Articles

Nieuwe Europese Richtlijnen in verband met de statistische behandeling van PPS projecten

Nieuwe Europese Richtlijnen in verband met de statistische behandeling van PPS projecten

Nieuwe Europese Richtlijnen in verband met de statistische behandeling van PPS projecten

29.09.2016 BE law

Op 29 september 2016 werd door Eurostat en EPEC (European PPP Expertise Centre) “A Guide to the Statistical Treatment of PPPs” gepubliceerd. In deze nieuwe Guide wordt op een praktische wijze een antwoord geboden op de vraag hoe een concreet PPS-project in het kader van ESR-2010 moet worden verwerkt.

Aan de hand van verschillende thema’s / onderwerpen worden de meest voorkomende punten opgesomd die in een PPS-project een invloed kunnen hebben op de statistische behandeling. Ook verduidelijkt de Guide de methodologie van Eurostat die wordt gehanteerd om te besluiten of een PPS-project al dan niet direct in de begroting van de overheid moet worden opgenomen.

Op 29 september 2016 werd door Eurostat en EPEC (European PPP Expertise Centre) “A Guide to the Statistical Treatment of PPPs” (hierna “Guide”) gepubliceerd. De bedoeling van deze nieuwe Guide is om voor PPS-projecten nadere verduidelijking te bieden betreffende de toepassing van de Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie (“Verordening ESR-2010”).

In de oorspronkelijke Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad van 25 juni 1996 inzake het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap (“Verordening ESR-95”) werd nog niet nader ingegaan op de behandeling van publiek-private samenwerkingsprojecten, maar reeds op 11 februari 2004 werd door Eurostat een beslissing genomen aangaande de behandeling van publiek-private samenwerkingsprojecten in het kader van ESR-95.

In de nieuwe Verordening ESR-2010 werd hier verder op gewerkt en werden specifieke bepalingen opgenomen over de behandeling van publiek-private partnerschappen (20.276 e.v.). In het Handboek (Manual versie 2016) wordt een apart hoofdstuk VI.4 “Public-Private Partnerships (PPPs)” opgenomen. Dit hoofdstuk werd nader verduidelijkt door een verklarende nota d.d. 4 maart 2016 betreffende de statistische behandeling van PPS-projecten.

In deze verklarende nota d.d. 4 maart 2016 werd er al op gewezen dat er nog een meer uitgebreid document zou gepubliceerd worden. Dit is dan de nieuwe Guide geworden. In tegenstelling tot het Handboek en de verklarende nota d.d. 4 maart 2016 wordt de behandeling van PPS-projecten in de Guide niet langer door een ‘statistische lens’, maar wel door een ‘PPS-lens’ bekeken. De bedoeling is om op een meer praktische wijze een antwoord te bieden op de vraag hoe een concreet PPS-project in het kader van ESR-2010 moet worden behandeld.

De Guide werd volledig onderschreven door Eurostat en er wordt zelfs vermeld dat in het onwaarschijnlijke geval dat de Guide zou afwijken van het Handboek, de Guide zal prevaleren aangezien deze de meest recente zienswijze van Eurostat tot uiting brengt. De Guide zal van toepassing zijn op alle PPS-contracten waarbij de financial close na 29 september 2016 plaatsvindt.

De Guide wordt onderverdeeld in vier verschillende hoofdstukken:

 1. Hoofdstuk 1 biedt de gebruikers een algemeen overzicht van de context waarin de Guide tot stand is gekomen.
   
 2. Hoofdstuk 2 biedt een nadere verduidelijking van de algemene kenmerken van een PPS-project. Indien het niet gaat om een PPS-project, zal de Guide uiteraard niet van toepassing zijn.
   
 3. Zoals algemeen bekend zal een PPS-project enkel off balance kunnen worden geboekt als het merendeel van de risico’s en de voordelen gedragen worden door en toekomen aan de private partner. In het geval van een PPS-project zijn de belangrijkste risico’s die geanalyseerd worden de volgende:
  • Bouwrisico
  • Vraagrisico
  • Beschikbaarheidsrisico
  De Guide gaat hier nader op in en besteed de nodige aandacht aan allerlei bepalingen die de verdeling van de risico’s en voordelen zouden kunnen verstoren, zoals bijvoorbeeld bepalingen betreffende overheidsfinanciering of het bestaan van overheidsgaranties, beëindigingsclausules en bepalingen betreffende de toewijzing van de activa op het einde van de overeenkomst. Dit wordt in hoofdstuk 3 van de Guide, dat veruit het meest uitgebreide is, nader in detail toegelicht.
   
 4. Hoofdstuk 4 biedt een inzicht in de methodologie die door Eurostat wordt gebruikt om tot een algemene conclusie te komen, nadat zij heeft vastgesteld dat sommige bepalingen een impact hebben op de statistische behandeling van het PPS-project. Kort gesteld, gaat Eurostat in drie stappen te werk:
  • Eerst worden de punten geïdentificeerd die een impact hebben op de statistische behandeling van het PPS-project en worden deze opgelijst naar gelang het belang ervan (d.i. ON BALANCE SHEET, VERY HIGH, HIGH of MODERATE);
  • Vervolgens wordt nagegaan welke impact elk van deze punten hebben op het economisch belang van het gehele PPS-project;
  • Uiteindelijk zal Eurostat tot een conclusie komen. Dit gebeurt niet op basis van een louter kwantitatieve benadering, maar er wordt wel meegegeven in welke gevallen er een sterk vermoeden zal zijn dat het PPS-project (al dan niet) direct in de boeken van de overheid moet worden opgenomen. Indien er bijvoorbeeld drie bepalingen van de categorie HIGH IMPORTANCE worden teruggevonden, zal er een sterk vermoeden zijn dat het PPS-project niet off balance geboekt kan worden.

Het moge duidelijk zijn dat de nieuwe Guide wel meer duidelijkheid biedt dan hetgeen reeds eerder in de Manual werd opgenomen en in ieder geval voor de gebruiker die niet zozeer vertrouwd is met boekhoudrecht en statistiek veel vlotter te lezen en te begrijpen is. Vandaar dat de publicatie van de nieuwe Guide enkel maar verwelkomd kan worden.

Related news

08.08.2018 NL law
Het beginsel van gelijke kansen geldt ook bij de verdeling van schaarse subsidiemiddelen

Short Reads - Bij de verdeling van schaarse subsidiemiddelen door het bestuur moet op enigerlei wijze aan (potentiële) gegadigden ruimte moet worden geboden om naar de beschikbare middelen mee te dingen. Deze toepassing van het gelijkheidsbeginsel gaat zo ver dat onder omstandigheden het rechtszekerheidsbeginsel ervoor moet wijken. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 11 juli 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2310).

Read more

27.07.2018 NL law
Conclusie AG programma aanpak stikstof: het PAS als instrument is veelbelovend, maar twijfel of het voldoet aan de Habitatrichtlijn. De ADC-toets als creatieve oplossing om het PAS in stand te kunnen houden?

Articles - Advocaat-Generaal ("AG") Kokott heeft op 25 juli 2018 een conclusie genomen over de vragen van de Afdeling bestuursrechtspraak over het programma aanpak stikstof. Een dergelijk programma kan op zichzelf voldoen aan de Habitatrichtlijn. Knelpunt ziet de AG in het vooruitlopen op de positieve effecten van te treffen reductiemaatregelen. Verder geeft de AG als handreiking mee gebruik te maken van de zogeheten ADC-toets.

Read more

08.08.2018 BE law
Modification du contenu de la notice d'évaluation et de l’étude d’incidences en Région wallonne

Articles - Un décret du 24 mai 2018 modifie sur plusieurs points le régime de l'évaluation des incidences des projets sur l'environnement en droit wallon. Ce décret allège, d’une part, le contenu de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement et renforce, d’autre part, le contenu de l'étude d'incidences. Il est applicable aux demandes de permis introduites depuis le 16 juin 2018.

Read more

19.07.2018 BE law
Ontsporing van één van de wagons van de Codextrein dreigt: Grondwettelijk Hof schorst nieuwe afwijkingsmogelijkheid voor ontginningsgebieden

Articles - De Codextrein voorziet o.a. in een reeks aan nieuwe afwijkingsmogelijkheden in het kader van de vergunningverlening. Eén van de meest ophefmakende was de nieuwe afwijkingsmogelijkheid voor ontginningsgebieden. Tijdens het debat in de parlementaire commissie werd geopperd dat deze nieuwe afwijking op maat was geschreven van één private onderneming. Het Grondwettelijk Hof schorst nu in zijn arrest van 19 juli 2018 deze afwijkingsmogelijkheid op basis van de schending van het gelijkheidsbeginsel.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring