Articles

Nieuwe Europese Richtlijnen in verband met de statistische behandeling van PPS projecten

Nieuwe Europese Richtlijnen in verband met de statistische behandeling van PPS projecten

Nieuwe Europese Richtlijnen in verband met de statistische behandeling van PPS projecten

29.09.2016 BE law

Op 29 september 2016 werd door Eurostat en EPEC (European PPP Expertise Centre) “A Guide to the Statistical Treatment of PPPs” gepubliceerd. In deze nieuwe Guide wordt op een praktische wijze een antwoord geboden op de vraag hoe een concreet PPS-project in het kader van ESR-2010 moet worden verwerkt.

Aan de hand van verschillende thema’s / onderwerpen worden de meest voorkomende punten opgesomd die in een PPS-project een invloed kunnen hebben op de statistische behandeling. Ook verduidelijkt de Guide de methodologie van Eurostat die wordt gehanteerd om te besluiten of een PPS-project al dan niet direct in de begroting van de overheid moet worden opgenomen.

Op 29 september 2016 werd door Eurostat en EPEC (European PPP Expertise Centre) “A Guide to the Statistical Treatment of PPPs” (hierna “Guide”) gepubliceerd. De bedoeling van deze nieuwe Guide is om voor PPS-projecten nadere verduidelijking te bieden betreffende de toepassing van de Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie (“Verordening ESR-2010”).

In de oorspronkelijke Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad van 25 juni 1996 inzake het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap (“Verordening ESR-95”) werd nog niet nader ingegaan op de behandeling van publiek-private samenwerkingsprojecten, maar reeds op 11 februari 2004 werd door Eurostat een beslissing genomen aangaande de behandeling van publiek-private samenwerkingsprojecten in het kader van ESR-95.

In de nieuwe Verordening ESR-2010 werd hier verder op gewerkt en werden specifieke bepalingen opgenomen over de behandeling van publiek-private partnerschappen (20.276 e.v.). In het Handboek (Manual versie 2016) wordt een apart hoofdstuk VI.4 “Public-Private Partnerships (PPPs)” opgenomen. Dit hoofdstuk werd nader verduidelijkt door een verklarende nota d.d. 4 maart 2016 betreffende de statistische behandeling van PPS-projecten.

In deze verklarende nota d.d. 4 maart 2016 werd er al op gewezen dat er nog een meer uitgebreid document zou gepubliceerd worden. Dit is dan de nieuwe Guide geworden. In tegenstelling tot het Handboek en de verklarende nota d.d. 4 maart 2016 wordt de behandeling van PPS-projecten in de Guide niet langer door een ‘statistische lens’, maar wel door een ‘PPS-lens’ bekeken. De bedoeling is om op een meer praktische wijze een antwoord te bieden op de vraag hoe een concreet PPS-project in het kader van ESR-2010 moet worden behandeld.

De Guide werd volledig onderschreven door Eurostat en er wordt zelfs vermeld dat in het onwaarschijnlijke geval dat de Guide zou afwijken van het Handboek, de Guide zal prevaleren aangezien deze de meest recente zienswijze van Eurostat tot uiting brengt. De Guide zal van toepassing zijn op alle PPS-contracten waarbij de financial close na 29 september 2016 plaatsvindt.

De Guide wordt onderverdeeld in vier verschillende hoofdstukken:

 1. Hoofdstuk 1 biedt de gebruikers een algemeen overzicht van de context waarin de Guide tot stand is gekomen.
   
 2. Hoofdstuk 2 biedt een nadere verduidelijking van de algemene kenmerken van een PPS-project. Indien het niet gaat om een PPS-project, zal de Guide uiteraard niet van toepassing zijn.
   
 3. Zoals algemeen bekend zal een PPS-project enkel off balance kunnen worden geboekt als het merendeel van de risico’s en de voordelen gedragen worden door en toekomen aan de private partner. In het geval van een PPS-project zijn de belangrijkste risico’s die geanalyseerd worden de volgende:
  • Bouwrisico
  • Vraagrisico
  • Beschikbaarheidsrisico
  De Guide gaat hier nader op in en besteed de nodige aandacht aan allerlei bepalingen die de verdeling van de risico’s en voordelen zouden kunnen verstoren, zoals bijvoorbeeld bepalingen betreffende overheidsfinanciering of het bestaan van overheidsgaranties, beëindigingsclausules en bepalingen betreffende de toewijzing van de activa op het einde van de overeenkomst. Dit wordt in hoofdstuk 3 van de Guide, dat veruit het meest uitgebreide is, nader in detail toegelicht.
   
 4. Hoofdstuk 4 biedt een inzicht in de methodologie die door Eurostat wordt gebruikt om tot een algemene conclusie te komen, nadat zij heeft vastgesteld dat sommige bepalingen een impact hebben op de statistische behandeling van het PPS-project. Kort gesteld, gaat Eurostat in drie stappen te werk:
  • Eerst worden de punten geïdentificeerd die een impact hebben op de statistische behandeling van het PPS-project en worden deze opgelijst naar gelang het belang ervan (d.i. ON BALANCE SHEET, VERY HIGH, HIGH of MODERATE);
  • Vervolgens wordt nagegaan welke impact elk van deze punten hebben op het economisch belang van het gehele PPS-project;
  • Uiteindelijk zal Eurostat tot een conclusie komen. Dit gebeurt niet op basis van een louter kwantitatieve benadering, maar er wordt wel meegegeven in welke gevallen er een sterk vermoeden zal zijn dat het PPS-project (al dan niet) direct in de boeken van de overheid moet worden opgenomen. Indien er bijvoorbeeld drie bepalingen van de categorie HIGH IMPORTANCE worden teruggevonden, zal er een sterk vermoeden zijn dat het PPS-project niet off balance geboekt kan worden.

Het moge duidelijk zijn dat de nieuwe Guide wel meer duidelijkheid biedt dan hetgeen reeds eerder in de Manual werd opgenomen en in ieder geval voor de gebruiker die niet zozeer vertrouwd is met boekhoudrecht en statistiek veel vlotter te lezen en te begrijpen is. Vandaar dat de publicatie van de nieuwe Guide enkel maar verwelkomd kan worden.

Related news

05.10.2018 NL law
Presentaties seminar Dienstenrichtlijn en Detailhandel

Articles - Met het arrest van het Europese Hof van Justitie en de vervolguitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de zaak Visser Vastgoed in Appingedam is vast komen te staan dat de Dienstenrichtlijn van toepassing is op bestemmingsplannen die detailhandel reguleren.

Read more

10.10.2018 NL law
Ongevraagd advies Raad van State: normering van geautomatiseerde overheidsbesluitvorming

Short Reads - Op 31 augustus 2018 heeft de Afdeling advisering van de Raad van State (hierna: "Afdeling advisering") een 'Ongevraagd advies over de effecten van de digitalisering voor de rechtsstatelijke verhoudingen' betreffende de positie en de bescherming van de burger tegen een "iOverheid" uitgebracht. Het gebeurt niet vaak dat de Afdeling advisering zo een ongevraagd advies uitbrengt. Dit onderstreept het belang van de voortdurend in ontwikkeling zijnde technologie en digitalisering in relatie tot de verhouding tussen de overheid en de maatschappij.

Read more

04.10.2018 BE law
Nieuw tijdperk voor Vlaamse woonreserves aangebroken

Articles - De Vlaamse regering beoogt het wettelijk kader in de zogenaamde "woonresergebieden" (waaronder de woonuitbreidingsgebieden) grondig te wijzigen. Ofwel krijgen de gebieden de volwaardige status als woongebied, ofwel krijgen ze een andere bestemming dan wonen. De regeling laat toe om gemeenten voor een openruimtebestemming te laten kiezen. Hierna een overzicht van het voorstel van de Vlaamse regering en de reactie van de adviesraden op het voorstel.

Read more

08.10.2018 NL law
Een nieuw VN-verdrag met al bestaande verplichtingen over mensenrechten en bedrijfsleven?

Short Reads - Na een langdurig onderhandelingsproces is op 19 juni 2018 een eerste conceptversie van een  VN-verdrag over mensenrechten en bedrijfsleven bekendgemaakt. Dit verdrag staat in het teken van een nieuwe benadering van de relatie tussen de plicht van Staten om mensenrechten te beschermen en de verantwoordelijkheid van bedrijven om specifiek ten aanzien van mensenrechten maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Vraag is echter of er juridisch veel nieuws onder de zon is.

Read more

03.10.2018 NL law
Zijn tijdelijke omgevingsvergunningen voor zonneparken verleden tijd door wijziging subsidieregeling?

Short Reads - Tijdelijke zonneparken zijn snel vergunbaar, zo oordeelde de rechtbank Zwolle in haar uitspraak waarbij een tijdelijke omgevingsvergunning voor een zonnepark in Staphorst werd aangevochten. De rechtbank volgt daarmee de lijn van de Afdeling bestuursrechtspraak. Onlangs is echter de SDE+-subsidieregeling gewijzigd, waardoor projecten met een tijdelijke omgevingsvergunning van subsidie worden uitgesloten. Komt er daarmee een einde aan de oprichting van tijdelijke zonneparken?

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring