Short Reads

Niet stilhouden en naderhand bij ons komen klagen

Niet stilhouden en naderhand bij ons komen klagen

Niet stilhouden en naderhand bij ons komen klagen

14.04.2014 NL law

Eind maart 2014 heeft de Commissie van Aanbestedingsexperts haar eerste jaarverslag uitgebracht over haar werkzaamheden en haar bevindingen. Hieruit blijkt dat per 1 maart 2014  70 klachten zijn ontvangen door de Commissie.

Op 10 april 2014 is hierover dit interview met Joop Janssen verschenen op SC Online:

Aanbestedingen leiden ­regelmatig tot scheve gezichten. Sinds een jaar bestaat daarvoor de Commissie van Aanbestedingsexperts. ‘We verwachten een proactieve houding van ondernemers,’ zegt voorzitter Joop Janssen.

De commissie, die fungeert als klachtenloket voor de aanbestedingspraktijk, publiceerde vorige week haar eerste jaarrapportage. Janssen heeft de cijfers binnen handbereik. Zeventig klachten werden er ingediend, allemaal door ondernemers. ‘Aanbestedende diensten kunnen ook bij ons terecht, maar daar hebben ze tot dusver van afgezien.’ In de meeste uitgebrachte adviezen heeft de klager tot nu toe geheel of gedeeltelijk van de commissie gelijk gekregen (zie voor de cijfers Meer dan zeventig klachten over aanbestedingen).

Wat voor klachten krijgt u zoal?

‘Het gaat om een brede baaierd. Bijvoorbeeld over de keuze van een procedure, de bedrijven die bij een onderhandse procedure worden uitgenodigd om deel te nemen, de gunningscriteria en de -beslissing, en de motivering daarvan. Veel klachten gaan ook over gebrekkige commu-nicatie. Aanbestedende diensten hebben eisen niet altijd duidelijk en precies omschreven, waardoor de markt ze anders leest of begrijpt.’

Komen er ook zaken binnen over het clusterverbod, dat is bedoeld om meer kleinere opdrachten in de markt te krijgen voor het mkb?

‘Ja, wat daarbij opvalt is dat het clusterverbod een lastig toepasbare regeling is. Om dat toe te lichten: er hebben twee vergelijkbare zaken gespeeld; bij de commissie en bij de voorzieningenrechter. Het ging in beide gevallen om de levering van zogeheten multifunctionals voor kopiëren, printen en scannen, zoals onderwijsinstellingen die gebruiken, met een gekoppeld betalingssysteem. Wij stellen dat het hier om samenvoeging van twee ongelijksoortige opdrachten gaat en dat het clusterverbod van toepassing is. Dat wil zeggen dat onnodig samenvoegen niet mag. Samenvoeging is in dit geval weliswaar toelaatbaar, maar moet gemotiveerd worden.

‘De voorzieningenrechter daarentegen, oordeelde dat als multifunctionals met een betaalfunctionaliteit beantwoorden aan de behoefte van de onderwijsinstelling, en indien de markt in die behoefte voorziet, je dit als één opdracht moet zien. Het zou dan geen clusteren zijn en het clusterverbod zou niet van toepassing zijn. Daarover zijn we dus niet eens.’

Dan is er ook nog een splitsingsgébod.

‘Dat maakt het extra ingewikkeld. Als je hebt gekeken of er niet onnodig geclusterd is en dat goed is gemotiveerd, dan zou je gevoelsmatig zeggen dat daarmee ook aan het splitsingsgebod is voldaan. Waarom zou je dan alsnog kijken of je kunt splitsen? Wij zeggen: dat moet je toch onderzoeken, want als je die multifunctionals uit het voorbeeld van daarnet voor meerdere locaties bestelt, moet je kijken of er geografisch gesplitst kan worden. Je kunt je voorstellen dat dit ook geldt voor enerzijds de aanschaf van machines en anderzijds het onderhoud.’

Het was voor de Tweede Kamer een belangrijk punt dat er ook anoniem bij uw commissie geklaagd kan worden. Hoe gaat dat?

‘Anoniem klagen is niet mogelijk, maar brancheorganisaties kunnen klachten van anonieme leden voorleggen. Zodat het bedrijf zelf niet zijn relatie met de opdracht­gever verstoort, een angst die vooral bij kleine bedrijven leeft. Dat werkt. We hebben inmiddels vier van zulke zaken met brancheorganisaties gehad. Deze vorm is goed gekozen, denk ik.’

U heeft 33 klachten niet in behandeling genomen. Bedrijven verloren ook vier zaken. Wat zijn veelvoorkomende fouten?

‘We verwachten bijvoorbeeld een proactieve houding van ondernemers. Als ze ongeregeldheden constateren in de procedure en daar vervolgens niets mee doen, dan zeggen wij: had u maar eerder aan de bel moeten trekken. Ze kunnen dus niet gewoon deelnemen aan de procedure, zich stilhouden en dan naderhand bij ons komen klagen.

De adviezen van de commissie zijn niet bindend. Wordt er gevolg aan gegeven in de praktijk?

‘Dat hebben we nog niet bij kunnen houden. Hier zal dit jaar wel onderzoek naar worden gedaan.’

Wat koopt een bedrijf ervoor om gelijk te krijgen van de commissie? Schadevergoeding?

‘In ieder geval de genoegdoening gehoord en serieus genomen te worden met in enkele gevallen de toezegging dat in de toekomst anders zal worden gehandeld. Soms zal dat ook voldoende zijn. Als in de aanbestedingsprocedure grote fouten zijn gemaakt, zou inderdaad ook voor de rechter schadevergoeding geëist kunnen worden. De commissie gaat daar niet over, maar haar advies zou daarbij wel een rol kunnen spelen.’

U werkt met zo’n negentig experts. Al die mensen hebben banden met de aanbestedingspraktijk. Hoe kunt u de onafhankelijkheid van de adviezen garanderen?

‘Als ze worden ingeschakeld, tekenen ze voor die klacht een verklaring waarin staat dat ze onafhankelijk en onpartijdig zijn, in het verleden niet een van beide partijen hebben geadviseerd of een belang hebben bij de uitkomst van de klachtbehandeling. Als er in een lopende zaak iets in die situatie verandert, moeten ze zich terugtrekken. Met name in de verzekeringsbranche bleek het lastig echt onafhankelijke mensen te vinden. Daar zijn we uitgekomen bij een recent gepensioneerde deskundige die ons gelukkig wilde helpen.’

Related news

20.11.2018 NL law
Seminar 'Personal data from a broader perspective: overlap inside and outside the privacy domain'

Seminar - On 20 November 2018, Stibbe will host a seminar on privacy. Several Stibbe lawyers will discuss personal data from a broader perspective and the overlap that can occur inside and outside the legal privacy domain.

Read more

14.11.2018 NL law
Totstandkoming StAB-verslag niet in strijd met artikel 6 EVRM

Short Reads - De totstandkoming van deskundigenberichten van de StAB is niet in strijd met het in artikel 6 EVRM gewaarborgde recht op een eerlijk proces, zo oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) in haar uitspraak van 17 oktober 2018. De Afdeling komt tot dit oordeel na een uitgebreide behandeling van de wijze waarop deskundigenberichten van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB) tot stand komen.

Read more

16.11.2018 NL law
Tax Alert: Adoption 2019 Tax Plan and ATAD 1 proposal by the Dutch Lower House of Parliament

Short Reads - Further to the several tax proposals released by the Dutch government on Budget Day last September (the 'Proposals' –  see also our Tax Alerts of 20 September 2018 and 16 October 2018), on 15 November 2018 the Lower House of Parliament has adopted the 2019 Tax Plan and the proposed implementation of the Anti-tax Avoidance Directive ('ATAD 1') per 1 January 2019. In this Tax Alert we will provide you with a short update in respect of the Proposals.

Read more

14.11.2018 NL law
Het Europese PAS-arrest: een programmatische aanpak is toelaatbaar, maar PAS op!

Short Reads - Op 7 november 2018 heeft het Europese Hof van Justitie de prejudiciële vragen van de Afdeling bestuursrechtspraak beantwoord over de toelaatbaarheid onder de Habitatrichtlijn van het Programma Aanpak Stikstof. De eerste reacties op dit arrest bevatten twijfels over de houdbaarheid van het PAS: het houden van vee wordt moelijker en PAS-vergunningen kunnen niet worden verleend of moeten worden ingetrokken.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring