Articles

Annotatie onder Rechtbank Amsterdam - 20 maart 2012

Annotatie onder Rechtbank Amsterdam - 20 maart 2012

Annotatie onder Rechtbank Amsterdam - 20 maart 2012

29.08.2013 NL law

Gedaagde sub 1 wist op het moment dat zij de betaling van de declaratie door failliet ontving, dat het faillissement was aangevraagd; zij had de aanvraag immers zelf namens failliet ingediend. Deze betaling dient naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in de gegeven omstandigheden buiten de toepassing van art. 47 Fw te blijven omdat deze betaling zag op werkzaamheden die in het teken stonden van het voorkomen van het faillissement van failliet.

Vanaf het moment dat failliet in de problemen was gekomen als gevolg van de opzegging door haar cliënt van de overeenkomst tussen deze partijen, was duidelijk dat een faillissement van failliet dreigde. Het lag dus in de rede dat failliet ter voorkoming van het faillissement juridisch advies is gaan inwinnen, waarvoor zij gedaagde sub 1 heeft benaderd. De werkzaamheden waar de betaling op zag, betroffen een juridisch onderzoek naar de mogelijkheid om de werknemers van failliet onder te brengen bij haar cliënt met het doel om faillissement te voorkomen. Immers, als onweersproken staat vast dat deze werknemers een grote kostenpost voor failliet vertegenwoordigden, die met een mogelijke overname weggenomen zou zijn. Daarmee was het belang van alle schuldeisers gediend. Dat deze poging niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, doet daar niet aan af. De omvang van de werkzaamheden was voorts niet onredelijk. Niet gebleken is dat gedaagde sub 1 tegen beter weten in is doorgegaan met het verlenen van bijstand die zag op het voorkomen van faillissement. De hoogte van de gedeclareerde kosten was evenmin onredelijk, te minder nu gedaagde sub 1 voor het verzoekschrift faillissement, het bijwonen van de zitting en het overleg met de curator geen kosten in rekening heeft gebracht. Onder deze omstandigheden was de betaling van dit juridisch advies niet onzorgvuldig jegens de overige schuldeisers van failliet. Een andere uitkomst zou in casu als maatschappelijk onaanvaardbaar moeten worden aangemerkt. In dit verband wordt verwezen naar r.o. 4.4 van de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 26 maart 2008, «JOR» 2010/202, m.nt. NEDF (Quist q.q./Borsboom & Hamm c.s.). Van gedeclareerde werkzaamheden die in geen enkel opzicht aan het faillissement kunnen worden gerelateerd en waarop art. 47 Fw onverkort van toepassing zou zijn geweest, is niet gebleken.

Robbert Jan van der Weijden schreef een annotatie over deze uitspraak. Deze annotatie is gepubliceerd in JOR 2013/251. 

Lees de volledige annotatie. 

Related news

04.04.2019 NL law
European Court of Justice: actio pauliana is covered by jurisdiction rule of forum of contract. A judgment with foreseeable consequences?

Short Reads - Imagine that a debtor voluntarily concludes a transaction with a third party where he knows (or should know) that it hinders the creditor's possibilities of collecting the debt. In civil law countries, a creditor can invoke the nullification of that legal act by means of a so-called actio pauliana. This raises the question of which court has jurisdiction in the case of an international dispute, regarding an actio pauliana, that is instituted by a creditor against a third party?

Read more

08.02.2018 NL law
Closing-down sale: turnover tax incurred as a consequence of goods being sold to consumers by way of summary execution does not qualify as estate debt (boedelschuld)

Short Reads - The Amsterdam District Court requested a preliminary ruling with regard to turnover tax incurred as a consequence of a sale taking place by way of summary execution (Amsterdam District Court 5 July 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:4726, answered by the Supreme Court on 15 December 2017, ECLI:NL:HR:2017:3149)

Read more

21.03.2019 NL law
15 aspects of Brexit you did not know

Short Reads - A Brexit without a deal, or with a deal that does not cover all relevant aspects, is still a potential scenario. We have highlighted a number of unexpected legal consequences of Brexit in such a no deal or incomplete deal scenario.

Read more

07.02.2018 NL law
Wetenschap van benadeling in de zin van art. 42 Fw en de voorzienbaarheid van het faillissement van de schuldenaar

Articles - In het arrest ABN AMRO/Van Dooren q.q. III uit 2009 heeft de Hoge Raad voor het eerst sinds de invoering van de huidige regeling van de faillissementspauliana eind negentiende eeuw een positief geformuleerde nadere invulling gegeven aan dit vereiste. Hij heeft in dit arrest overwogen dat van wetenschap van benadeling in de zin van art. 42 Fw sprake is, indien ‘ten tijde van de handeling het faillissement en het tekort daarin met een redelijke mate van waarschijnlijkheid waren te voorzien voor zowel de schuldenaar als degene met of jegens wie de schuldenaar de rechtshandeling verrichtte’.

Read more

16.03.2018 NL law
Afkoop van levensverzekeringen in faillissement

Articles - Job van Hooff bespreekt aan welke voorwaarden moet zijn voldaan voor afkoop van een levensverzekering door een curator. Dit geschiedt mede aan de hand van een arrest van de Hoge Raad van 6 oktober 2017, waarin de Hoge Raad één van de geldende voorwaarden heeft verduidelijkt.

Read more

18.01.2018 NL law
Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement in voorontwerp

Short Reads - Het voorontwerp Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement moet het een in financieel zwaar weer verkerende onderneming mogelijk maken om buiten faillissement of surseance haar schulden te saneren door een akkoord op te leggen aan alle schuldeisers. Een faillissement kan hiermee worden voorkomen. De rechten van schuldeisers en aandeelhouders kunnen hierbij worden gewijzigd. 

Read more

Our website uses functional cookies for the functioning of the website and analytic cookies that enable us to generate aggregated visitor data. We also use other cookies, such as third party tracking cookies - please indicate whether you agree to the use of these other cookies:

Privacy – en cookieverklaring