Articles

Overzicht van EU-BE juridische ontwikkelingen

Overzicht van EU-BE juridische ontwikkelingen

Overzicht van EU-BE juridische ontwikkelingen

26.04.2021 BE law

Zie hieronder voor een overzicht van recente Belgische en Europese juridische ontwikkelingen, tot en met 1 april 2021.

EU

BEUC

Study - EU CONSUMER PROTECTION 2.0 Structural asymmetries in digital consumer markets.1

Brexit

Mededeling van de Commissie - Toepassing van het acquis van de Unie op het gebied van geneesmiddelen na het einde van de overgangsperiode op markten die van oudsher afhankelijk zijn van de geneesmiddelenvoorziening vanuit of via Groot-Brittannië.2

Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor atoomenergie, enerzijds, en het verenigd koninkrijk van Groot-Brittanië en Noord-Ierland, anderzijds.3

Consumentenbescherming / Rechterlijk bevel

Richtlijn (EU) 2020/1828 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten en tot intrekking van Richtlijn 2009/22/EG.4

Digitale platforms / Voorstel

Voorstel Verordening inzake digitale diensten.5

Voorstel Verordening inzake digitale markten.6

Ecologisch ontwerp en energie-etikettering 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/340 du 17 december 2020 van de Commissie tot wijziging van de Gedelegeerde Verordeningen (EU) 2019/2013, (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016, (EU) 2019/2017 en (EU) 2019/2018 wat betreft de eisen inzake energie-etikettering voor elektronische beeldschermen, huishoudelijke wasmachines en huishoudelijke was-droogcombinaties, lichtbronnen, koelapparaten, huishoudelijke afwasmachines, en koelapparaten met een directe-verkoopfunctie.7

EU Ecolabel / Harde vloer- en wandbekledingsproducten

Besluit (EU) 2021/476 van de Commissie van 16 maart 2021 tot vaststelling van de EU-milieukeurcriteria voor harde vloer- en wandbekledingsproducten.8

EU Ecolabel / Elektronische beeldschermen

Besluit (EU) 2020/1804 van de Commissie van 27 november 2020 tot vaststelling van de EU-milieukeurcriteria voor elektronische beeldschermen.9

EU Ecolabel / Papier

Besluit (EU) 2020/1803 van de Commissie van 27 november 2020 tot vaststelling van de EU milieukeurcriteria voor bedrukt papier, kantoormateriaal van papier en draagtassen van papier.10

EU Ecolabel / Textielproducten en schoeisel

Besluit (EU) 2020/1805 van de Commissie van 27 november 2020 tot wijziging van de Besluiten 2014/350/EU en (EU) 2016/1349 tot verlenging van de geldigheidsduur van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan textielproducten en schoeisel en van de daarmee verband houdende eisen inzake beoordeling en controle.11

Etikettering / Biologische producten

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/279 van de Commissie van 22 februari 2021 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft controles en andere maatregelen ter waarborging van de traceerbaarheid en naleving in de biologische productie en de etikettering van biologische producten.12

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/181 van de Commissie van 15 februari 2021 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft.13

Etikettering / Meststof

Guidance document labelling EU fertilising products (EN).14

Etikettering / Voedingsmiddelen

Informatiesysteem voor het labelen van voedingsmiddelen.15

Groenwassen

Screening van websites op groenwassen: helft van groene claims is onbewezen.16

Justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken/ Bewijsverkrijging/ Betekening en kennisgeving van stukken

Verordening (EU) 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (bewijsverkrijging).17

Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken) (herschikking).18

Kunststofproducten voor eenmalig gebruik

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2151 van de Commissie van 17 december 2020 tot vaststelling van regels inzake geharmoniseerde markeringsspecificaties voor kunststofproducten voor eenmalig gebruik die zijn opgenomen in deel D van de bijlage bij Richtlijn (EU) 2019/904 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu.19

Mededeling over markeringsspecificaties voor kunststofproducten voor eenmalig gebruik.20

Medische hulpmiddelen / Software

Flowchart - Is you software a Medical Device?21

Veiligheid van liften

Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/76 van de Commissie van 26 januari 2021 betreffende ter ondersteuning van Richtlijn 2014/33/EU van het Europees Parlement en de Raad opgestelde geharmoniseerde normen voor liften en veiligheidscomponenten voor liften.22

Veiligheid van producten 

Mededeling van de Commissie - Richtsnoeren voor marktdeelnemers en markttoezichtautoriteiten inzake de praktische uitvoering van artikel 4 van Verordening (EU) 2019/1020 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten.23

Resolutie van het Europees Parlement van 25 november 2020 over de aanpak van productveiligheid op de interne markt.24

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1808 van de Commissie van 30 november 2020 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1698 betreffende Europese normen voor bepaalde kinderartikelen, kindermeubelen, vast opgestelde trainingsapparatuur en het ontstekend vermogen van sigaretten.25

Veiligheid van speelgoed 

Evaluation of Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council on the safety of toys.26

Richtlijn (EU) 2020/2088 van de Commissie van 11 december 2020 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etikettering van allergene geurstoffen in speelgoed.27

Richtlijn (EU) 2020/2089 van de Commissie van 11 december 2020 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het verbod op allergene geurstoffen in speelgoed.28

Vrij verkeer van goederen

Mededeling van de Commissie - Gids betreffende de artikelen 34, 35 en 36 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).29

Wederzijdse erkenning van goederen

Mededeling van de Commissie - Richtsnoeren voor de toepassing van Verordening (EU) 2019/515 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht.30 

BE

Apothekers

22 MAART 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers.31

Beroepsreglementering

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het unieke federale portaal voor een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de vaststelling of wijziging van een beroepsreglementering.32

Brexit

20 DECEMBER 2020. - Wet tot wijziging van diverse wetten betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.33

22 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van diverse wetten betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.34

Bescherming van de gezondheid van de gebruikers / Distikstofmonoxide

11 FEBRUARI 2021. - Wet tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten, teneinde de verkoop aan minderjarigen van metalen patronen met distikstofmonoxide te verbieden.35

Consumentenbescherming / Wetboek van Economische Recht / Administratieve geldboete 

4 NOVEMBER 2020. - Wet tot regeling van de beroepsprocedure tegen de administratieve geldboete bedoeld in boek XV, titel ½ van het Wetboek van economische recht.36

Consumentenbescherming / Wetboek van Economische Recht / Samenwerking tussen de nationale autoriteiten

29 SEPTEMBER 2020. - Wet tot wijziging van het Wetboek van economisch recht en van andere wetten met het oog op het versterken van de opsporings- en handhavingsbevoegdheden in overeenstemming met en in uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004.37

COVID-19

9 MAART 2021. - Koninklijk besluit houdende het verplicht aanbrengen van een waarschuwing op plastic mondschermen betreffende hun gebruik op plaatsen waar het dragen van een mondmasker verplicht is om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en het uit de handel nemen van plastic mondschermen die deze waarschuwing niet dragen.38

Etikettering / Biologische producten

18 SEPTEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten.39

Gevaarlijke stoffen / elektrische en elektronische apparatuur

8 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2013 tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.40

Handelspraktijken

Samenvatting van de jaarverslagen van 2019 van zes ombudsmannen - Centrale Raad voor het bedrijfsleven.41

Medische hulpmiddelen

22 DECEMBER 2020. - Wet betreffende medische hulpmiddelen.42

30 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit houdende de bereiding en de aflevering van geneesmiddelen en het gebruik en de distributie van medische hulpmiddelen binnen verzorgingsinstellingen.43

Veiligheid van speelgoed

2 FEBRUARI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 januari 2011 betreffende de veiligheid van speelgoed, wat betreft aluminium en formaldehyde.44

VLAREME

26 FEBRUARI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de VLAREME van 28 oktober 2016, wat betreft het gebruik van debietmeters in bewerkings- en verwerkingseenheden.45

19 MAART 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de VLAREME van 28 oktober 2016, wat betreft de aangifte en het register voor kunstmest en de bemesting.46

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de VLAREME van 28 oktober 2016, wat betreft de aangifte en het register voor kunstmest en de bemesting.47

Voedingsmiddelen

17 FEBRUARI 2021. - Koninklijk besluit betreffende materialen en voorwerpen van metaal en legering die bestemd zijn om in aanraking te worden gebracht met voedingsmiddelen .48

20 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten.49

Voedingssupplementen 

Toepassing van de verordening betreffende wederzijdse erkenning van voedingssupplementen — Opleidingsmateriaal voor autoriteiten.50

 

Voetnoten

1 A joint report from research conducted under the EUCP2.0 project - Natali Helberger, Orla Lynskey, Hans-W. Micklitz, Peter Rott, Marijn Sax, Joanna Strycharz, March 2021
2 PB C27/11, 25 januari 2021
3 PB L444/14, 31 December 2020 + Kennisgeving betreffende de voorlopige toepassing van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst PB L1/1, 1 januari 2021
4 PB L409/1,  4 december 2020
5 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a Single Market For Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC – COM(2020) 825 final
6 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act) - COM(2020) 842 final
7 PB L68/62, 26 février 2021
8 PB L99/37, 22 mars 2021
9 PB L402/73, 1 december 2020
10 PB L402/53, 1 december 2020 
11 PB L402/89, 1 december 2020
12 PB L62/6, 23 februari 2020
13 PB L53/99, 16 februari 2020
14 Document date: 23/02/2021 - Created by GROW.R.2.DIR
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/44831/attachments/1/translations/en/renditions/native
15 E-news 21.12.2020 - https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/labelling_legislation_en/food_labelling_information_system/start/select-language
16 IP/21/269, 28 januari 2021
17 PB L405/1, 2 december 2020
18 PB L405/40, 2 december 2020
19 PB L428/57, 18 december 2020 + Rectificatie PB L477/40, 5 maart 2021
20 PB C89/5, 16 maart 2021
21 Flowchart, 25 maart 2021 - https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/md_sector/docs/md_mdcg_2021_mdsw_en.pdf
22 PB C27/20, 27 januari 2021
23 PB C101/1, 23 maart 2021
24 Aangenomen Teksten P9_TA-PROV(2020)0319 en persbericht ‘Parliament wants to better protect consumers from unsafe products’, 25 november 2020
25 PB L402/402, 1 december 2020
26 Evaluation SWD(2020) 287 final, 19 November 2020 and Executive Summary - SWD(2020) 288 final, 19 November 2020
27 PB L423/53, 15 december 2020
28 PB L423/58, 15 december 2020
29 PB C100/38, 23 maart 2021 
30 PB C100/16, 23 maart 2021
31 BS 29.03.2021.; p.29370
32 Ministerraad van 22 januari 2021 - News Belgium
https://news.belgium.be/nl/evenredigheidsbeoordeling-voorafgaand-aan-de-vaststelling-van-een-beroepsreglementering
33 BS 29.12.2020.; p.95766
34 BS 20.11.2020.; p.95768
35 BS 23.02.2021.; p.16512
36 BS 20.11.2020.; p.81698
37 BS 20.11.2020.; p.81680
38 BS 23.03.2021.; p.23764
39 BS.22.10.2020.; p.76782
40 BS.14.01.2021.; p.1684
41 Documentatienota - Samenvatting van de jaarverslagen van 2019 van zes ombudsmannen, 2020-1616, 1 december 2020 - https://www.ccecrb.fgov.be/p/nl/796/samenvatting-van-de-jaarverslagen-van-2019-van-zes-ombudsmannen
42 BS 18.1.2021.; p.2193
43 BS.24.12.2020.; p.93840
44 BS 15.02.2021.; p.14813
45 BS 25.03.2021.; p.28035
46 BS 24.03.2021.; p.27915
47 TRIS - 2020/715/B (Belgium)
48 BS 15.3.2021.; p.20607
49 BS 19.1.2021.; p.2512
50 Datum document: 27/03/2021- Aangemaakt door GROW.D.3
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45185/attachments/1/translations/nl/renditions/native

Team

Related news

04.08.2021 BE law
La revente illicite d'une licence de logiciel est contraire aux pratiques loyales du marché et il est permis d'avertir les clients de cette illégalité

Articles - Le Président du tribunal de commerce d'Anvers, statuant en référé, a jugé qu'un distributeur exclusif d'un logiciel peut, de façon non-dénigrante, prévenir ses clients potentiels de la pratique commerciale déloyale d'une autre société consistant à modifier puis à revendre plusieurs fois la même licence.[1]

Read more