Short Reads

Aandachtspunt voor het opstellen van een afwijkingsregeling in een bestemmingsplan

Aandachtspunt voor het opstellen van een afwijkingsregeling in een be

Aandachtspunt voor het opstellen van een afwijkingsregeling in een bestemmingsplan

27.08.2014 NL law

Een bevoegdheid om bij omgevingsvergunning af te wijken van het bestemmingsplan kan niet zo ver strekken dat onder bepaalde voorwaarden burgemeester en wethouders verplicht zijn die omgevingsvergunning te verlenen. 

Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 30 juli 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:2845).

Wat was er aan de hand?

De procedure betrof het bestemmingsplan “Buitengebied 2013” van de gemeenteraad van Hilversum. In deze procedure werd onder meer betoogd dat de bestemming “Natuur – Bos en Heidegebied” geen zekerheid zou bieden over het voortbestaan van de Zandweg in de huidige vorm. De reden hiervoor was dat de planregels zouden voorzien in de mogelijkheid om onder voorwaarden een omgevingsvergunning te verlenen voor het veranderen en verleggen van paden. Het toetsingskader van de planregels zou ten onrechte geen ruimte laten om het belang van de appellanten, waarvan hun perceel aan de Zandweg grenst, in deze afweging te betrekken.

Op grond van de planregels was het verboden om, zonder een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag, wegen en paden te veranderen, verleggen en/of aanleggen. Op grond van lid 12.5.2 van het bestemmingsplan wordt de omgevingsvergunning verleend, indien is gebleken dat (i) de genoemde werken en werkzaamheden dan wel (ii) de directe of indirecte gevolgen van deze werken en werkzaamheden niet leiden tot een onevenredige afbreuk aan de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het gebied, dan wel (iii) de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden geschaad, of kunnen worden verkleind dan wel dat de uitvoering van de werkzaamheden niet noodzakelijk is voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering.

De crux zit hem hier in het gecursiveerde woord “wordt”. Dit is een zogenaamde “imperatieve formulering”. Het is een juridische formulering en betekent in het normaal spraakgebruik: “moet worden verleend”. Kortom, burgemeester en wethouders moeten de omgevingsvergunning verlenen indien geen van de drie hiervoor genoemde weigeringsgronden aan de orde is.

De Wet ruimtelijke ordening

De gemeenteraad is bevoegd om het bestemmingsplan vast te stellen. Hierbij heeft de raad beleidsvrijheid om bestemmingen aan te wijzen en regels te geven die de raad uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. De Afdeling toetst deze beslissing terughoudend. Dit betekent dat de Afdeling slechts beoordeelt of aanleiding bestaat voor het oordeel dat de raad zich “niet in redelijkheid” op het standpunt heeft kunnen stellen dat het bestemmingsplan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening.

In de praktijk is het wenselijk dat een bestemmingsplan een zekere mate van flexibiliteit heeft, omdat een bestemmingsplan een planhorizon van tien jaar heeft. Daarom bevat artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de mogelijkheid dat de gemeenteraad burgemeester en wethouders de bevoegdheid geeft om een bestemmingsplan te wijzigen, uit te werken, er van af te wijken of nadere eisen te stellen.

In de hiervoor genoemde uitspraak van de Afdeling was sprake van een bestemmingsplan met een afwijkingsbevoegdheid. In de uitspraak overweegt de Afdeling dat met artikel 3.6 Wro wordt beoogd het bevoegd gezag deze bevoegdheid te geven om op ondergeschikte onderdelen van het bestemmingsplan af te kunnen wijken. Het toekennen van deze bevoegdheid veronderstelt namelijk dat burgemeester en wethouders in beginsel de keuze moet worden gelaten de omgevingsvergunning tot afwijking van bij het bestemmingsplan aan te geven regels na afweging van de betrokken belangen al dan niet te verlenen. En dit was nu precies waar het in deze uitspraak mis ging.

Het oordeel van de Afdeling

De Afdeling stelt vast dat de afwijkingsregeling in de planregels imperatief is geformuleerd en dat daarmee voor burgemeester en wethouders sprake is van een verplichting tot het verlenen van de omgevingsvergunning als aan de in de regeling gestelde voorwaarden wordt voldaan.

De Afdeling overweegt nog wel dat de formulering van de planregels burgemeester en wethouders “enige beoordelingsruimte” geeft of aan de gestelde voorwaarden is voldaan, maar dat van een mogelijkheid tot belangenafweging geen sprake is. Deze “beoordelingsruimte” zit in de formulering van de bepaling: burgemeester en wethouders zullen namelijk moeten beoordelen of sprake zal zijn van een “onevenredige afbreuk” aan de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Of sprake is van een dergelijke onevenredige afbreuk is natuurlijk niet zwart-wit en zal door burgemeester en wethouders moeten worden beoordeeld. Het betreft hier dus slechts een uitleg van de door de raad geformuleerd criterium. Dit acht de Afdeling onvoldoende.

Volgens de Afdeling “kan een bevoegdheid om bij omgevingsvergunning af te wijken van bij het bestemmingsplan aangegeven regels echter niet zo ver strekken dat onder bepaalde voorwaarden het bevoegd gezag verplicht is een omgevingsvergunning te verlenen”.

De oplossing: gebruik een kan-bepaling

De oplossing is in dit geval eenvoudig: de gemeenteraad had in de planregels moeten kiezen voor een zogenaamde “kan-bepaling”. In de afwijkingsregeling had moeten staan dat burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning kunnen verlenen als aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.

Naast deze kan-bepaling zal de afwijkingsregeling ook nog altijd “objectief begrensd” moeten zijn. Dat betekent dat er duidelijke criteria moeten worden geformuleerd wanneer van de bevoegdheid gebruik mag worden gemaakt, zoals in dit geval de beoordeling van de gevolgen van de afwijking voor de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het gebied. Deze begrenzing is in het belang van de rechtszekerheid.

Al met al kan worden geconcludeerd dat een duidelijke, objectieve begrenzing van een afwijkingsbevoegdheid goed is voor de rechtszekerheid, maar dat er altijd nog een belangenafweging mogelijk moet blijven.

Team

Related news

21.03.2019 EU law
Our TMT team examines the interaction between GDPR and other key legal domains during a seminar 'GDPR 360°'

Seminar - Erik Valgaeren, Partner TMT, and his team organize a seminar which focuses on the interaction between GDPR and litigation, corporate law, administrative law and employment law.

Read more

18.02.2019 EU law
Erik Valgaeren moderates a panel on Data Governance and Compliance during IBA's Silicon Beach Conference

Speaking slot - The discussion topic will cover various legal aspects relating to data lifecycle management, both for personal and non personal data. These aspects will include rights in and obligations regarding data, such retention obligations and portability rights. Practical suggestions on holistic data management and the role of the chief data officer will be debated.

Read more

15.02.2019 NL law
Commercial interest on overdue interest payments on a loan – uncertainty remains

Short Reads - If a person buys a car from a car dealer and fails to pay the purchase price on the agreed date, that person has to pay not only the purchase price but also statutory interest (Clause 6:119 DCC), unless otherwise agreed. If a car dealer buys the same car from an importer and fails to pay the purchase price on the agreed date, that car dealer has to pay commercial interest, which is a much higher rate, instead of the normal statutory interest (Clause 6:119a DCC).

Read more

13.02.2019 BE law
Deadline for UBO information filing postponed (again)

Articles - The Belgian Minister of Finance has announced that the 31 March 2019 deadline for filing the UBO information regarding Belgian companies, non-profit associations, foundations, trusts, fiduciaries, and similar legal entity structures will be postponed.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring