Short Reads

Voorontwerp Implementatie Herziene Aandeelhoudersrechtenrichtlijn geconsulteerd

Voorontwerp Implementatie Herziene Aandeelhoudersrechtenrichtlijn gec

Voorontwerp Implementatie Herziene Aandeelhoudersrechtenrichtlijn geconsulteerd

11.07.2018 NL law

Op 9 juni 2017 is de Herziene Aandeelhoudersrechtenrichtlijn (2017/828/EU) in werking getreden. Met de Herziene Aandeelhoudersrechtenrichtlijn beoogt de Europese Commissie effectieve en duurzame aandeelhoudersbetrokkenheid bij beursvennootschappen te bevorderen. 

Wij hebben een visual gemaakt van de verschillende elementen van deze richtlijn. De Herziene Aandeelhoudersrechtenrichtlijn dient uiterlijk op 10 juni 2019 in de nationale wet- en regelgeving te zijn geïmplementeerd. In Nederland is daartoe eerder dit jaar een voorontwerp geconsulteerd.

De Herziene Aandeelhoudersrechtenrichtlijn wijzigt Richtlijn 2007/36/EG (klik hier voor de doorlopende tekst van deze richtlijn). Voor meer informatie over de Herziene aandeelhoudersrechtenrichtlijn verwijzen wij ook naar onze Corporate Updates van 18 juli 2017 en 13 februari 2017.

De Nederlandse wetgever heeft in de periode van 27 februari 2018 tot en met 27 maart 2018 een Voorontwerp ter implementatie van de Herziene Aandeelhoudersrechtenrichtlijn (Voorontwerp) en bijbehorende concept Memorie van toelichting geconsulteerd. Het Voorontwerp wijzigt Boek 2 BW, de Wft en de Wge. Het Voorontwerp gaat volgens de concept Memorie van toelichting uit van een zo minimalistisch mogelijke implementatie: waar mogelijk wordt aangesloten bij de praktijk en waar de richtlijn de optie geeft, wordt gekozen voor lastenverlichting. In deze Update behandelen we enkele elementen uit het Voorontwerp.

Beursvennootschap (BV's en NV's)

Omdat de Herziene aandeelhoudersrechtenrichtlijn van toepassing is op beursgenoteerde vennootschappen (zowel besloten vennootschappen als naamloze vennootschappen) met statutaire zetel in een EU-lidstaat waarvan aandelen zijn toegelaten tot de handel op een in een lidstaat gelegen of werkzame gereglementeerde markt, voorziet het Voorontwerp in een nieuwe schakelbepaling (art. 2:187 BW) op grond waarvan de bepalingen uit de (gewijzigde) Richtlijn 2007/36/EG van overeenkomstige toepassing worden verklaard op beursgenoteerde besloten vennootschappen.

Invloed algemene vergadering op het beloningsbeleid en het beloningsverslag

Beursgenoteerde vennootschappen moeten een beloningsbeleid voor bestuurders en commissarissen opstellen. Het beloningsbeleid wordt bij iedere materiëele wijziging en ten minste om de vier jaar aan de algemene vergadering voorgelegd ter stemming. Indien geen (nieuw) beloningsbeleid is goedgekeurd door de algemene vergadering, vindt de beloning plaats conform de bestaande praktijk of het bestaande beloningsbeleid; dit geldt op grond van een nieuw lid 9 van art. 2:135 BW voor alle NVs, dus niet alleen voor beursgenoteerde vennootschappen. In uitzonderlijke gevallen mag tijdelijk en onder voorwaarden van het beloningsbeleid worden afgeweken, mits in het beleid is bepaald hoe en van welke onderdelen kan worden afgeweken. De afwijking moet worden beëindigd wanneer het nieuwe beloningsbeleid wordt vastgesteld.

Beursgenoteerde vennootschappen moeten daarnaast een beloningsverslag opstellen met een overzicht van de beloningen die aan individuele bestuurders en commissarissen zijn toegekend. Over het nieuwe beloningsverslag krijgen aandeelhouders jaarlijks een raadgevende stem. Een negatieve raadgevende stem heeft geen gevolg voor de geldigheid van het beloningsbesluit of het beloningsverslag. De vennootschap dient in een volgend beloningsverslag uit te leggen hoe rekening is gehouden met de stemming van de algemene vergadering. Kleine en middelgrote vennootschappen hoeven het beloningsverslag enkel als afzonderlijk agendapunt ter bespreking voor te leggen.

Verbeteren van transparantie en invloed van aandeelhouders met betrekking tot related party transactions

Het Voorontwerp voorziet in een nieuwe afdeling 8 in titel 4 van Boek 2 BW (art. 2:167 BW e.v.) in regels over transacties met verbonden partijen.

In art. 2:167 BW wordt een definitie gegeven van het begrip ‘van betekenis zijnde transactie’ (materiële transactie). Ter bepaling van de materialiteit wordt rekening gehouden met a) de invloed die informatie over de transactie kan hebben op economische beslissingen van aandeelhouders; en b) het risico dat de transactie inhoudt voor de vennootschap en aandeelhouders die geen verbonden partij zijn. ‘Van betekenis’ zijn in ieder geval transacties:

  • tussen de vennootschap en een of meer houders van aandelen, die alleen of gezamenlijk ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen; en
  • die de activa van de vennootschap doet verminderen zonder evenredige vermindering van de schulden, of die de schulden van de vennootschap doet toenemen zonder evenredige vermeerdering van de activa.

Een transactie met een verbonden partij die niet van betekenis is, kan dat toch zijn in samenhang met eerdere transacties met dezelfde verbonden partij in hetzelfde jaar.

Transacties van betekenis die niet in het kader van de normale bedrijfsvoering en volgens normale marktvoorwaarden worden verricht moeten worden goedgekeurd door de raad van commissarissen of de one-tier board. Bovendien moeten deze organen periodiek en volgens een interne procedure beoordelen of de transacties van betekenis in het kader van de normale bedrijfsvoering en volgens normale marktvoorwaarden zijn aangegaan met verbonden partijen, tenzij reeds vooraf goedkeuring is gegeven. Transacties met verbonden partijen die niet in het kader van de normale bedrijfsvoering en volgens normale marktvoorwaarden worden verricht worden openbaar aangekondigd door de vennootschap uiterlijk op het tijdstip waarop deze worden aangegaan.

Identificatie van aandeelhouders – uitwisseling van informatie met aandeelhouders – facilitering (stem)rechten

In Nederland voorziet Afdeling 3a van de Wge (art. 49a t/m 49e Wge) reeds in een regeling van identificatie van aandeelhouders en uitwisseling van informatie met aandeelhouders. Onder deze regeling dient kort gezegd de beursgenoteerde vennootschap zelf de verschillende tussenpersonen binnen de bewaarketen te verzoeken om de benodigde identificatiegegevens van aandeelhouders te verstrekken en het is ook de beursgenoteerde vennootschap die verplicht is om informatie die zij van een aandeelhouder ontvangt door te zenden aan de andere aandeelhouders. Het Voorontwerp gaat er echter vanuit dat de intermediairs ervoor zorgdragen dat informatie die relevant is voor de uitoefening van de aandeelhoudersrechten de aandeelhouders via de bewaarketen bereikt en dat aandeelhouders ook via de intermediairs informatie naar de beursgenoteerde vennootschap kunnen communiceren. Het verzoek tot identificatie blijft beperkt tot aandeelhouders die meer dan 0,5% van de aandelen of stemrechten bezitten.

Indien stemmen elektronisch worden uitgebracht moeten beursgenoteerde vennootschappen aan aandeelhouders of een aangewezen derde bevestigen dat de vennootschap deze stemmen heeft geregistreerd en meegeteld. Het Voorontwerp geeft aandeelhouders drie maanden de tijd om dit recht uit te oefenen. De Europese Commissie heeft recent een consultatie afgerond naar een Uitvoeringsverordening op dit gebied. Het voorstel bevat Europese minimumvereisten voor de oproeping van de algemene vergadering, de kennisgeving van deelneming aan die algemene vergadering, de steminstructies en de bevestiging dat de steminstructies geldig zijn geregistreerd en meegeteld in de stemuitslag.

Transparantie en aandeelhoudersbetrokkenheid van institutionele beleggers en asset managers bij hun investeringen

Het Voorontwerp voorziet in de implementatie van diverse transparantieverplichtingen en betrokkenheid van institutionele beleggers en vermogensbeheerders - asset managers – bij hun investeringen in de nieuwe artikelen 5:87c tot en met 5:87e Wft. Zij moeten een beleid opstellen en publiceren over hun aandeelhoudersbetrokkenheid, of toelichten waarom zij dit niet doen. Het beleid ziet onder meer op het voeren van dialoog met de vennootschap, het uitoefenen van stemrecht en de beheersing van belangenconflicten. Verder moeten institutionele beleggers jaarlijks openbaar maken hoe hun beleggingsstrategie is afgestemd op het profiel en de looptijd van hun verplichtingen, meer in het bijzonder de lange termijn verplichtingen, en hoe deze bijdraagt aan de middellange- en langetermijn-prestatie van hun portefeuille. Wanneer institutionele beleggers gebruikmaken van vermogensbeheerders, dienen de voornaamste onderdelen van de overeenkomst met de vermogensbeheerder die betrekking hebben op een aantal specifieke kwesties, openbaar te worden gemaakt.

Verbeteren van de betrouwbaarheid, transparantie en kwaliteit van adviezen van stemadviesbureaus

Op grond van een nieuw art. 5:87f Wft moeten stemadviesbureaus jaarlijks openbaar maken of en zo ja, welke gedragscode zij toepassen, of toelichten waarom zij dit niet doen. Daarnaast moeten stemadviesbureaus jaarlijks informatie over de totstandkoming van hun onderzoeken en (stem)adviezen openbaar maken; zij moeten daarbij vermelden of en zo ja, op welke manier, zij bij de totstandkoming van hun advies ook de dialoog zijn aangegaan met de desbetreffende vennootschap en stakeholders.

Team

Related news

02.04.2020 NL law
Stibbe in Amsterdam answers questions from consumers, small business foundations and NGOs about the coronavirus

Inside Stibbe - In a special Q&A (in Dutch), our Amsterdam office share their legal expertise and strive to provide answers to questions put to us by consumers, self-employed persons, enterprises large and small, foundations and NGOs as a result of the corona crisis.

Read more

27.03.2020 NL law
Certain legal aspects of the corona crisis for the Dutch construction and rental industry

Short Reads - Read in Dutch The spread of the coronavirus has developed into a severe crisis that is also affecting the construction and rental industry in the Netherlands. Catering operators and retailers are wondering (among other difficult questions) whether they can pause their rent payments while they have no or very little turnover.

Read more

31.03.2020 NL law
How to meet (Dutch) substance requirements during the COVID-19 pandemic?

Short Reads - Measures taken by multiple jurisdictions in an attempt to stop the spread of the corona virus (COVID-19) affect many people and businesses. Organizing and attending physical board meetings in the Netherlands or elsewhere may be challenging in these times and this may affect a company’s (Dutch) tax position. Below we discuss the potential impact of the measures and provide some preliminary practical guidance.

Read more

27.03.2020 NL law
Actuele ontwikkelingen rondom de AVA’s van beursvennootschappen en corona

Short Reads - Op 23 maart 2020 heeft het Nederlandse kabinet aanvullende overheidsmaatregelen genomen in het kader van de bestrijding van het coronavirus. Deze maatregelen zijn onder meer gericht op evenementen en samenkomsten. In een nieuwsbericht van het kabinet van 24 maart 2020 zijn deze maatregelen nader geduid (zie ook de Q&A die eveneens door het kabinet is gepubliceerd).

Read more

25.03.2020 NL law
Key considerations for management and owners of Dutch privately held companies in distress due to COVID-19

Short Reads - The COVID-19 pandemic has a significant and immediate adverse effect on many companies in different industries. Many PE portfolio companies are particularly vulnerable given the typical high leverage finance structure and inherent need to maintain cash flow. To meet these challenges and mitigate liability risks, management and owners may need to take clear and immediate action (and refrain from certain other actions) in the interest of all stakeholders. The following sets out some key legal guidelines for management and owners when dealing with a Dutch subsidiary in distress.

Read more

This website uses cookies. Some of these cookies are essential for the technical functioning of our website and you cannot disable these cookies if you want to read our website. We also use functional cookies to ensure the website functions properly and analytical cookies to personalise content and to analyse our traffic. You can either accept or refuse these functional and analytical cookies.

Privacy – en cookieverklaring