Articles

“Inlener” is onderneming waar terbeschikkingstelling feitelijk plaatsvindt. Beloning uitzendkrachten volgens cao eindinlener

“Inlener” is onderneming waar terbeschikkingstelling feitelijk plaats

“Inlener” is onderneming waar terbeschikkingstelling feitelijk plaatsvindt. Beloning uitzendkrachten volgens cao eindinlener

17.10.2018 NL law

In deze annotatie bij de uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland op 27 maart 2018 gaat Johan Zwemmer in op de vraag of bij doorlening sprake is van een uitzendovereenkomst: de werknemer verricht immers geen arbeid voor de doorlener maar voor een andere derde en er is geen sprake van een (opdracht)overeenkomst tussen zijn werkgever en die andere derde.

In deze uitspraak gaat de Kantonrechter Haarlem niet in op de vraag of de doorlener ten opzichte van de werkgever kwalificeert als de derde ex artikel 7:690 BW. De kantonrechter volstaat met de overweging dat partijen het erover eens zijn dat de betrokken werknemers op basis van uitzendovereenkomsten als bedoeld in artikel 7:690 BW in dienst zijn van Flexcargo en het doorlenen van de uitzendkrachten er op zichzelf niet aan af doet dat de arbeidsovereenkomsten uitzendovereenkomsten zijn gebleven. De kantonrechter komt tot de conclusie dat de uitzendkrachten recht hebben op een beloning conform de cao die van toepassing is bij de uiteindelijke inlener en baseert dit op een 'redelijke uitleg' van de afspraken die in de op de uitzendovereenkomst van toepassing zijnde cao zijn gemaakt over de beloning van de uitzendkrachten. Volgens Johan Zwemmer is nog maar de vraag of deze redelijke uitleg verenigbaar is met de cao-norm en is er evenmin sprake van een situatie als in het Condor-arrest waarin grond bestaat voor een van de cao-norm afwijkende uitleg.

De doorlener is op grond van artikel 7:616a BW hoofdelijk aansprakelijk voor het na 1 juli 2015 te weinig betaalde loon. De doorlener en uiteindelijke inlener zijn echter niet aansprakelijk indien zij in rechte aannemelijk maken dat hun niet kan worden verweten dat het loon niet (volledig) is voldaan. Een beroep op deze niet-verwijtbaarheid zou hier volgens Johan Zwemmer kans van slagen hebben gehad gelet op de in de NBBU-cao – en in de ABU-cao – gemaakte afspraken over de inlenersbeloning en gelet op de andere wijze waarop het Hof Amsterdam en de Kantonrechter Nijmegen het element toezicht en leiding bij doorlening hebben uitgelegd.

Related news

29.01.2019 NL law
Wet bevoegdheden ondernemingsraad inzake bestuurdersbeloningen in werking getreden

Short Reads - Op 1 januari 2019 is de Wet tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders in werking getreden. Grote ondernemingen moeten op grond van deze wetswijziging jaarlijks een gesprek organiseren met de ondernemingsraad over onder meer de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen binnen de onderneming.

Read more

15.01.2019 NL law
De verplichte deelneming in bedrijfstakpensioenfondsen: wel of geen voorrangsregel in de betekenis van artikel 9 Rome I?

Articles - In deze bijdrage staat een actueel en belangrijk pensioenvraagstuk centraal. Dit vraagstuk ligt op het snijvlak tussen pensioen en internationaal privaatrecht. Het gaat om een nadere verkenning van de vraag of de verplichtstelling van de Wet Bpf kwalificeert als een regel van bijzonder dwingend recht als bedoeld in artikel 9 van Rome I.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring