Short Reads

Consultatie Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Consultatie Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Consultatie Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

06.07.2021 NL law

De consultatieperiode van de tijdelijke wet transparantie turboliquidatie loopt van 28 juni 2021 tot en met 27 juli 2021. Dit voorontwerp voert tijdelijke wijzigingen door in de bepalingen uit Boek 2 BW die zien op de turboliquidatie.

Een turboliquidatie is de ontbinding op eigen initiatief van een rechtspersoon in de zin van artikel 2:19 BW, waarbij, als de rechtspersoon op het tijdstip van ontbinding geen baten heeft, het tijdstip van de ontbinding samenvalt met de beëindiging van de rechtspersoon. Dit geldt ook als de rechtspersoon schulden heeft.

Verwacht wordt dat een aanzienlijk aantal ondernemers, mede als gevolg van de economische gevolgen van COVID-19, overwegen om gebruik te maken van de turboliquidatie. Volgens de ontwerp memorie van toelichting zorgt dit voor een toename van het risico van misbruik van de turboliquidatie. 

Om de transparantie van de turboliquidatie te vergroten, de rechtsbescherming van schuldeisers te verbeteren en misbruik ervan effectiever te bestrijden, wordt in het conceptwetsvoorstel een financiële verantwoordings- en bekendmakingsplicht voor bestuurders geïntroduceerd die onder meer inhoudt dat de balans en staat van baten en lasten met betrekking tot het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden wordt gedeponeerd bij het handelsregister. Verder wordt de mogelijkheid gecreëerd om een civielrechtelijk bestuursverbod op te leggen in geval van misbruik. 

Het is nog onduidelijk wanneer er een wetsvoorstel wordt ingediend bij de Tweede Kamer. 

Team

Related news

16.07.2021 NL law
Wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ingediend

Short Reads - Op 23 april 2021 is het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies samen met de memorie van toelichting ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel vloeit voort uit de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Het doel van de richtlijn is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

Read more

16.07.2021 NL law
Wet verruiming van mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen in het Staatsblad gepubliceerd

Short Reads - De Wet verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen is op 1 juli 2021 in het Staatsblad gepubliceerd en treedt op 1 januari 2022 in werking. De wetgever beoogt met de nieuwe regeling de mogelijkheden uit te breiden om in te grijpen bij rechtspersonen waarvan het doel of de activiteiten in strijd zijn met de openbare orde en die daarmee de samenleving bedreigen.

Read more