short Reads - Titel 5.2 Wm bepaalt dat bij het nemen van een groot aantal ruimtelijke ordeningsbesluiten en besluiten tot verlening van omgevingsvergunningen voor milieu de grenswaarden opgenomen in bijlage 2 Wm in acht moeten worden genomen. Afgevraagd kan dan worden of bij het nemen van ruimtelijke ordeningsbesluiten, zoals de vaststelling van een bestemmingsplan, de goede ruimtelijke ordening (waaronder het aanvaardbaar woon- en leefklimaat) een aanvullende toets kan vergen als dat besluit voldoet aan titel 5.2 Wm.

Read more

14.05.2020 NL law
Wijziging NOW: voorafgaande instemming over openbaarmaking in NOW op gespannen voet met de Awb en de Wob

Short Reads - Op 2 april 2020 is de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (“NOW”) in werking getreden. De regeling is snel tot stand gekomen als maatregel tegen de nadelige gevolgen van de corona-crisis. In de praktijk bleek dat de regeling onvolkomenheden bevat en wijzigingen en aanvullingen nodig zijn. Op 4 mei 2020 is een regeling tot wijziging van de NOW gepubliceerd in de Staatscourant.

Read more