Articles

Geen overgang van onderneming als in het Albron-arrest, wel opvolgend werkgeverschap

Geen overgang van onderneming als in het Albron-arrest, wel opvolgend

Geen overgang van onderneming als in het Albron-arrest, wel opvolgend werkgeverschap

07.02.2019 NL law

In deze annotatie bij de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland gaat Johan Zwemmer in op de vraag of de arbeidsovereenkomst van de werknemer mee overgaat met de onderneming van de opdrachtgever.

De kantonrechter overweegt in deze uitspraak dat er ten tijde van de gestelde overgang geen arbeidsovereenkomst bestond tussen de werknemer en de Gemeente. De werknemer was in dienst van de Stichting. De vraag is of hier sprake is van een situatie als bedoeld in het Albron-arrest, waarbij een werknemer door zijn contractuele werkgever permanent is tewerkgesteld bij de overdragende onderneming. De kantonrechter acht dit niet het geval. De werknemer is door de Stichting gedetacheerd bij de Gemeente, maar er is geen sprake geweest van een overgang van onderneming van de Stichting naar de Gemeente. De werknemer heeft gedurende het grootste deel van zijn dienstbetrekking met de Stichting ook andere werkzaamheden verricht dan voor de Gemeente. Dit is een kenmerkend verschil met de situatie die zich voordeed in het Albron-arrest en die zich ook voordoet bij payrollconstructies.

Volgens Johan Zwemmer is het in situaties als deze bij de beantwoording van de vraag of de arbeidsovereenkomst van de werknemer mee overgaat met de onderneming van de opdrachtgever niet zozeer de duur van de tewerkstelling bij die opdrachtgever relevant, maar moet vooral worden gekeken naar de werkzaamheden waarvoor de werknemer op basis van zijn kwalificaties werd aangenomen en of de werknemer op basis van de door partijen gemaakte afspraken uitsluitend werkzaam zou zijn bij een bepaalde onderneming. Ook wanneer de feiten minder zwart-wit liggen dan die in de onderhavige uitspraak moet een keuze worden gemaakt in welke onderneming de werknemer werkzaam is voor de toepassing van artikel 7:663 BW – die van de werkgever (de “contractuele werkgever”) óf die van de opdrachtgever van de werkgever (de “niet-contractuele werkgever”). Zijns inziens kan een werknemer voor de toepassing van Richtlijn 2001/23/EG niet tegelijkertijd werkzaam zijn in zowel de onderneming van de contractuele als in die van de niet-contractuele werkgever.

Related news

30.07.2019 NL law
Consultatie concept Wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen financiële sector

Articles - Op 5 juli 2019 heeft de minister van Financiën middels een brief aan de Tweede Kamer een consultatie geopend over het concept Wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen financiële sector. Tevens heeft de minister de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn besluit om af te zien van de introductie van een wettelijke verplichting tot terugvordering van een deel van de vaste beloning van bestuurders van systeemrelevante banken bij staatsteun (claw back). Deze claw back had de minister bij een eerdere maatschappelijke consultatie voorgesteld. 

Read more

14.08.2019 NL law
Wijziging Arbowetgeving in aantocht: tegengaan arbeidsmarktdiscriminatie bij werving en selectie

Short Reads - In haar kamerbrief van 11 juli 2019 heeft Staatssecretaris Van Ark van SZW aangekondigd dat zij na de zomer van 2019 een wetsvoorstel aan de Raad van State wil aanbieden dat ten doel heeft om arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan. Dit voorstel heeft gevolgen voor het wervings- en selectieproces van werkgevers én voor partijen zoals wervings- en selectiebureaus en online platforms die dergelijke diensten verlenen aan werkgevers. Daartoe zullen de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs naar verwachting worden gewijzigd.

Read more

24.07.2019 NL law
Implementatie van de Herziene Aandeelhoudersrechtenrichtlijn

Short Reads - Op 10 juni 2019 diende de Herziene Aandeelhoudersrechtenrichtlijn (2017/828/EU) in de Nederlandse wet- en regelgeving geïmplementeerd te zijn. Nederland heeft deze termijn niet gehaald. Na het zomerreces zal de behandeling van het implementatiewetsvoorstel bij de Eerste Kamer worden voortgezet. In deze Update geven wij een overzicht van actuele ontwikkelingen. Wij verwijzen in dit verband ook naar onze Webtool over dit onderwerp.

Read more

09.08.2019 NL law
Bedrijfsgrootte is van invloed op de hoogte van de Arboboete: bij parttimers lagere boetes

Short Reads - Op 7 november 2018 deed de Afdeling een voor de praktijk van arboboetes belangrijke (eind)uitspraak. Zij bepaalt dat bij het bepalen van de omvang van een bedrijf of instelling onderscheid gemaakt dient te worden tussen een fulltime of parttime dienstverband. Die omvang wordt bepaald door uit te gaan van het totaal aantal medewerkers in een bedrijf of instelling op basis van een fulltime werkweek van 38 uur. Dat betekent dat afhankelijk van het aantal parttimers en de duur van hun dienstverband lagere Arboboetes zullen worden opgelegd.

Read more

Our website uses functional cookies for the functioning of the website and analytic cookies that enable us to generate aggregated visitor data. We also use other cookies, such as third party tracking cookies - please indicate whether you agree to the use of these other cookies:

Privacy – en cookieverklaring