Short Reads

Niet stilhouden en naderhand bij ons komen klagen

Niet stilhouden en naderhand bij ons komen klagen

Niet stilhouden en naderhand bij ons komen klagen

14.04.2014 NL law

Eind maart 2014 heeft de Commissie van Aanbestedingsexperts haar eerste jaarverslag uitgebracht over haar werkzaamheden en haar bevindingen. Hieruit blijkt dat per 1 maart 2014  70 klachten zijn ontvangen door de Commissie.

Op 10 april 2014 is hierover dit interview met Joop Janssen verschenen op SC Online:

Aanbestedingen leiden ­regelmatig tot scheve gezichten. Sinds een jaar bestaat daarvoor de Commissie van Aanbestedingsexperts. ‘We verwachten een proactieve houding van ondernemers,’ zegt voorzitter Joop Janssen.

De commissie, die fungeert als klachtenloket voor de aanbestedingspraktijk, publiceerde vorige week haar eerste jaarrapportage. Janssen heeft de cijfers binnen handbereik. Zeventig klachten werden er ingediend, allemaal door ondernemers. ‘Aanbestedende diensten kunnen ook bij ons terecht, maar daar hebben ze tot dusver van afgezien.’ In de meeste uitgebrachte adviezen heeft de klager tot nu toe geheel of gedeeltelijk van de commissie gelijk gekregen (zie voor de cijfers Meer dan zeventig klachten over aanbestedingen).

Wat voor klachten krijgt u zoal?

‘Het gaat om een brede baaierd. Bijvoorbeeld over de keuze van een procedure, de bedrijven die bij een onderhandse procedure worden uitgenodigd om deel te nemen, de gunningscriteria en de -beslissing, en de motivering daarvan. Veel klachten gaan ook over gebrekkige commu-nicatie. Aanbestedende diensten hebben eisen niet altijd duidelijk en precies omschreven, waardoor de markt ze anders leest of begrijpt.’

Komen er ook zaken binnen over het clusterverbod, dat is bedoeld om meer kleinere opdrachten in de markt te krijgen voor het mkb?

‘Ja, wat daarbij opvalt is dat het clusterverbod een lastig toepasbare regeling is. Om dat toe te lichten: er hebben twee vergelijkbare zaken gespeeld; bij de commissie en bij de voorzieningenrechter. Het ging in beide gevallen om de levering van zogeheten multifunctionals voor kopiëren, printen en scannen, zoals onderwijsinstellingen die gebruiken, met een gekoppeld betalingssysteem. Wij stellen dat het hier om samenvoeging van twee ongelijksoortige opdrachten gaat en dat het clusterverbod van toepassing is. Dat wil zeggen dat onnodig samenvoegen niet mag. Samenvoeging is in dit geval weliswaar toelaatbaar, maar moet gemotiveerd worden.

‘De voorzieningenrechter daarentegen, oordeelde dat als multifunctionals met een betaalfunctionaliteit beantwoorden aan de behoefte van de onderwijsinstelling, en indien de markt in die behoefte voorziet, je dit als één opdracht moet zien. Het zou dan geen clusteren zijn en het clusterverbod zou niet van toepassing zijn. Daarover zijn we dus niet eens.’

Dan is er ook nog een splitsingsgébod.

‘Dat maakt het extra ingewikkeld. Als je hebt gekeken of er niet onnodig geclusterd is en dat goed is gemotiveerd, dan zou je gevoelsmatig zeggen dat daarmee ook aan het splitsingsgebod is voldaan. Waarom zou je dan alsnog kijken of je kunt splitsen? Wij zeggen: dat moet je toch onderzoeken, want als je die multifunctionals uit het voorbeeld van daarnet voor meerdere locaties bestelt, moet je kijken of er geografisch gesplitst kan worden. Je kunt je voorstellen dat dit ook geldt voor enerzijds de aanschaf van machines en anderzijds het onderhoud.’

Het was voor de Tweede Kamer een belangrijk punt dat er ook anoniem bij uw commissie geklaagd kan worden. Hoe gaat dat?

‘Anoniem klagen is niet mogelijk, maar brancheorganisaties kunnen klachten van anonieme leden voorleggen. Zodat het bedrijf zelf niet zijn relatie met de opdracht­gever verstoort, een angst die vooral bij kleine bedrijven leeft. Dat werkt. We hebben inmiddels vier van zulke zaken met brancheorganisaties gehad. Deze vorm is goed gekozen, denk ik.’

U heeft 33 klachten niet in behandeling genomen. Bedrijven verloren ook vier zaken. Wat zijn veelvoorkomende fouten?

‘We verwachten bijvoorbeeld een proactieve houding van ondernemers. Als ze ongeregeldheden constateren in de procedure en daar vervolgens niets mee doen, dan zeggen wij: had u maar eerder aan de bel moeten trekken. Ze kunnen dus niet gewoon deelnemen aan de procedure, zich stilhouden en dan naderhand bij ons komen klagen.

De adviezen van de commissie zijn niet bindend. Wordt er gevolg aan gegeven in de praktijk?

‘Dat hebben we nog niet bij kunnen houden. Hier zal dit jaar wel onderzoek naar worden gedaan.’

Wat koopt een bedrijf ervoor om gelijk te krijgen van de commissie? Schadevergoeding?

‘In ieder geval de genoegdoening gehoord en serieus genomen te worden met in enkele gevallen de toezegging dat in de toekomst anders zal worden gehandeld. Soms zal dat ook voldoende zijn. Als in de aanbestedingsprocedure grote fouten zijn gemaakt, zou inderdaad ook voor de rechter schadevergoeding geëist kunnen worden. De commissie gaat daar niet over, maar haar advies zou daarbij wel een rol kunnen spelen.’

U werkt met zo’n negentig experts. Al die mensen hebben banden met de aanbestedingspraktijk. Hoe kunt u de onafhankelijkheid van de adviezen garanderen?

‘Als ze worden ingeschakeld, tekenen ze voor die klacht een verklaring waarin staat dat ze onafhankelijk en onpartijdig zijn, in het verleden niet een van beide partijen hebben geadviseerd of een belang hebben bij de uitkomst van de klachtbehandeling. Als er in een lopende zaak iets in die situatie verandert, moeten ze zich terugtrekken. Met name in de verzekeringsbranche bleek het lastig echt onafhankelijke mensen te vinden. Daar zijn we uitgekomen bij een recent gepensioneerde deskundige die ons gelukkig wilde helpen.’

Related news

20.07.2018 NL law
Consultatieversie Invoeringswet Omgevingswet: van bestemmingsplan naar omgevingsplan, de overgangsfase en het overgangsrecht

Articles - Op 5 januari 2017 is de consultatieversie van de Invoeringswet Omgevingswet verschenen. Dit blog gaat over het overgangsrecht van het omgevingsplan. De contouren van het overgangsrecht heeft minister van Infrastructuur en Milieu al geschetst in haar brief van brief van 19 mei 2016 (zie daarover mijn blogbericht van 31 mei 2016.

Read more

20.07.2018 NL law
Flexibiliteit vs. rechtszekerheid: verwijzing naar parkeerbeleid in bestemmingsplannen toegestaan. Het nieuwe denken in de Omgevingswet werpt zijn schaduw al vooruit

Articles - In haar uitspraak van 8 maart 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:607) acht de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ("de Afdeling") een planregel die een dynamische verwijzing bevat door middel van beleidsregels aanvaardbaar. Dit biedt een handreiking voor bestemmingsplannen die nog voor 1 juli 2018 moeten worden aangepast.

Read more

20.07.2018 NL law
Hoofdpunten Consultatieversie Invoeringswet Omgevingswet

Articles - Op 5 januari 2017 is de consultatieversie van de Invoeringswet Omgevingswet verschenen. Daarmee is de totstandkoming van een nieuw omgevingsrechtelijk regime een belangrijkste stap verder gekomen. In dit bericht bespreek ik in vogelvlucht de inhoud en strekking van de Invoeringswet omgevingswet. Voor een compleet overzicht van de stand van zaken en de parlementaire geschiedenis verwijs ik u graag naar www.pgomgevingswet.nl.

Read more

19.07.2018 BE law
Ontsporing van één van de wagons van de Codextrein dreigt: Grondwettelijk Hof schorst nieuwe afwijkingsmogelijkheid voor ontginningsgebieden

Articles - De Codextrein voorziet o.a. in een reeks aan nieuwe afwijkingsmogelijkheden in het kader van de vergunningverlening. Eén van de meest ophefmakende was de nieuwe afwijkingsmogelijkheid voor ontginningsgebieden. Tijdens het debat in de parlementaire commissie werd geopperd dat deze nieuwe afwijking op maat was geschreven van één private onderneming. Het Grondwettelijk Hof schorst nu in zijn arrest van 19 juli 2018 deze afwijkingsmogelijkheid op basis van de schending van het gelijkheidsbeginsel.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring