umraniye escort pendik escort
maderba.com
implant
olabahis
canli poker siteleri meritslot oleybet giris adresi betgaranti
escort antalya
istanbul escort
sirinevler escort
antalya eskort bayan
brazzers
sikis
bodrum escort
Articles

Administrative Law & Real Estate

Administrative Law & Real Estate

Administrative Law & Real Estate

01.09.2013 NL law

Deze nieuwsbrief bevat een overzicht van de berichten die in september en oktober 2013 op het Stibbeblog zijn gepubliceerd. De nieuwsbrief bevat samenvattingen en analyses van recente uitspraken en wetswijzigingen over zowel omgevingsrecht als algemeen bestuursrecht.

1.  Bewijs van verzending op grond van de Awb: maak inzichtelijk wat wordt verzonden 
 
Op 24 oktober 2013 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) het beroep van een melkveehouder gericht tegen een besluit van het Productschap Zuivel ongegrond verklaard (ECLI:NL:CBB:2013:214). Daarbij werd hem fataal dat hij niet kon aantonen een bepaald formulier (tijdig) ingestuurd te hebben. Wat was er aan de hand? Vóór 16 februari 2012 moest een speciaal voorgeschreven meldingsformulier worden ingediend voor de tijdelijke overdracht van een melkquotum. Hier ging het mis. Het meldingsformulier werd per fax pas ná 16 februari 2012 ontvangen, namelijk op 23 maart 2012. De enveloppe waarin het meldingsformulier al vóór 16 februari, te weten op 13 februari, zou zijn toegestuurd bevatte volgens het Productschap – anders dan de veehouder stelde – wel twee andere formulieren maar niet het meldingsformulier waarop deze procedure ziet. LEES MEER 
 
2.  Herziening van btw-aftrek verkoper onroerende zaak mag niet worden nageheven bij koper 
 
Op 10 oktober 2013 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie ("HvJ") een voor de vastgoedpraktijk interessant arrest gewezen (C-622/11; Pactor Vastgoed B.V.). Het HvJ oordeelde dat het in strijd is met de btw-richtlijn dat bedragen verschuldigd na een herziening van een btw-aftrek worden nageheven bij een andere belastingplichtige dan degene die de btw in aftrek heeft gebracht. LEES MEER 
 
3.  Vingerafdrukken in paspoort onder voorwaarden toegestaan 
 
Het Europese Hof van Justitie heeft op 17 oktober 2013 zijn licht laten schijnen over het bewaren van vingerafdrukken in paspoorten. Een Duitser vroeg een paspoort aan de stad Bochum, maar weigerde om zijn vingerafdrukken te laten afnemen. Aan het Hof werd de vraag gesteld of de Verordening 2252/2004 betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten (“Verordening“), een aanvrager van een paspoort terecht verplicht om zijn vingerafdrukken af te staan en deze te laten bewaren in het paspoort. Deze uitspraak is ook interessant voor de Nederlandse rechtspraktijk. LEES MEER 
 
4.  Chemie-Pack: ten behoeve van verhaal van saneringskosten kan het overtreder-begrip niet eindeloos worden opgerekt 
 
In JM 2013/49 verscheen een noot van Tijn Kortmann en Fleur Onrust over kostenverhaal en bestuursdwang naar aanleiding van de chemische brand bij Chemie Pack te Moerdijk. In deze uitspraak is de kostenverhaalsbeschikking en bestuursdwangbeschikking afkomstig van de Staatssecretaris van IenM en gericht aan de Holding (de houdstermaatschappij van de aandelen in de Chemie Pack vennootschappen) aan de orde. LEES MEER 
 
5.  Ook bij asbestbranden moet de overtreder gelegenheid worden geboden bestuursdwang te voorkomen door zelf (met spoed) te saneren 
 
Tijn Kortmann en Fleur Onrust hebben een noot geschreven over spoedeisende bestuursdwang en kostenverhaal onder de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 31 oktober 2012 in JM 2013/1. LEES MEER 
 
6.  Consultatie digitalisering bestuursprocesrecht gestart 
 
Tot 20 december 2013 kunnen reacties worden ingediend op het ontwerp-wetsvoorstel dat voorziet in de digitalisering van het bestuursprocesrecht. Dit voorstel heeft onder meer als doel om procedures bij de bestuursrechter te digitaliseren. Deze digitalisering zou het procederen voor rechtzoekenden toegankelijker maken en de rechtspraak aanpassen aan de eisen van deze tijd. LEES MEER 
 
7.  Stand van zaken Omgevingswet: uitvoeringsregelgeving en planning 
 
Op 28 oktober 2013 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu de “Voortgangsbrief Stelselherziening Omgevingsrecht oktober 2013” aan de Tweede Kamer verstuurd. Daarin geeft de Minister de stand van zaken ten aanzien van de Omgevingswet weer en de voortgang die sinds december 2012 is geboekt. Deze brief bevat onder meer de kernpunten van de onlangs openbaar geworden Hoofdlijnennotitie uitvoeringsregelgeving Omgevingswet. LEES MEER 
 
8.  Niet naleving van een aanwijzing leidt slechts tot één boete 
 
Op 12 september 2013 heeft het College van beroep voor het bedrijfsleven (“CBb”) een interessante uitspraak gedaan in een kinderopvangzaak die ook van belang kan zijn voor andere terreinen van het bestuursrecht (ECLI:NL:CBB:2013:154). In die zaak heeft het CBb geoordeeld dat wanneer een derde een aanwijzing van de overheid niet naleeft dan slechts eenmalig een boete kan worden opgelegd. Dat betekent dat wanneer een aanwijzing herhaaldelijk niet wordt nageleefd, een nieuwe aanwijzing moet volgen op basis waarvan weer een boete kan worden opgelegd als die tweede aanwijzing ook niet wordt nageleefd. LEES MEER 
 
9.  European Pro Bono Forum 2013 
 
Op 24 en 25 oktober 2013 werd het European Pro Bono Forum in Warschau gehouden. Namens Stibbe waren Hubertine Bergsma en Anna Collignon aanwezig. Anna heeft ook gesproken in de workshop Women’s Rights over de pro bono zaak namens Clara Wichmann e.a. tegen de Staat over het onrechtmatig toestaan dat de SGP vrouwen uitsluit van passief kiesrecht. LEES MEER 
 
10.  Eerste conclusie bestuursrechtelijke AG: meer lijn in de redelijke termijn 
 
Staatsraad Advocaat-Generaal Widdershoven heeft op 23 oktober 2013 voor de eerste keer een conclusie uitgebracht in een bestuursrechtelijk geschil (zaaknummer 201302106/2). Widdershoven is verzocht in zijn eerste conclusie in te gaan op de uiteenlopende jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak, de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Hoge Raad (belastingkamer) met betrekking tot de redelijke termijn van artikel 6 van het EVRM. LEES MEER 
 
11.  Bestaande parkeerhinder niet ‘parkeren’ bij de vaststelling van een bestemmingsplan
 
 
Bestaande parkeerhinder is relevant in het kader van de vaststelling van een bestemmingsplan. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘Afdeling’) van 9 oktober 2013 (ECLI:NL:RVS:2013:1426). LEES MEER 
 
12.  De Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet binnenkort eindelijk formeel van toepassing op de EEZ 
 
Op 1 januari 2014 zal de wet tot uitbreiding van de werking van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) en de Flora- en faunawet (Ffw) naar de Nederlandse Exclusieve Economische Zone (EEZ) in werking treden. Na inwerkingtreding van deze uitbreiding zal voor activiteiten binnen de EEZ mogelijk een vergunning op grond van de Nbw dan wel een ontheffing op grond van de Ffw moeten worden verkregen. LEES MEER 
 
13.  Duurzame ontwrichting voorzieningenstructuur nog onwaarschijnlijker 
 
Op 18 september 2013 heeft de Afdeling het criterium voor het aannemen van duurzame ontwrichting gepreciseerd. Niet meer bepalend is dat inwoners van het verzorgingsgebied van nieuwe detailhandelsvestigingen, op een aanvaardbare afstand van hun woonplaats hun geregelde inkopen moeten kunnen doen, maar dat de inwoners op aanvaardbare afstand van hun woning moeten kunnen voorzien in hun eerste levensbehoeften. LEES MEER 
 
14.  Aan een last onder dwangsom kan niet de voorwaarde worden verbonden dat voor de uitvoering van die last vergunningen nodig zijn 
 
In een recente uitspraak heeft de Afdeling geoordeeld dat aan een last onder dwangsom niet de voorwaarde kan worden verbonden dat de uitvoering van de last dient plaats te vinden met gebruikmaking van een (nog te verlenen) sloopvergunning en Ffw-ontheffing. De door het college opgelegde last impliceert namelijk reeds de toestemming om aan de last te voldoen en dus dat geen sloopvergunning meer hoeft te worden aangevraagd. Voor het Ffw-aspect kan de last echter geen toestemming impliceren, omdat het college daarvoor niet het bevoegd gezag is. LEES MEER 
 
15.  Onvolledige subsidieaanvraag kan in geval van een onduidelijk aanvraagformulier niet aan de aanvrager worden tegengeworpen 
 
Bestuursorganen stellen steeds vaker standaardformulieren vast die verplicht moeten worden gebruikt bij een aanvraag. Dit is soms ook het geval bij subsidies. Wat nu als een aanvrager het formulier correct invult, maar – naar later blijkt – de aanvraag toch niet volledig is, omdat het standaardformulier onduidelijk is? In dat geval kan onder omstandigheden de onvolledigheid van de aanvraag niet aan de aanvrager worden tegengeworpen. LEES MEER 
 
16.  Bijdragen Actualiteitenseminar bestuursrecht en omgevingsrech
 
Stibbe heeft op 3 oktober jl. het Actualiteitenseminar bestuursrecht en omgevingsrecht georganiseerd. De presentaties die tijdens het seminar gegeven zijn, kunt u hier downloaden. LEES MEER 
 
17.  Het omgevingsplan in de nieuwe Omgevingswet: voer voor discussie 
 
Tijdens het congres over de nieuwe Omgevingswet op 25 september 2013 mocht Jan Reinier van Angeren Niels Koeman (staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak), Marco Lurks (namens de VNG) en Bert Rademaker (namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu) ondervragen over het omgevingsplan in de nieuwe Omgevingswet. Zo’n kans om de ‘Trias Politica’ op dit onderwerp te interviewen komt niet vaak voor en een verslag van de discussie willen wij u dan ook niet onthouden. LEES MEER 
 
18.  Nieuwe gronden, argumenten en stukken na beroepstermijn: grenzen en mogelijkheden 
 
In een procedure kunnen partijen er om hen moverende redenen voor kiezen om nieuwe beroepsgronden, argumenten of nieuwe stukken in een laat stadium in te dienen. Uiteraard kan dit niet zonder meer. Maar wat als bijvoorbeeld in de procedure bij de rechtbank te laat stukken worden ingediend. Bestaat er dan nog een tweede kans in de hoger beroepsprocedure? Of is deze kans dan verkeken? Hierover gaat de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak (“Afdeling”) van 18 september 2013 (ECLI:NL:RVS:2013:1173). LEES MEER 
 
19.  Rapporten (die na de terinzage legging aan de aanvraag worden toegevoegd) moeten overeenstemmen met de aanvraag voor de omgevingsvergunning! 
 
Een besluit dat wordt voorbereid met afdeling 3.4 van de Awb wordt eerst in ontwerp terinzage gelegd. Na de terinzagelegging wordt het besluit definitief vastgesteld. Maar wat nu als na de terinzagelegging blijkt dat de aanvraag aanvulling of wijziging behoeft? Een dergelijke situatie is aan de orde in een uitspraak van 21 augustus 2013 (ECLI:NL:RVS:2013:793). LEES MEER 
 
20.  Finale geschilbeslechting is goed, maar spoedige geschilbeslechting beter 
 
Een terugkerend mantra in het bestuursrecht is de roep om finale geschilbeslechting door de rechter. De rechter heeft in de afgelopen jaren hiervoor verschillende instrumenten gekregen. Met de recente aanpassing van de Awb is zelfs in de wet opgenomen: “De bestuursrechter beslecht het hem voorgelegde geschil zoveel mogelijk definitief.“ De Afdeling laat echter zien dat het niet altijd tot finale geschilbeslechting komt. In een uitspraak van 4 september 2013 (ECLI:NL:RVS:2013:1007) wijst de Afdeling uitdrukkelijke verzoeken van de hand om i) de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand te laten, dan wel ii) een tussenuitspraak te doen en het nieuw te nemen besluit mee te nemen in de einduitspraak. LEES MEER 
 
21.  Aanwijzingscriteria voor Natura 2000 gebied 
 
De Afdeling heeft weer uitspraak gedaan over een aanwijzingsbesluit van een Natura 2000-gebied. De Afdeling maakt in deze uitspraak nog eens duidelijk (1) wat de criteria voor het vaststellen van de begrenzing van een Natura 2000-gebied zijn en (2) welke feiten en omstandigheden bij de besluitvorming betrokken moeten worden. Kort gezegd zijn dat de feiten en omstandigheden die aan de orde zijn ten tijde van de besluitvorming. Kortom er moet conform het uitgangspunt in het bestuursrecht zogezegd “ex nunc” worden beslist door het bestuursorgaan. LEES MEER 

22.  Intrekking Wm-vergunning vanwege ontoelaatbare nadelige gevolgen voor het milieu gerechtvaardigd, ondanks bereidheid vergunninghouder geluidsmaatregelen te treffen 
 
Het bevoegd gezag gaat niet snel over tot intrekking van een milieuvergunning. In een uitspraak van de Afdeling van 10 april 2013 is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik wel tot intrekking overgegaan van een milieuvergunning voor een kleiduivenschietbaan, overigens nog op grond van het oude recht van de Wm. Het beroep van de kleiduivenschietvereniging ‘De Snip’ tegen intrekking van haar vergunning is door de Afdeling ongegrond verklaard. In deze uitspraak zitten op het eerste gezicht wat bijzondere overwegingen. De Snip was bijvoorbeeld bereid de benodigde geluidreducerende maatregelen te treffen, maar dit mocht niet baten. In een in M en R 2013/83 gepubliceerde annotatie gaat Anna Collignon na een schets van de situatie nader op de rechtsoverwegingen in. Ze sluit af met een korte beschouwing over het huidige recht onder de Wabo en een doorkijk naar het toekomstige recht door een aanpassing van de Wabo waardoor het bevoegd gezag de mogelijkheid krijgt vergunningen verdergaand aan te passen, alvorens tot intrekking van een vergunning wordt overgegaan. LEES MEER 

Team

Related news

04.03.2021 BE law
Erik Valgaeren speaks on personal data breaches in a webinar organised by the Academy of European Law

Seminar - On 24-26 March 2021 ERA (Adademy of European Law) organises an online Conference "Responding to Personal Data Breaches in the Post-GDPR era". Erik Valgaeren, our Brussels TMT partner, addresses the topic "Managing personal data breach in a complex international scenario", including cross border cases in the EU and breaches at non-EU establishments.  

Read more

03.03.2021 NL law
De Gezondheidsraad zet de deur op een kier voor vaccinatiebewijzen als toegangseis voor de werkvloer

Short Reads - Er is een toenemende aandacht voor het gebruik van zogenoemde “vaccinatiebewijzen”. Zo beschikken gevaccineerde inwoners in Israël over een digitaal coronapaspoort dat hen meer vrijheden geeft en komt de Europese Commissie in de loop van de maand met een wetsvoorstel voor een vaccinatiebewijs, al bestaat over de inzet daarvan vooralsnog verdeeldheid onder de lidstaten. Ook in Nederland is dit een actueel onderwerp.

Read more