Short Reads

Hof van Justitie: Nederland heeft maatregelen voor een Natura 2000-gebied ten onrechte aangemerkt als mitigerend

Hof van Justitie: Nederland heeft maatregelen voor een Natura 2000-gebied ten onrechte aangemerkt als mitigerend

Hof van Justitie: Nederland heeft maatregelen voor een Natura 2000-gebied ten onrechte aangemerkt als mitigerend

03.06.2014 NL law

Op 15 mei 2014 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (“Hof”) in een arrest uitleg gegeven over het verschil tussen mitigerende en compenserende maatregelen bij natuurbescherming.

Het arrest volgt op prejudiciële vragen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) in het kader van de wegverbreding van de A2 op het tracé ‘s-Hertogenbosch-Eindhoven.

De rechtsvraag

Nabij de A2 is het Natura 2000-gebied ‘Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek’ gelegen. In dit gebied komen beschermde blauwgraslanden voor. De verbreding van de A2 zal leiden tot meer stikstofuitstoot en heeft daardoor negatieve gevolgen voor de blauwgraslanden. In het tracébesluit tot verbreding van de weg is daarom voorzien in de aanleg van nieuwe blauwgraslanden in datzelfde Natura 2000-gebied (maar op een andere plek dan de huidige graslanden).

Aan het Hof is de vraag voorgelegd of door de aanleg van nieuwe blauwgraslanden nog sprake is van een aantasting van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied. Voor de beantwoording van deze vraag moest het Hof nagaan of de aanleg van nieuw blauwgrasland aangemerkt kan worden als een mitigerende of een compenserende maatregel. Kort samengevat: bij een mitigerende maatregel worden de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet aangetast en kan het project zonder verdere belemmeringen worden gerealiseerd. Een compenserende maatregel komt pas in beeld als de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied wel worden aangetast. Dan kan het project pas worden gerealiseerd als voldaan is aan de zogenaamde ADC-criteria. Dit betekent dat onderzoek moet worden gedaan naar de Alternatieven, er moet sprake zijn van een Dwingende reden van groot openbaar belang en de schade aan de natuur moet worden gecompenseerd.

Het oordeel van het Hof van Justitie

Het Hof (C-521/12) heeft geoordeeld dat in dit geval het aanleggen van nieuw blauwgrasland aangemerkt moet worden als compenserende maatregel. Hierbij zijn een aantal aspecten van belang.

Allereerst is van belang dat in het Natura 2000-gebied voor het habitattype blauwgraslanden een instandhoudingsdoelstelling is vastgesteld gericht op de uitbreiding van de oppervlakte en de verhoging van de kwaliteit van dit habitat. Ten tweede staat vast dat het project significante negatieve gevolgen zal hebben voor de bestaande blauwgraslanden, wegens de uitdroging en de verzuring van de bodem door stikstofdepositie. Het project dreigt daarmee het duurzame behoud van de wezenlijke kenmerken van het betrokken Natura 2000-gebied in gevaar te brengen en kan daarom de natuurlijke kenmerken van het gebied aantasten.

Het Hof wijst erop dat in artikel 6 van de Habitatrichtlijn het voorzorgsbeginsel ligt besloten. Dit betekent dat een bestuursorgaan toestemming voor een project moet weigeren wanneer zij nog niet de zekerheid heeft verkregen dat er geen effecten zijn die de natuurlijke kenmerken van een gebied zullen aantasten. Voor de verkrijging van deze zekerheid is noodzakelijk dat de beoordeling van het project geen leemten vertoont en volledige, precieze en definitieve constateringen en conclusies bevat die elke redelijke wetenschappelijke twijfel over de gevolgen van de geplande werkzaamheden voor het betrokken beschermde gebied wegnemen.

Het voorzorgsbeginsel verlangt voorts van bestuursorganen dat zij de gevolgen van het project voor het betrokken Natura 2000-gebied beoordelen in het perspectief van de instandhoudingsdoelstellingen van dit gebied, rekening houdend met de in dit project vastgestelde beschermingsmaatregelen waarmee wordt beoogd de eventuele schadelijke gevolgen van het project te voorkomen of te verminderen (oftewel de mitigerende maatregelen), zodat het project de natuurlijke kenmerken van het gebied niet aantast.

De beschermingsmaatregelen van een project waarmee de schadelijke gevolgen voor een Natura 2000-gebied worden gecompenseerd, kunnen bij de hiervoor beschreven beoordeling niet in aanmerking worden genomen. De maatregelen bij de A2 werden vervolgens door het Hof aangemerkt als compenserende maatregelen, omdat:

 

  1. de bevoegde nationale instantie heeft vastgesteld dat het tracéproject significante negatieve – eventueel zelfs blijvende – gevolgen voor het beschermde habitattype van het betrokken Natura 2000-gebied kan hebben; en
  2. de voorgestelde maatregelen voorzien in de toekomstige ontwikkeling van een nieuw areaal van het habitattype in een deel van het gebied dat niet door het project zou worden aangetast; en
  3. de maatregelen er niet toe strekken om de significante negatieve gevolgen te voorkomen of te verminderen, maar beogen deze gevolgen nadien te compenseren, waardoor de maatregelen niet garanderen dat de natuurlijke kenmerken van dit gebied niet worden aangetast; en
  4. de eventuele positieve gevolgen in de regel onzeker zijn en hoe dan ook slechts binnen enkele jaren zichtbaar zullen worden. Hierdoor kan met deze maatregelen geen rekening worden gehouden.

 

Vervolgens overweegt het Hof dat vermeden moet worden dat de bevoegde nationale instantie via zogenoemde “mitigerende” maatregelen die in werkelijkheid compenserende maatregelen zijn, de in de Habitatrichtlijn vastgelegde procedure ontwijkt door projecten toe te staan die de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied aantasten. Bij een compenserende maatregel is verder niet doorslaggevend of dit binnen of buiten het Natura 2000-gebied zelf wordt getroffen: elke maatregel die geschikt is om de algehele samenhang van het Natura 2000-netwerk te beschermen kan een compenserende maatregel zijn.

Niet verrassend concludeert het Hof ” dat een plan of een project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een GCB, dat negatieve gevolgen heeft voor een in dit gebied voorkomend type natuurlijke habitat en dat voorziet in maatregelen voor het tot ontwikkeling brengen in dit gebied van een areaal van gelijke of grotere omvang van dit habitattype, de natuurlijke kenmerken van dat gebied aantast.” De voorziene maatregelen kunnen dan enkel als compenserend worden aangemerkt.

Gevolgen voor de praktijk

De vraag is wat de gevolgen van dit arrest voor de Nederlandse praktijk zullen zijn.

Voordat het arrest werd gewezen, waren er in de praktijk geluiden te horen dat Nederland ‘op slot’ zou gaan als de te nemen maatregelen als compenserend zouden worden aangemerkt. In ieder geval lijkt het nu zeer lastig geworden om het vervangen van aangetaste habitat met een nieuw aan te leggen habitat van hetzelfde type nog aan te kunnen merken als mitigerend. Voor andere soorten maatregelen is echter nog wel ruimte om te kunnen spreken van mitigerend, mits de maatregel:

 

  • voorkomt dat een project schade toebrengt aan het Natura 2000-gebied. Uit deskundigenonderzoek moet blijken dat het positieve effect van een maatregel optreedt voordat de schade wordt toegebracht. Hiervoor moet worden geborgd dat de maatregel tijdig wordt getroffen;
  • betrekking heeft op hetzelfde habitattype in hetzelfde Natura 2000-gebied als waar de schade wordt aangebracht;
  • integraal onderdeel uitmaakt van het project (dus opgenomen in het project, bij voorkeur als juridisch bindende voorwaarde) en enkel wordt uitgevoerd vanwege het project.

 

Maatregelen zijn mitigerend als is verzekerd dat de positieve effecten van deze maatregelen optreden vóór de negatieve effecten. Ter illustratie wijzen wij op de uitspraak van de Afdeling over het realiseren van de woonwijk IJburg (ECLI:NL:RVS:2010:BN1933), waarbij het positieve effect van een nieuw aan te leggen mosselbank (als foerageermogelijkheid voor bepaalde vogelsoorten) was gewaarborgd voordat de uitvoering van het project mogelijk was. Vooralsnog nemen wij aan dat deze aanpak ook na dit arrest van het Hof mogelijk blijft. Niettemin is het nu nog wachten op de uitspraak van de Afdeling over de A2, hoewel de uitkomst daarvan gezien de helderheid van het arrest van het Hof zich laat raden.

Team

Related news

08.08.2018 BE law
Modification du contenu de la notice d'évaluation et de l’étude d’incidences en Région wallonne

Articles - Un décret du 24 mai 2018 modifie sur plusieurs points le régime de l'évaluation des incidences des projets sur l'environnement en droit wallon. Ce décret allège, d’une part, le contenu de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement et renforce, d’autre part, le contenu de l'étude d'incidences. Il est applicable aux demandes de permis introduites depuis le 16 juin 2018.

Read more

23.07.2018 NL law
De gewijzigde Klimaatwet; wat staat er in?

Short Reads - Op 27 juni 2018 is een gewijzigd voorstel voor de Klimaatwet gepresenteerd aan de Tweede Kamer (zie hier). In eerdere blogberichten bespraken wij de verhouding tussen de Klimaatwet en het Klimaatakkoord (zie hier) en het oorspronkelijke initiatiefwetsvoorstel van Klaver en Samsom in 2016 (zie hier).

Read more

27.07.2018 NL law
Conclusie AG programma aanpak stikstof: het PAS als instrument is veelbelovend, maar twijfel of het voldoet aan de Habitatrichtlijn. De ADC-toets als creatieve oplossing om het PAS in stand te kunnen houden?

Articles - Advocaat-Generaal ("AG") Kokott heeft op 25 juli 2018 een conclusie genomen over de vragen van de Afdeling bestuursrechtspraak over het programma aanpak stikstof. Een dergelijk programma kan op zichzelf voldoen aan de Habitatrichtlijn. Knelpunt ziet de AG in het vooruitlopen op de positieve effecten van te treffen reductiemaatregelen. Verder geeft de AG als handreiking mee gebruik te maken van de zogeheten ADC-toets.

Read more

19.07.2018 BE law
Ontsporing van één van de wagons van de Codextrein dreigt: Grondwettelijk Hof schorst nieuwe afwijkingsmogelijkheid voor ontginningsgebieden

Articles - De Codextrein voorziet o.a. in een reeks aan nieuwe afwijkingsmogelijkheden in het kader van de vergunningverlening. Eén van de meest ophefmakende was de nieuwe afwijkingsmogelijkheid voor ontginningsgebieden. Tijdens het debat in de parlementaire commissie werd geopperd dat deze nieuwe afwijking op maat was geschreven van één private onderneming. Het Grondwettelijk Hof schorst nu in zijn arrest van 19 juli 2018 deze afwijkingsmogelijkheid op basis van de schending van het gelijkheidsbeginsel.

Read more

17.07.2018 NL law
Doelstelling windenergie van 6.000 MW op land zal niet in 2020 worden gehaald, maar de minister is optimistisch

Articles - Uit de Monitor Wind op Land 2017 en het Plan van Aanpak Windenergie op land 2018 blijkt de voortgang van de doelstelling om in 2020 6.000 MW aan opgesteld vermogen windenergie op land te hebben. Er wordt weliswaar meer windenergie opgewekt, maar de doelstelling in 2020 wordt waarschijnlijk niet gehaald. Wij bespreken de knelpunten en hoe nu verder.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring