Articles

“Inlener” is onderneming waar terbeschikkingstelling feitelijk plaatsvindt. Beloning uitzendkrachten volgens cao eindinlener

“Inlener” is onderneming waar terbeschikkingstelling feitelijk plaats

“Inlener” is onderneming waar terbeschikkingstelling feitelijk plaatsvindt. Beloning uitzendkrachten volgens cao eindinlener

17.10.2018 NL law

In deze annotatie bij de uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland op 27 maart 2018 gaat Johan Zwemmer in op de vraag of bij doorlening sprake is van een uitzendovereenkomst: de werknemer verricht immers geen arbeid voor de doorlener maar voor een andere derde en er is geen sprake van een (opdracht)overeenkomst tussen zijn werkgever en die andere derde.

In deze uitspraak gaat de Kantonrechter Haarlem niet in op de vraag of de doorlener ten opzichte van de werkgever kwalificeert als de derde ex artikel 7:690 BW. De kantonrechter volstaat met de overweging dat partijen het erover eens zijn dat de betrokken werknemers op basis van uitzendovereenkomsten als bedoeld in artikel 7:690 BW in dienst zijn van Flexcargo en het doorlenen van de uitzendkrachten er op zichzelf niet aan af doet dat de arbeidsovereenkomsten uitzendovereenkomsten zijn gebleven. De kantonrechter komt tot de conclusie dat de uitzendkrachten recht hebben op een beloning conform de cao die van toepassing is bij de uiteindelijke inlener en baseert dit op een 'redelijke uitleg' van de afspraken die in de op de uitzendovereenkomst van toepassing zijnde cao zijn gemaakt over de beloning van de uitzendkrachten. Volgens Johan Zwemmer is nog maar de vraag of deze redelijke uitleg verenigbaar is met de cao-norm en is er evenmin sprake van een situatie als in het Condor-arrest waarin grond bestaat voor een van de cao-norm afwijkende uitleg.

De doorlener is op grond van artikel 7:616a BW hoofdelijk aansprakelijk voor het na 1 juli 2015 te weinig betaalde loon. De doorlener en uiteindelijke inlener zijn echter niet aansprakelijk indien zij in rechte aannemelijk maken dat hun niet kan worden verweten dat het loon niet (volledig) is voldaan. Een beroep op deze niet-verwijtbaarheid zou hier volgens Johan Zwemmer kans van slagen hebben gehad gelet op de in de NBBU-cao – en in de ABU-cao – gemaakte afspraken over de inlenersbeloning en gelet op de andere wijze waarop het Hof Amsterdam en de Kantonrechter Nijmegen het element toezicht en leiding bij doorlening hebben uitgelegd.

Related news

04.12.2018 NL law
Stibbe appoints two new partners and three counsel

Inside Stibbe - Stibbe has promoted Floris ten Have (EU law, competition and regulation, Amsterdam) and Julien Bogaerts (corporate and finance, Brussels) to partner. In addition, Johan Zwemmer (employment law, Amsterdam), Li Wee Toh (energy and industry, Amsterdam) and Giovanni Smet (tax, Brussels) have been promoted to counsel. The new appointments will take effect on 1 January 2019.

Read more

04.12.2018 NL law
Stibbe benoemt twee nieuwe partners en drie counsels

Inside Stibbe - Stibbe benoemt Floris ten Have (mededingingsrecht, Amsterdam) en Julien Bogaerts (corporate en finance, Brussel) tot partner. Johan Zwemmer (arbeidsrecht, Amsterdam), Li Wee Toh (energierecht en industrie, Amsterdam) en Giovanni Smet (fiscaal recht, Brussel) zijn benoemd tot counsel. De nieuwe benoemingen gaan in vanaf 1 januari 2019.

Read more

08.11.2018 NL law
Valse of voorgewende redenen: grond voor een billijke vergoeding?

Articles - De werkgever zegt de arbeidsovereenkomst op na daarvoor toestemming te hebben gekregen van het UWV. De werkneemster klaagt – onder andere – dat in feite sprake was van een verstoorde arbeidsverhouding. De werkgever had volgens de werkneemster dus eigenlijk een ontbindingsverzoek wegens een verstoorde arbeidsverhouding moeten indienen. Daarom verzocht de werkneemster de kantonrechter een billijke vergoeding toe te kennen.

Read more

04.12.2018 NL law
Stibbe nomme deux nouveaux associés et trois counsels

Inside Stibbe - Stibbe a nommé Floris ten Have (droit de la concurrence, Amsterdam) et Julien Bogaerts (droit des sociétés et droit financier, Bruxelles) en tant qu’associés. Johan Zwemmer (droit du travail, Amsterdam), Li Wee Toh (droit de l’énergie et industrie, Amsterdam) et Giovanni Smet (droit fiscal, Bruxelles) deviennent, quant à eux, counsels. Ces nouvelles nominations prendront effet le 1er janvier 2019.

Read more

01.11.2018 NL law
Overgangspremie VPL geen onderdeel van bezoldiging WNT nu bestuurder geen gebruik kan maken van vroegpensioen

Articles - In deze annotatie bij de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland op 13 augustus 2018 gaat Astrid Helstone op de vraag welke maatstaf moet worden aangelegd voor het wel of niet meerekenen van een looncomponent of afdracht van premies voor het wettelijk bezoldigingsmaximum onder de Wet normering topinkomens (WNT): is relevant of de topfunctionaris uiteindelijk wel of geen voordeel geniet? In geschil is hier de overgangspremie VPL.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring