Annemarie Drahmann

Acting for both companies and public bodies, Annemarie specialises in general public law especially with regard to the allocation of limited public rights by the government.

Her practice also covers environmental and spatial planning matters including nature conservation law. Furthermore, she handles energy law cases in particular those relating to offshore wind farms.

Annemarie has a PhD from Leiden University (2015). She also has an LL.M in public law and criminology, cum laude, from VU University Amsterdam, and obtained her post degree specialist education in administrative law, cum laude, from Grotius Academy.

Further to her work at Stibbe, Annemarie is a lecturer at Leiden University.

She regularly publishes in legal journals such as Administrative Law Judgments (Administratiefrechtelijke Beslissingen, AB) and Construction Law (Bouwrecht, BR).

  • Languages: Dutch, English
  • Admitted to the Amsterdam Bar: 2004

Experience

Related news

25.07.2016 NL law
Wetsvoorstel Voorkoming misbruik Wob treedt in werking op 1 oktober 2016

Short Reads -

Op 12 juli 2016 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik aangenomen. In dit wetsvoorstel is bepaald dat een bestuursorgaan vanaf 1 oktober 2016 niet langer een dwangsom verschuldigd is indien het niet tijdig een besluit neemt op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (“Wob”). Het wetsvoorstel zal in werking treden op 1 oktober 2016. In dit bericht wordt beschreven wat het wetsvoorstel inhoudt en hoe het zich verhoudt tot de Wet open overheid (“Woo”).

Read more

20.07.2016 NL law
Beëindigen beroepsprocedure voor verlening nieuwe vergunning: risicovol?

Short Reads -

Het gebeurt regelmatig dat een bestuursorgaan en een initiatiefnemer afspraken willen maken over de voorwaarden waaronder tot vergunningverlening zal worden overgegaan. Eén van deze afspraken kan zijn dat alle al lopende procedures worden beëindigd. Is het zonder risico om een procedure te beëindigen voordat de nieuwe vergunning is verleend? Deze vraag kwam aan de orde in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 6 juli 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:1888).

Read more

27.05.2016 NL law
AG Widdershoven: gelijke kansen bij de verdeling van schaarse vergunningen

Short Reads -

Bestuursorganen moeten bij het verdelen van schaarse vergunningen potentiële gegadigden de mogelijkheid bieden om naar de beschikbare vergunningen mee te dingen. Dat heeft advocaat-generaal Widdershoven op 25 mei 2016 geantwoord op vragen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In zijn conclusie stelt de advocaat-generaal dat deze verplichting voortvloeit uit het formele gelijkheidsbeginsel: het beginsel van gelijke kansen. Wat dit beginsel concreet betekent, wordt hieronder beschreven.

Read more

07.06.2016 NL law
De werkingssfeer van de Dienstenrichtlijn in Nederland: is aanvullende implementatie wenselijk?

Articles -

De Dienstenrichtlijn staat weer volop in de belangstelling. De directe aanleiding hiervoor zijn de prejudiciële vragen die de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft gesteld in de zaken Trijber en Harmsen. Op 27 januari 2016 heeft de Afdeling in deze zaken einduitspraak gedaan. Uit de uitspraken blijkt dat een Nederlandse ondernemer in bepaalde omstandigheden een geslaagd beroep kan doen op de bepalingen uit de Dienstenrichtlijn en dat dit gevolg kan hebben voor Nederlandse vergunningstelsels. De uitspraken zijn in het bijzonder van belang voor de vraag wat de reikwijdte van de Dienstenwet is en meer in het bijzonder of de Dienstenrichtlijn uitsluitend van toepassing is bij een geschil met grensoverschrijdende elementen en zo ja, wanneer daarvan sprake is. In dit artikel, dat is gepubliceerd in NTB 2016/17, staat deze vraag centraal.

Read more

13.05.2016 NL law
Actualiteiten Wet openbaarheid van bestuur: metagegevens vallen onder de Wob

Short Reads -

Op 26 april jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State twee interessante uitspraken gedaan over de vraag wat voor soort documenten openbaar kunnen worden op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Uit deze uitspraken blijkt dat metagegevens van een brief en de verzendadministratie van een bestuursorgaan binnen de reikwijdte van de Wob vallen. Hieronder zullen beide uitspraken kort worden beschreven.

Read more

Other specialists

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy and Cookie Policy