Articles

La nouvelle réglementation des marchés publics entre en vigueur le 1er juillet !

La nouvelle réglementation des marchés publics entre en vigueur le 1er juillet !

La nouvelle réglementation des marchés publics entre en vigueur le 1er juillet !

05.06.2013 BE law

L’arrêté royal tant attendu déterminant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation des marchés publics a été publié au Moniteur Belge du 5 juin 2013. Cet arrêté est l'aboutissement – provisoire – d'un long processus législatif qui a débuté avec la promulgation de la loi du 15 juin 2006.

Also available in Dutch.

L’arrêté royal du 2 juin 2013 a fixé au 1er juillet 2013 l’entrée en vigueur de l’ensemble du cadre législatif. Les textes suivants seront d’application à cette date :

  • Les dispositions de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services qui ne sont pas encore entrées en vigueur ;
  • Les dispositions de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques qui ne sont pas encore entrées en vigueur ;
  • L'arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux ;
  • L'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics ;
  • L'arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des Ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fédéral.

Le nouveau régime s'appliquera aux marchés qui seront publiés ou devraient être publiés à cette date, ainsi qu’aux marchés pour lesquels, en l'absence de publication, une invitation afin de se porter candidat ou déposer une offre a été envoyée. Lorsqu’il s’agit de marchés qui sont publiés à la fois au niveau européen et belge, le point de départ est la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L'arrêté royal abroge également les arrêtés d’exécution actuels de la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics. Une règle transitoire s’applique pour les marchés antérieurs au 1er juillet 2013. Ces marchés continueront à être soumis à l'ancien régime.

En ce qui concerne la protection juridique, l’objectif est qu’une loi spécifique soit adoptée et publiée au plus tard le 1er juillet1.

Notes de bas de page

1.Tant que cette loi n'est pas publiée, le livre IIbis de la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics reste d’application.

Team

Related news

02.07.2020 NL law
De NOW 2: de overeenkomsten en verschillen ten opzichte van de eerste tranche

Short Reads - De Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (“NOW 2”) is op 25 juni 2020 in de Staatscourant gepubliceerd. Vanaf 6 juli 2020 kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor een NOW 2-subsidie. In ons eerdere blog over de NOW zijn we uitgebreid ingegaan op de subsidierechtelijke aspecten van deze regeling. De NOW 2 sluit vanuit subsidierechtelijk perspectief in hoofdlijnen aan bij de eerste NOW (“NOW 1”). In de NOW 2 zijn er echter een aantal subsidieverplichtingen toegevoegd.

Read more

23.06.2020 NL law
Overzichtsuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak over artikel 8:29 Awb: verzoek tot geheimhouding van stukken bij de bestuursrechter

Short Reads - De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een overzichtsuitspraak van 10 juni 2020 de jurisprudentie over artikel 8:29 Awb op een rij gezet. Deze belangrijke uitspraak geeft duidelijke handvatten voor de rechtspraktijk met betrekking tot de vraag wanneer een procespartij onder geheimhouding stukken aan de bestuursrechter mag toezenden, zodat andere partij(en) er geen kennis van kunnen nemen.

Read more

23.06.2020 NL law
Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering: structurele aanpak voor de stikstofproblematiek?

Short Reads - Van 27 mei 2020 tot en met 10 juni 2020 heeft het conceptvoorstel voor de Wet stikstofreductie en natuurverbetering in internetconsultatie voorgelegen. In dit conceptwetsvoorstel heeft het kabinet zijn nieuwe structurele aanpak van de stikstofproblematiek verankerd. Anders dan het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voorziet het conceptwetsvoorstel niet in een systeem voor de toekenning van ontwikkelingsruimte voor vergunningverlening, maar in een systeem waarbij condities en herstel van de natuur in Natura 2000-gebieden voorop staan.

Read more

29.06.2020 NL law
ABC-constructie bij vastgoedtransactie: verkoopbedrijf heeft afgeleid belang en is niet ontvankelijk bij bestuursrechter

Short Reads - Het zijn van ‘belanghebbende’ is een noodzakelijke voorwaarde om een ontvankelijk beroep te kunnen instellen bij de bestuursrechter (artikel 1:2 lid 1 Awb). Een persoon moet een zelfstandig en eigen belang hebben dat niet is afgeleid van een ander om als belanghebbende te kunnen worden aangemerkt. Dit is het leerstuk van afgeleid belang.

Read more

23.06.2020 EU law
Naar een verhoogd risico op aansprakelijkheid van de opdrachtnemer die ‘medeplichtig’ is aan een inbreuk op de overheidsopdrachtenwetgeving?

Articles - In een arrest van 14 mei 2020 buigt het Hof van Justitie zich over de mogelijke gevolgen wanneer, bij de wijziging van een lopende overheidsopdracht, ten onrechte geen rekening is gehouden met de overheidsopdrachtenwetgeving. Het Hof oordeelt dat niet alleen aan de aanbestedende dienst maar ook aan de begunstigde van de opdracht, een inbreuk kan worden toegerekend en een boete kan worden opgelegd. Hoewel het Belgisch recht geen dergelijk boetesysteem kent, rijst de vraag naar de mogelijke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.

Read more