Articles

Toerekening bij instemmingsplichtige besluiten: de grenzen van het instemmingsrecht verlegd?

Toerekening bij instemmingsplichtige besluiten: de grenzen van het instemmingsrecht verlegd?

Toerekening bij instemmingsplichtige besluiten: de grenzen van het instemmingsrecht verlegd?

11.09.2014 NL law

De leerstukken van toerekening en medeondernemerschap zijn (in de rechtspraak) ontwikkeld in het kader van de toepassing van het adviesrecht uit art. 25 Wet op de ondernemingsraden (WOR). 

 

Een interessante vraag is of deze leerstukken ook kunnen worden toegepast op instemmingsplichtige besluiten ex art. 27 WOR. Steeds vaker hebben de besluiten die onder de reikwijdte van art. 27 WOR vallen niet langer alleen een nationaal karakter. Bijvoorbeeld indien een buitenlandse moederonderneming voornemens is om een ‘sociaal’ besluit te nemen en dit vervolgens wil implementeren bij haar Nederlandse dochteronderneming. In dit artikel zal ik bespreken of een (voorgenomen) besluit van de buitenlandse moederonderneming instemmingsplichtig kan zijn bij de ondernemingsraad (OR) van de Nederlandse dochteronderneming op basis van toerekening of medeondernemerschap.

Related news

07.01.2019 NL law
De redelijke grond: rechtsfeit of rechtsgrond?

Articles - Op 16 februari 2018 wees de Hoge Raad twee beschikkingen (ECLI:NL:HR:2018:182 en ECLI:NL:HR:2018:220), waarin de toepasselijkheid van de wettelijke bewijsregels bij ontbindingszaken aan bod kwam. In beide beschikkingen heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de wijze waarop dient te worden vastgesteld of sprake is van een redelijke grond zoals bedoeld in artikel 7:669 lid 3 onder c t/m h BW (de ‘redelijke gronden’).

Read more

15.01.2019 NL law
De verplichte deelneming in bedrijfstakpensioenfondsen: wel of geen voorrangsregel in de betekenis van artikel 9 Rome I?

Articles - In deze bijdrage staat een actueel en belangrijk pensioenvraagstuk centraal. Dit vraagstuk ligt op het snijvlak tussen pensioen en internationaal privaatrecht. Het gaat om een nadere verkenning van de vraag of de verplichtstelling van de Wet Bpf kwalificeert als een regel van bijzonder dwingend recht als bedoeld in artikel 9 van Rome I.

Read more

01.11.2018 NL law
Overgangspremie VPL geen onderdeel van bezoldiging WNT nu bestuurder geen gebruik kan maken van vroegpensioen

Articles - In deze annotatie bij de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland op 13 augustus 2018 gaat Astrid Helstone op de vraag welke maatstaf moet worden aangelegd voor het wel of niet meerekenen van een looncomponent of afdracht van premies voor het wettelijk bezoldigingsmaximum onder de Wet normering topinkomens (WNT): is relevant of de topfunctionaris uiteindelijk wel of geen voordeel geniet? In geschil is hier de overgangspremie VPL.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring