Short Reads

Voorontwerp Implementatie Herziene Aandeelhoudersrechtenrichtlijn geconsulteerd

Voorontwerp Implementatie Herziene Aandeelhoudersrechtenrichtlijn gec

Voorontwerp Implementatie Herziene Aandeelhoudersrechtenrichtlijn geconsulteerd

11.07.2018 NL law

Op 9 juni 2017 is de Herziene Aandeelhoudersrechtenrichtlijn (2017/828/EU) in werking getreden. Met de Herziene Aandeelhoudersrechtenrichtlijn beoogt de Europese Commissie effectieve en duurzame aandeelhoudersbetrokkenheid bij beursvennootschappen te bevorderen. 

Wij hebben een visual gemaakt van de verschillende elementen van deze richtlijn. De Herziene Aandeelhoudersrechtenrichtlijn dient uiterlijk op 10 juni 2019 in de nationale wet- en regelgeving te zijn geïmplementeerd. In Nederland is daartoe eerder dit jaar een voorontwerp geconsulteerd.

De Herziene Aandeelhoudersrechtenrichtlijn wijzigt Richtlijn 2007/36/EG (klik hier voor de doorlopende tekst van deze richtlijn). Voor meer informatie over de Herziene aandeelhoudersrechtenrichtlijn verwijzen wij ook naar onze Corporate Updates van 18 juli 2017 en 13 februari 2017.

De Nederlandse wetgever heeft in de periode van 27 februari 2018 tot en met 27 maart 2018 een Voorontwerp ter implementatie van de Herziene Aandeelhoudersrechtenrichtlijn (Voorontwerp) en bijbehorende concept Memorie van toelichting geconsulteerd. Het Voorontwerp wijzigt Boek 2 BW, de Wft en de Wge. Het Voorontwerp gaat volgens de concept Memorie van toelichting uit van een zo minimalistisch mogelijke implementatie: waar mogelijk wordt aangesloten bij de praktijk en waar de richtlijn de optie geeft, wordt gekozen voor lastenverlichting. In deze Update behandelen we enkele elementen uit het Voorontwerp.

Beursvennootschap (BV's en NV's)

Omdat de Herziene aandeelhoudersrechtenrichtlijn van toepassing is op beursgenoteerde vennootschappen (zowel besloten vennootschappen als naamloze vennootschappen) met statutaire zetel in een EU-lidstaat waarvan aandelen zijn toegelaten tot de handel op een in een lidstaat gelegen of werkzame gereglementeerde markt, voorziet het Voorontwerp in een nieuwe schakelbepaling (art. 2:187 BW) op grond waarvan de bepalingen uit de (gewijzigde) Richtlijn 2007/36/EG van overeenkomstige toepassing worden verklaard op beursgenoteerde besloten vennootschappen.

Invloed algemene vergadering op het beloningsbeleid en het beloningsverslag

Beursgenoteerde vennootschappen moeten een beloningsbeleid voor bestuurders en commissarissen opstellen. Het beloningsbeleid wordt bij iedere materiëele wijziging en ten minste om de vier jaar aan de algemene vergadering voorgelegd ter stemming. Indien geen (nieuw) beloningsbeleid is goedgekeurd door de algemene vergadering, vindt de beloning plaats conform de bestaande praktijk of het bestaande beloningsbeleid; dit geldt op grond van een nieuw lid 9 van art. 2:135 BW voor alle NVs, dus niet alleen voor beursgenoteerde vennootschappen. In uitzonderlijke gevallen mag tijdelijk en onder voorwaarden van het beloningsbeleid worden afgeweken, mits in het beleid is bepaald hoe en van welke onderdelen kan worden afgeweken. De afwijking moet worden beëindigd wanneer het nieuwe beloningsbeleid wordt vastgesteld.

Beursgenoteerde vennootschappen moeten daarnaast een beloningsverslag opstellen met een overzicht van de beloningen die aan individuele bestuurders en commissarissen zijn toegekend. Over het nieuwe beloningsverslag krijgen aandeelhouders jaarlijks een raadgevende stem. Een negatieve raadgevende stem heeft geen gevolg voor de geldigheid van het beloningsbesluit of het beloningsverslag. De vennootschap dient in een volgend beloningsverslag uit te leggen hoe rekening is gehouden met de stemming van de algemene vergadering. Kleine en middelgrote vennootschappen hoeven het beloningsverslag enkel als afzonderlijk agendapunt ter bespreking voor te leggen.

Verbeteren van transparantie en invloed van aandeelhouders met betrekking tot related party transactions

Het Voorontwerp voorziet in een nieuwe afdeling 8 in titel 4 van Boek 2 BW (art. 2:167 BW e.v.) in regels over transacties met verbonden partijen.

In art. 2:167 BW wordt een definitie gegeven van het begrip ‘van betekenis zijnde transactie’ (materiële transactie). Ter bepaling van de materialiteit wordt rekening gehouden met a) de invloed die informatie over de transactie kan hebben op economische beslissingen van aandeelhouders; en b) het risico dat de transactie inhoudt voor de vennootschap en aandeelhouders die geen verbonden partij zijn. ‘Van betekenis’ zijn in ieder geval transacties:

  • tussen de vennootschap en een of meer houders van aandelen, die alleen of gezamenlijk ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen; en
  • die de activa van de vennootschap doet verminderen zonder evenredige vermindering van de schulden, of die de schulden van de vennootschap doet toenemen zonder evenredige vermeerdering van de activa.

Een transactie met een verbonden partij die niet van betekenis is, kan dat toch zijn in samenhang met eerdere transacties met dezelfde verbonden partij in hetzelfde jaar.

Transacties van betekenis die niet in het kader van de normale bedrijfsvoering en volgens normale marktvoorwaarden worden verricht moeten worden goedgekeurd door de raad van commissarissen of de one-tier board. Bovendien moeten deze organen periodiek en volgens een interne procedure beoordelen of de transacties van betekenis in het kader van de normale bedrijfsvoering en volgens normale marktvoorwaarden zijn aangegaan met verbonden partijen, tenzij reeds vooraf goedkeuring is gegeven. Transacties met verbonden partijen die niet in het kader van de normale bedrijfsvoering en volgens normale marktvoorwaarden worden verricht worden openbaar aangekondigd door de vennootschap uiterlijk op het tijdstip waarop deze worden aangegaan.

Identificatie van aandeelhouders – uitwisseling van informatie met aandeelhouders – facilitering (stem)rechten

In Nederland voorziet Afdeling 3a van de Wge (art. 49a t/m 49e Wge) reeds in een regeling van identificatie van aandeelhouders en uitwisseling van informatie met aandeelhouders. Onder deze regeling dient kort gezegd de beursgenoteerde vennootschap zelf de verschillende tussenpersonen binnen de bewaarketen te verzoeken om de benodigde identificatiegegevens van aandeelhouders te verstrekken en het is ook de beursgenoteerde vennootschap die verplicht is om informatie die zij van een aandeelhouder ontvangt door te zenden aan de andere aandeelhouders. Het Voorontwerp gaat er echter vanuit dat de intermediairs ervoor zorgdragen dat informatie die relevant is voor de uitoefening van de aandeelhoudersrechten de aandeelhouders via de bewaarketen bereikt en dat aandeelhouders ook via de intermediairs informatie naar de beursgenoteerde vennootschap kunnen communiceren. Het verzoek tot identificatie blijft beperkt tot aandeelhouders die meer dan 0,5% van de aandelen of stemrechten bezitten.

Indien stemmen elektronisch worden uitgebracht moeten beursgenoteerde vennootschappen aan aandeelhouders of een aangewezen derde bevestigen dat de vennootschap deze stemmen heeft geregistreerd en meegeteld. Het Voorontwerp geeft aandeelhouders drie maanden de tijd om dit recht uit te oefenen. De Europese Commissie heeft recent een consultatie afgerond naar een Uitvoeringsverordening op dit gebied. Het voorstel bevat Europese minimumvereisten voor de oproeping van de algemene vergadering, de kennisgeving van deelneming aan die algemene vergadering, de steminstructies en de bevestiging dat de steminstructies geldig zijn geregistreerd en meegeteld in de stemuitslag.

Transparantie en aandeelhoudersbetrokkenheid van institutionele beleggers en asset managers bij hun investeringen

Het Voorontwerp voorziet in de implementatie van diverse transparantieverplichtingen en betrokkenheid van institutionele beleggers en vermogensbeheerders - asset managers – bij hun investeringen in de nieuwe artikelen 5:87c tot en met 5:87e Wft. Zij moeten een beleid opstellen en publiceren over hun aandeelhoudersbetrokkenheid, of toelichten waarom zij dit niet doen. Het beleid ziet onder meer op het voeren van dialoog met de vennootschap, het uitoefenen van stemrecht en de beheersing van belangenconflicten. Verder moeten institutionele beleggers jaarlijks openbaar maken hoe hun beleggingsstrategie is afgestemd op het profiel en de looptijd van hun verplichtingen, meer in het bijzonder de lange termijn verplichtingen, en hoe deze bijdraagt aan de middellange- en langetermijn-prestatie van hun portefeuille. Wanneer institutionele beleggers gebruikmaken van vermogensbeheerders, dienen de voornaamste onderdelen van de overeenkomst met de vermogensbeheerder die betrekking hebben op een aantal specifieke kwesties, openbaar te worden gemaakt.

Verbeteren van de betrouwbaarheid, transparantie en kwaliteit van adviezen van stemadviesbureaus

Op grond van een nieuw art. 5:87f Wft moeten stemadviesbureaus jaarlijks openbaar maken of en zo ja, welke gedragscode zij toepassen, of toelichten waarom zij dit niet doen. Daarnaast moeten stemadviesbureaus jaarlijks informatie over de totstandkoming van hun onderzoeken en (stem)adviezen openbaar maken; zij moeten daarbij vermelden of en zo ja, op welke manier, zij bij de totstandkoming van hun advies ook de dialoog zijn aangegaan met de desbetreffende vennootschap en stakeholders.

Team

Related news

21.07.2020 NL law
Financiële sector moet klimaatrisico’s bespreken met klanten

Short Reads - Financiële instellingen moeten in gesprekken met klanten aandacht besteden aan klimaatrisico’s. Bij zakelijke klanten met name over de mogelijke impact van klimaatrisico’s op hun bedrijfsvoering en bij hypotheekeigenaren bijvoorbeeld over de verduurzaming van hun woning. Ook in het licht van het Klimaatcommitment van de financiële sector is dit van belang. Dit blijkt uit een bloemlezing van acht Nederlandse financiële instellingen, verenigd onder het Platform voor Duurzame financiering.

Read more

08.07.2020 NL law
Dutch State breached duty of care in providing information to victims and surviving relatives of plane crash

Short Reads - Earlier this year, the District Court in The Hague ruled that the Dutch State is liable vis-à-vis the victims and surviving relatives of a 1992 plane crash in Faro, Portugal. The State was found liable because it is responsible for the information provided by the Dutch Aviation Safety Board (a government agency) to the victims and surviving relatives. This information, on the causes of the crash was deemed by the court to be incorrect and incomplete.

Read more

17.07.2020 BE law
Gedogen van een bouwovertreding in een dading. Hof van Cassatie zegt: nietig

Articles - Een dadingsovereenkomst waarin een partij zich ertoe verbindt om de bouwovertredingen van de contractspartij te gedogen, heeft een ongeoorloofde oorzaak. Met een dergelijke overeenkomst beogen de contractspartijen immers om een met de openbare orde strijdige toestand - de bouwovertredingen - in stand te houden. De overeenkomst is in haar geheel behept met een ongeoorloofde oorzaak en aldus nietig. Als één van de partijen zijn leveringsverbintenis niet nakomt, kan de andere partij dan ook geen schadevergoeding vorderen.

Read more

09.07.2020 NL law
ACM geeft bedrijven meer ruimte om samen te werken voor klimaat- en milieudoelen

Short Reads - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil dat Nederlandse bedrijven meer ruimte krijgen om samen te werken op het gebied van duurzaamheid. Vooral voor het bereiken van klimaatdoelen, zoals de vermindering van CO2-uitstoot, krijgen bedrijven meer mogelijkheden om onderling afspraken te maken zonder de concurrentieregels te overtreden. Dat staat in de (concept) leidraad ‘duurzaamheidsafspraken’ van de ACM.

Read more