Short Reads

Schorsing natuurvergunningen vanwege PAS: niet onverwachts, maar hopelijk van korte duur

Schorsing natuurvergunningen vanwege PAS: niet onverwachts, maar hopel

Schorsing natuurvergunningen vanwege PAS: niet onverwachts, maar hopelijk van korte duur

16.03.2018 NL law

Wat al een tijd boven de markt hing, is gebeurd: de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft twee natuurvergunningen voor veehouderijen geschorst vanwege onzekerheden over het Programma Aanpak Stikstof ("PAS"). De Afdeling geeft in deze uitspraak ook richting voor eventuele toekomstige schorsingsverzoeken van natuurvergunningen. Waarom komt de Afdeling tot een schorsing en welke mogelijke gevolgen heeft dit voor een natuurvergunning?

Achtergrond: de prejudiciële vragen

De Afdeling heeft op 17 mei 2017 prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie gesteld over, kort gezegd, de houdbaarheid van het PAS onder de Habitatrichtlijn. Voor een nadere uiteenzetting van de verwijzingsuitspraak verwijzen wij naar ons eerdere blog. In deze verwijzingsuitspraak heeft de Afdeling overwogen vooralsnog geen voorlopige voorziening te treffen voor de toepassing van het PAS op zichzelf of bij specifieke natuurvergunningen onder de Wet natuurbescherming ("Wnb") in het bijzonder. Daartoe moest de Afdeling beoordelen of afwijzing van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening kon leiden tot onomkeerbare gevolgen in het licht van de doelstellingen van de Habitatrichtlijn en de vragen die zijn gesteld over de uitleg daarvan, waarvoor wordt verwezen naar het slot van de verwijzingsuitspraak.

De conclusie in de verwijzingsuitspraak dat geen onomkeerbare gevolgen zouden optreden, baseerde de Afdeling primair op het uitgangspunt in het PAS om in de eerste helft van de looptijd van zes jaar niet meer dan 60% van de ontwikkelingsruimte voor segment 2 beschikbaar te maken voor toedeling. Deze periode zou lopen tot en met 1 juli 2018, waarna de overige 40% voor toedeling in het tweede tijdvak beschikbaar zou komen.

Bij voornoemde conclusie werden wel kanttekeningen geplaatst. De Afdeling stelt voorop dat een programmatische aanpak zoals het PAS op voorhand geen ongeschikt instrument hoeft te zijn om uitvoering te geven aan de verplichtingen uit artikel 6 Habitatrichtlijn. Niettemin achtte de Afdeling een nadere onderbouwing nodig van enkele keuzes, gegevens en aannames die ten grondslag liggen aan het PAS en de daarbij behorende passende beoordeling. Deze nadere onderbouwing betrof onder meer de berekende omvang van de depositieruimte en de depositiebijdrage van de autonome ontwikkelingen. De Afdeling heeft het Rijk ook verplicht tot het herstellen van deze gebreken aan het PAS, zie de conclusie van onderdeel H van de verwijzingsuitspraak. Ondanks deze gebreken en vanwege de genoemde herstelverplichting en de buffer van 40% bestond er ten tijde van de verwijzingsuitspraak geen reden tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Waarom nu toch een schorsing?

Uit de verwijzingsuitspraak kon al worden afgeleid dat onder omstandigheden de Afdeling toch tot een schorsing van een natuurvergunning zou kunnen komen. In de hier besproken schorsingsuitspraak is een schorsingsverzoek gedaan voor vijf verleende natuurvergunningen voor verschillende veehouderijen, waarvan twee vergunningen door de voorzieningenrechter daadwerkelijk worden geschorst. De aanleiding voor een schorsing ligt in het aanspreken van de buffer van 40% voorafgaand aan 1 juli 2018.

Kort en goed heeft een herberekening plaatsgevonden van de beschikbare ontwikkelingsruimte voor segment 2 en uit deze herberekening is gebleken dat in sommige Natura 2000-gebieden tot 1 september 2017 (i) meer dan 60% van de beschikbare ontwikkelingsruimte is uitgegeven of (ii) zelfs meer dan 100% van de beschikbare ontwikkelingsruimte is uitgeven. In het laatste geval is bij twee Natura 2000-gebieden de beschikbare ontwikkelingsruimte vergroot en vastgesteld op de feitelijk uitgegeven depositie, met een tijdelijke stijging tot 2020 van de depositie in deze gebieden tot gevolg. Gezien het voorgaande overweegt de voorzieningenrechter dat thans een andere situatie is ontstaan dan ten tijde van de verwijzingsuitspraak. De belangrijke buffer is immers op sommige locaties niet meer beschikbaar, hetgeen voor de voorzieningenrechter aanleiding geeft een voorziening te treffen "met het doel dat wordt voorkomen dat de depositie op de hexagonen waar nu meer dan 60% van de ontwikkelingsruimte is uitgegeven, kan toenemen".

De voorzieningenrechter zondert bepaalde natuurvergunningen voor activiteiten wel uit van het risico op een voorlopige voorziening, namelijk (i) als er weliswaar meer dan 60% van de ontwikkelingsruimte in segment 2 is uitgegeven, maar de activiteit is volledig gerealiseerd, (ii) als minder dan 60% van de ontwikkelingsruimte in segment 2 is uitgegeven of (iii) als er geen ontwikkelingsruimte is toebedeeld. Na toepassing van voornoemd kader concludeert de voorzieningenrechter dat bij twee natuurvergunningen wel meer dan 60% van de ontwikkelingsruimte is uitgegeven, maar deze activiteiten nog niet volledig zijn gerealiseerd. Deze twee vergunningen worden vervolgens geschorst.

Risico's voor uw natuurvergunning?

Voorop staat dat deze schorsingsuitspraak enkel een risico voor een natuurvergunning behelst, als (i) er ontwikkelingsruimte is toebedeeld uit segment 2 (ii) voor een Natura 2000-gebied waar meer dan 60% is uitgegeven en (iii) de vergunde activiteit niet volledig is gerealiseerd. Is aan één of meer van deze eisen niet voldaan, dan geeft deze uitspraak geen reden tot schorsing van de natuurvergunning.

Uit de uitspraak van de voorzieningenrechter is niet af te leiden waarom een uitzondering wordt gemaakt voor activiteiten die volledig zijn gerealiseerd. Deze uitzondering valt op, aangezien deze activiteiten mogelijk aanspraak maken op ontwikkelingsruimte boven de 60% van hetgeen beschikbaar is en daarmee dus bijdragen aan eventuele onomkeerbare gevolgen voor Natura 2000-gebieden. Een mogelijke reden voor de uitzondering betreft de gevolgen van een schorsing voor de bedrijfsvoering van ondernemingen, waarbij de voorzieningenrechter van de Afdeling een belangenafweging heeft verricht tussen enerzijds de gevolgen voor Natura 2000-gebieden en anderzijds de consequenties van schorsingen van volledig benutte natuurvergunningen. Een schorsing van een volledig gebruikte natuurvergunning voor een veehouderij zou tot gevolg kunnen hebben dat minder dieren aanwezig mogen zijn dan feitelijk het geval is. Het dan terugbrengen van de hoeveelheid dieren is onwenselijk vanuit de aanname dat het PAS stand kan houden onder de Habitatrichtlijn. Als het Hof het PAS accordeert en het Rijk de door de Afdeling geconstateerde gebreken zou herstellen, kunnen de verleende vergunningen in stand blijven. Vanuit deze aanname zou het nu schorsen van verleende en volledig gebruikte natuurvergunningen met mogelijk vergaande gevolgen voor de bedrijfsvoering contraproductief zijn. Nog niet (volledig) benutte natuurvergunningen kunnen wel worden geschorst met minder vergaande gevolgen voor de bedrijfsvoering en met beperking van de depositie in Natura 2000-gebieden. Niettemin valt op dat de voorzieningenrechter de uitzondering voor gerealiseerde activiteiten vanuit de effecten op Natura 2000-gebieden niet nader toelicht.

De beantwoording van de prejudiciële vragen door het Hof kan overigens wel gevolgen gaan hebben voor de nu niet geschorste vergunningen. Als het Hof het PAS niet accordeert, rijst de vraag hoe omgegaan moet worden met alle onder het PAS verleende natuurvergunningen. In een dergelijke situatie lijkt vooralsnog geen reden te bestaan een verschil te maken tussen al dan niet volledig benutte natuurvergunningen, maar zal het eerder aankomen op een beoordeling van de stikstofdepositie per activiteit om te bezien of  de natuurvergunning terecht is verleend.

Overigens overweegt de Afdeling expliciet dat geen schorsing wordt uitgesproken over het PAS of de daarbij horende passende beoordeling, aangezien tegen het PAS als zodanig geen beroep kan worden ingesteld of een voorlopige voorziening kan worden verzocht. Oftewel, vooralsnog is de PAS in werking en kan bij vergunningverlening worden toegepast. Deze uitspraak kan niettemin consequenties gaan hebben voor het verlenen van nieuwe natuurvergunningen. Voor Natura 2000-gebieden waarvoor de beschikbare ontwikkelingsruimte voor segment 2 in de eerste helft van het PAS op is, rijst namelijk de vraag in hoeverre onder de PAS nog natuurvergunningen kunnen worden verleend zonder risico op een schorsing.

Deze schorsingsuitspraak toont het belang van spoedige duidelijkheid vanuit het Hof van Justitie over de toelaatbaarheid van het PAS. Daarmee is het echter nog niet klaar, aangezien ook het Rijk nog steeds huiswerk heeft ter reparatie van de gestelde gebreken. Het is voor zowel vergunde als nog te vergunnen activiteiten te hopen dat op korte termijn beide hobbels met succes worden genomen.

Voor meer informatie over het PAS verwijzen wij graag naar de eerdere blogs over dit onderwerp.

Related news

08.11.2019 BE law
Interview with Wouter Ghijsels on Next Gen lawyers

Articles - Stibbe’s managing partner Wouter Ghijsels shares his insights on the next generation of lawyers and the future of the legal profession at the occasion of the Leaders Meeting Paris where Belgian business leaders, politicians and inspiring people from the cultural and academic world will discuss this year's central theme "The Next Gen".

Read more

25.10.2019 NL law
Verzilting en de Omgevingswet: een gemiste kans?

Short Reads - Verzilting – de stijging van de zoutconcentratie in het grondwater en oppervlaktewater – klinkt voor de meeste Nederlanders als een probleem voor verre landen met hoge temperaturen en weinig regenval. De droge zomer van 2018 heeft ons echter herinnerd aan het feit dat onze bodem reeds hoge concentraties van zout bevat. Dit kan bij gebrek aan regenwater en ander zoet water grote schade tot gevolg hebben.

Read more

07.11.2019 NL law
Symposium 'From Stint to Fipronil: a compensation fund for victims of energetic government intervention in crisis situations

Seminar - Stibbe is organising a symposium in Amsterdam on Thursday 7 November entitled 'From Stint to Fipronil: a compensation fund for victims of energetic government intervention in crisis situations'. During this symposium, Stibbe lawyer Tijn Kortmann and Prof. Pieter van Vollenhoven, alongside other experts,  will speak about the compensation fund which, according to van Vollenhoven, injured parties should be able to call upon if a decision by the government turns out to be too drastic.

Read more

21.10.2019 NL law
Omgevingsvergunning – beslistermijn, inwerkingtreding en onherroepelijkheid (FAQ)

Short Reads - Voor veel activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving is een omgevingsvergunning nodig op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo). Bedrijven die dergelijke activiteiten willen ondernemen moeten dus een vergunning aanvragen. Het is niet altijd duidelijk welke procedure moet worden gevolgd, hoelang de procedure zal gaan duren en wanneer de vergunning gebruikt kan worden of onherroepelijk is.

Read more

25.10.2019 NL law
Schaarse subsidies: vallen 'pseudo-subsidies', begrotingsubsidies en incidentele subsidies ook onder het transparantiebeginsel?

Short Reads - Overheden moeten schaarse subsidies eerlijk verdelen. Alle geïnteresseerden moeten een gelijke kans krijgen om mee te dingen naar dergelijke subsidies. Dit volgt uit het transparantiebeginsel. In dit blogbericht gaan wij in op de verdeling van schaarse subsidies en bespreken wij welke vragen de komende periode nog beantwoord moeten worden.

Read more

18.10.2019 NL law
The European Services Directive after Appingedam

Seminar - Stibbe, together with Bureau Stedelijke Planning, is organising a seminar on 5 November on the most recent relevant case law following the Appingedam case. Three months after the final judgment, additional case law from the Council of State has been published concerning the significance of the Services Directive for branching rules and other restrictions on establishment. On 10 October, guidelines titled 'How to deal with the Services Directive in spatial retail policy' will also be published.

Read more

Our website uses functional cookies for the functioning of the website and analytic cookies that enable us to generate aggregated visitor data. We also use other cookies, such as third party tracking cookies - please indicate whether you agree to the use of these other cookies:

Privacy – en cookieverklaring