umraniye escort pendik escort
maderba.com
implant
olabahis
canli poker siteleri meritslot oleybet giris adresi betgaranti
escort antalya
istanbul escort
sirinevler escort
antalya eskort bayan
brazzers
sikis
bodrum escort
Articles

Hof van Cassatie hakt de knoop door over de sperperiode.

Hof van Cassatie hakt de knoop door over de sperperiode.

Hof van Cassatie hakt de knoop door over de sperperiode.

20.02.2013 BE law

Over de vraag of de regeling inzake sperperiodes in de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (art. 32 WMPC, voordien art. 53 van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument) verenigbaar is met het Europees recht vloeide al veel inkt.

Het Hof van Cassatie luidt met het arrest van 2 november 2012 (klik hier) in de zaak Inno/Unizo het einde in van de sperperioderegeling.

1. Achtergrond

Het Brusselse hof van beroep oordeelde op 12 mei 2009 in de zaakInno/Unizo dat de het verbod op aankondigingen van prijsvermindering in de sperperiode verenigbaar was met het Europees recht, meer bepaald met de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken1. Inno werd veroordeeld voor aankondiging van prijsverminderingen in de sperperiode.

Andere rechtspraak zag eerder wel bezwaren vanuit Europese hoek. Daarbij werd verwezen naar de rechtspraak van het Hof van Justitie dat praktijken die bestaan in de aankondiging van prijsverminderingen aan consumenten, niet worden genoemd in bijlage I bij de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken en dus niet onder alle omstandigheden konden worden verboden, maar enkel na een specifieke analyse waaruit blijkt dat zij oneerlijk zijn2.

Betwisting bleef echter bestaan over de reikwijdte van de Richtlijn. Die is niet van toepassing op nationale wettelijke regelingen betreffende oneerlijke handelspraktijken die „alleen” de economische belangen van concurrenten schaden of betrekking hebben op transacties tussen handelaren (overweging 6 van de Richtlijn). Het cassatiearrest biedt hierover uitsluitsel.

2. Cassatie

Het Hof van Cassatie verzocht het Hof van Justitie naar aanleiding van het cassatieberoep van Inno om bijkomende verduidelijking. Onder verwijzing naar het Wamo-arrest antwoordde het Hof van Justitie3 dat indien artikel 53, § 1, WHPC er “ook” toe strekt de consument tegen dergelijke praktijken te beschermen, de verboden aankondigingen van prijsverminderingen en suggesties daarvan dan handelspraktijken in de zin van artikel 2, sub d, van de Richtlijn vormen en dus aan deze Richtlijn onderworpen zijn.

Het Hof van Cassatie bouwt op dit antwoord verder: aangezien de wetgever met art. 53, § 1 WHPC ook de consument beoogde te beschermen en slechts de nationale wettelijke regelingen betreffende oneerlijke handelspraktijken die “alleen” de economische belangen van concurrenten schaden of betrekking hebben op transacties tussen handelaars uit de werkingssfeer van de richtlijn zijn gesloten, volgt hieruit dat de sperperioderegeling onder het toepassingsveld van de Richtlijn valt.

Het arrest van het hof van beroep dat het tegendeel aanneemt wordt vernietigd.

3. Gevolgen

Hoewel het Hof van Cassatie hiermee niet vaststelt dat de sperperioderegeling in de WHPC (en dus bij uitbreiding die in de WMPC) onwettig is, lijkt dat echter wel de enige mogelijke uitkomst.

Het Hof van Cassatie heeft met dit arrest immers de wind uit de zeilen genomen van diegenen die voorhielden dat de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken zich niet verzette tegen de sperperioderegeling omdat die enkel handelaars beoogde te beschermen.

Kortom, aankondigingen van prijsvermindering in de sperperiode zijn wettig, tenzij ze misleidend of oneerlijk zijn.

Het arrest van het Hof van Cassatie beslecht hiermee een jarenlange discussie en plaatst tegelijk de wetgever voor zijn verantwoordelijkheid. Die staat nu voor de taak de andere verboden en beperkingen in de WMPC te screenen op hun verenigbaarheid met de Richtlijn.


Footnotes

  1. Richtlijn 2005/29 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad, Pb. L 149, 11 juni 2005, 22.
  2. HvJ 30 juni 2011, Wamo, nr. C 288/10.
  3. HvJ 15 december 2011, Inno/Unizo, nr. C-126/11.

 

Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze e-bulletin werd zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Wij kunnen echter geen enkele garantie bieden over de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie die deze e-bulletin bevat. De in deze publicatie behandelde onderwerpen werden enkel en alleen voor informatieve doeleinden voorbereid en ter beschikking gesteld door Stibbe. Ze bevatten geen juridisch of andersoortig professioneel advies en lezers mogen geen actie ondernemen op basis van de informatie in deze e-bulletin zonder voorafgaandelijk een raadsman te hebben geconsulteerd. Het raadplegen van deze e-bulletin doet geenszins een advocaat-cliënt-relatie tussen Stibbe en de lezer ontstaan. Deze e-bulletin dient enkel voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik is verboden.
 

Related news

07.01.2021 NL law
Do the math: ACM publishes strategy on monitoring use algorithms

Short Reads - The ACM worries that the use of algorithms may lead to the creation of cartels, or nudge consumers towards a purchasing decision that is not in their best interest. Therefore, on 10 December 2020, it published a new policy document (in Dutch) setting out what businesses can expect when the ACM checks their algorithms. On the same day, the ACM also launched a trial with online music library Muziekweb to improve the ACM’s knowledge about the categories of data that are likely to be relevant in such investigations. All signs indicate the ACM’s intention to become more active in this area.

Read more

05.11.2020 NL law
This article has FIVE stars! New Dutch consumer rules to curb fake reviews

Short Reads - Consumers often rely on online reviews to decide what bike to buy, where to eat or what article to read. But what if those reviews are fake? New Dutch rules were announced on 23 October 2020 seeking to ensure a higher level of consumer protection online. These rules mean more obligations for online traders, and potentially high fines if they get it wrong. For example, traders should implement procedures to ensure that published reviews originate from consumers who have genuinely used the product.

Read more

03.11.2020 BE law
Winkelketen Inno haalt na een decennium officieel zijn gelijk: sperperioderegeling (oude wet marktpraktijken) onwettig

Articles - Doorheen de jaren is er al veel inkt gevloeid over de wettigheid van de sperperioderegeling (verbod op prijsverminderingen tijdens de sperperiode) in het licht van Richtlijn 2005/29/EG1  (“Richtlijn oneerlijke marktpraktijken”)2 in de zaak Inno/Unizo. Het arrest van 3 februari 2020 van het Hof van Beroep te Gent lijkt hier een definitief einde aan te maken.3

Read more

03.12.2020 NL law
The next 5 years: European Commission launches New Consumer Agenda

Short Reads - Despite the ongoing COVID-19 pandemic, the European Commission is already looking ahead to set its consumer protection priorities for the next five years. Key points in the New Consumer Agenda include equipping consumers with better information on product sustainability, digital transformation, effective enforcement, safety concerning products ‘made in China’ and protecting particularly vulnerable consumers such as children, older people or those with disabilities. The New Consumer Agenda is a follow-up to the 2018 New Deal for Consumers.

Read more