Short Reads

Voortgang wetsvoorstel inzake evenwichtige man/vrouwverhouding

Voortgang wetsvoorstel inzake evenwichtige man/vrouwverhouding

Voortgang wetsvoorstel inzake evenwichtige man/vrouwverhouding

13.07.2021 NL law

Op 11 februari 2021 is het wetsvoorstel inzake evenwichtige man/vrouwverhouding aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is momenteel in behandeling bij de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel introduceert een wettelijk diversiteitsquotum voor RvC’s van beursvennootschappen. Daarnaast moeten grote NV’s en BV’s ambitieuze en passende doelen in de vorm van een streefcijfer vaststellen om genderdiversiteit in het bestuur, RvC en senior management te bevorderen.

Het wetsvoorstel bevat in hoofdlijnen de volgende drie regelingen:

  1. In het wetsvoorstel is een diversiteitsquotum van ten minste een derde man, een derde vrouw voor de RvC’s van Nederlandse beursvennootschappen met een notering aan Euronext Amsterdam opgenomen;
     
  2. “Grote” NV’s en BV’s1 moeten zelf passende en ambitieuze doelen in de vorm van een streefcijfer vaststellen om genderdiversiteit in het bestuur, RvC en bij nader door de vennootschap te bepalen categorieën werknemers in leidinggevende functies (bijvoorbeeld het executive committee of de senior managementfuncties) te bevorderen2. Zij moeten daartoe een plan opstellen; en
     
  3. De grote vennootschap dient jaarlijks binnen tien maanden na afloop van het boekjaar in een vastgesteld format aan de SER te rapporteren over onder meer het aantal mannen en vrouwen dat aan het eind van het boekjaar deel uitmaakt van het bestuur, de RvC en senior managementfuncties. In het Besluit inhoud bestuursverslag wordt een verplichting opgenomen om deze informatie ook op te nemen in het bestuursverslag. 
     

In onze Corporate Alert van 16 november 2020 gaan wij nader in op de inhoud van het wetsvoorstel.

Voortgang behandeling 

De plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer vindt plaats op 14 september 2021.

Het is nog onduidelijk wanneer de wet in werking zal treden. Uit de op 26 mei 2021 verschenen Nota naar aanleiding van het verslag blijkt dat de regering, mede vanwege de voortdurende ondervertegenwoordiging van vrouwen in de top van het bedrijfsleven, hecht aan een spoedige invoering van de nieuwe regeling, mogelijk per 1 januari 2022.

Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het wetsvoorstel.

Meer informatie

Voor meer informatie over diversiteit in de top van het bedrijfsleven zie onze Nieuwsberichten van 2 februari 20217 juli 20207 februari 2020 en 24 september 2019. Zie eveneens de bijdrage van Manon Cremers en Lieke Stroeve in de TOP 2020/435 en de bijdrage van Sandra Rietveld en Lieke Stroeve in TvJ 2020/1.

 

 

1. Een NV of BV kwalificeert als een grote vennootschap als de jaarrekening twee jaar achter elkaar voldoet aan minimaal twee van de volgende kenmerken: een balanstotaal groter dan 20 miljoen euro, een netto-omzet groter dan 40 miljoen euro en een gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar van 250 of meer.

2. Grote beursvennootschappen stellen passende doelen in de vorm van een streefcijfer vast ten aanzien van het bestuur en senior management, vanwege het diversiteitsquotum voor de RvC.

Team

Related news

16.07.2021 NL law
Wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ingediend

Short Reads - Op 23 april 2021 is het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies samen met de memorie van toelichting ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel vloeit voort uit de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Het doel van de richtlijn is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

Read more

16.07.2021 NL law
Wet verruiming van mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen in het Staatsblad gepubliceerd

Short Reads - De Wet verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen is op 1 juli 2021 in het Staatsblad gepubliceerd en treedt op 1 januari 2022 in werking. De wetgever beoogt met de nieuwe regeling de mogelijkheden uit te breiden om in te grijpen bij rechtspersonen waarvan het doel of de activiteiten in strijd zijn met de openbare orde en die daarmee de samenleving bedreigen.

Read more