Neodyum Miknatis
maderba.com
implant
olabahis
Casino Siteleri
canli poker siteleri meritslot
escort antalya
istanbul escort
sirinevler escort
antalya eskort bayan
brazzers
Articles

De NOW: enkele subsidierechtelijke aspecten van de noodmaatregel

De NOW: enkele subsidierechtelijke aspecten van de noodmaatregel

De NOW: enkele subsidierechtelijke aspecten van de noodmaatregel

04.01.2021 NL law

Om de economische gevolgen van de coronacrisis te beperken, heeft de regering sinds maart 2020 een aantal financiële steunmaatregelen in het leven geroepen, waaronder de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Met de NOW worden werkgevers gecompenseerd in de loonkosten van werknemers. Dit gebeurt door middel van een subsidie, waarbij subsidieverplichtingen worden opgelegd die werkgevers beperken in hun bedrijfsvoering. Omdat de NOW een subsidie is, is titel 4.2 (de subsidietitel) van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing.

In deze bijdrage gaan Jan Reinier van Angeren en Sandra Putting in op een aantal aspecten van het subsidierecht en bespreken zij een aantal bestuursrechtelijk onderwerpen die een rol spelen bij de NOW. De belangrijkste basisbegrippen binnen het subsidierecht worden besproken, waarbij zij ingaan op de vraag wat een subsidie precies inhoudt en wat het onderscheid is tussen de verschillende subsidiebeschikkingen, in het kader van de NOW. Tevens bespreken zij welke gevolgen er zijn voor een financiële tegemoetkoming wanneer dit een subsidie is.

Een belangrijk onderdeel van de NOW-subsidie zijn de subsidieverplichtingen die aan werkgevers worden opgelegd. Jan Reinier en Sandra gaan in op de vraag in welke gevallen subsidieverplichtingen mogen worden opgelegd en wat de gevolgen kunnen zijn bij het niet naleven van die subsidieverplichtingen. Het UWV kan de subsidie lager vaststellen wanneer niet wordt voldaan aan de verplichtingen. Het UWV heeft hiervoor op grond van de Awb een discretionaire bevoegdheid en kan zelf bepalen met wel bedrag het subsidiebedrag wordt verlaagd. In de NOW zijn enkele vaste kortingspercentages opgenomen die voorschrijven met welk percentage de subsidie lager wordt vastgesteld wanneer niet aan een bepaalde verplichting is voldaan. Jan Reinier en Sandra bespreken of dit op grond van titel 4.2 Awb mogelijk is en hoe de hoogste bestuursrechters oordelen over een begrenzing van de discretionaire bevoegdheid van bestuursorganen binnen het subsidierecht.

Een ander belangrijk punt waar Jan Reinier en Sandra op ingaan is het feit dat er binnen het subsidierecht geen boetes kunnen worden opgelegd wanneer niet aan de voorwaarden voor subsidie of de subsidieverplichtingen is voldaan. Ten slotte bespreken zij de mogelijkheid van het UWV om de subsidie in te trekken nadat deze is vastgesteld en definitief is. Uit de bijdrage volgt dat het van belang is voor eenieder die te maken krijgt met de NOW om goed begrip te hebben van titel 4.2 van de Awb en de leerstukken van het subsidierecht.

  • Klik hier voor de bijdrage van J.R. van Angeren & S. Putting, ‘De NOW: enkele subsidierechtelijke aspecten van de noodmaatregel’, TAC 2020/4, p. 170-177

Stibbe website over de NOW

De ontwikkelingen rondom de NOW-subsidie volgen elkaar in een snel tempo op en blijven door de aanhoudende coronacrisis zeer actueel. Daarom heeft het Stibbe NOW-team een speciale website over de NOW opgezet. Op deze website houdt dit team onder andere literatuur, rechtspraak, regelgeving en nieuwsberichten over de NOW bij. Daarnaast vindt u hier de belangrijkste parlementaire documentatie inzake de NOW. Ook staan op deze website onze short reads met een juridische duiding van de NOW-ontwikkelingen. Kortom, met onze website biedt het Stibbe NOW team u een up-to-date overzicht van de ontwikkelingen en inzicht in de juridische betekenis hiervan.

Team

Related news

13.01.2021 NL law
De subsidievaststelling voor de NOW-1 en de NOW-2: over termijnen, haken, ogen en herstelmogelijkheden

Short Reads - In haar bijdrage in ArbeidsRecht belicht Astrid Helstone een aantal belangrijke aandachtspunten die relevant zijn voor de vaststellingsaanvraag die werkgevers moeten indienen voor de subsidievaststelling van UWV voor de eerste tranche (de NOW-1) en de tweede tranche (de NOW-2) van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (de Subsidievaststelling).

Read more

09.12.2020 NL law
E-book SRD II & Say-on-Pay - Inzicht in het bezoldigingsbeleid- en verslag

Articles - Met de Herziene Aandeelhoudersrechtenrichtlijn (SRD II) wil de Nederlandse wetgever effectieve en duurzame aandeelhoudersbetrokkenheid bij beursgenoteerde vennootschappen bevorderen. Deze nieuwe richtlijn is de opvolger van de Aandeelhoudersrechtenrichtlijn 2007/36/EG en treedt stapsgewijs in werking.

Read more

08.01.2021 NL law
Wetsvoorstel toekomst pensioenen – een ingrijpende verandering van het arbeidsvoorwaardelijk pensioen (tweede pijler)

Articles - Op 16 december 2020 is het Concept wetsvoorstel toekomst pensioenen in consultatie gegaan. De consultatietermijn loopt tot en met 12 februari 2021. Dit wetsvoorstel strekt tot herziening van de tweede pijler van het pensioenstelsel. Het is de uitwerking van het in juni 2019 gesloten Pensioenakkoord.

Read more

27.11.2020 NL law
E-book: 'Governance van beloningen in de financiële sector'

Articles - Sinds de publicatie van ons e-book ‘Beloningen in crisistijd’ op 22 april 2020 zijn er verschillende ontwikkelingen geweest in wet- en regelgeving rond beloningen in de financiële sector. Zo werd op 2 juli het Wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen (Wnbf) ingediend. Daarnaast publiceerde de EBA op 18 juli het concept Regulatory Technical Standards (RTS) over de criteria voor het selecteren van Identified Staff. Deze ontwikkelingen vormen de basis van een nieuw e-book over de governance van beloningen.

Read more

11.12.2020 NL law
De NOW-3: verdere versoberingen uitgesteld

Short Reads - Op 9 oktober 2020 verscheen de NOW-3 in de Staatscourant. De NOW-3 voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor drie keer drie maanden. De periodes waarover een tegemoetkoming kan worden aangevraagd, zien er als volgt uit: vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 (NOW-3.1); vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 (NOW-3.2); en vanaf 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 (NOW-3.3).

Read more