Articles

De Wet zorgplicht kinderarbeid en de opkomst van human rights due diligence; van vrijwilligheid naar verplichting

De Wet zorgplicht kinderarbeid en de opkomst van human rights due dil

De Wet zorgplicht kinderarbeid en de opkomst van human rights due diligence; van vrijwilligheid naar verplichting

08.04.2021 NL law

Op 13 november 2019 is de Wet zorgplicht kinderarbeid (“WZK”) gepubliceerd in het Staatsblad. Na inwerkingtreding zal de WZK ondernemingen die aan Nederlandse eindgebruikers goederen verkopen of diensten leveren verplichten om gepaste zorgvuldigheid te betrachten en te voorkomen dat die goederen en/of diensten met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen.

De WZK past binnen de in hoog tempo veranderende (internationale) opvattingen over de maatschappelijke rol van ondernemingen en hun plicht om meer oog te hebben voor milieu, mensenrechten en goed ondernemingsbestuur. Dit wordt onder meer aangeduid met termen als “IMVO” (internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen) en “ESG” (environmental, social and governance). Human rights due diligence (“HRDD”) wordt hierbij steeds belangrijker en omvat processen om de daadwerkelijke en potentiële ongunstige gevolgen van de eigen activiteiten van een onderneming, van activiteiten in haar toeleveringsketen en van andere zakelijke relaties ten aanzien van de eerbiediging van mensenrechten te identificeren, te voorkomen en te beperken. Verschillende handreikingen en kaders voor HRDD, waaronder de OESO-richtlijnen en de UN Guiding Principles, spelen daarbij een grote rol. Alle ontwikkelingen laten duidelijk zien dat de overall gedachte is dat de tijd van vrijblijvendheid voor ondernemingen om al dan niet een ESG-beleid te hebben voorbij is.

Dit artikel is gepubliceerd in Ondernemingsrecht 2021/25.

Lees de publicatie.

Team

Related news

16.07.2021 NL law
Wet verruiming van mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen in het Staatsblad gepubliceerd

Short Reads - De Wet verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen is op 1 juli 2021 in het Staatsblad gepubliceerd en treedt op 1 januari 2022 in werking. De wetgever beoogt met de nieuwe regeling de mogelijkheden uit te breiden om in te grijpen bij rechtspersonen waarvan het doel of de activiteiten in strijd zijn met de openbare orde en die daarmee de samenleving bedreigen.

Read more

16.07.2021 NL law
Werkingsduur Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid verlengd tot 1 augustus 2021

Short Reads - De vervaldatum van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid (“de Tijdelijke wet”) is bij Koninklijk Besluit vastgesteld op 1 augustus 2021. Naar verwachting wordt de werkingsduur van de Tijdelijke wet verlengd tot 1 oktober 2021. Echter, dit is pas zeker als er een nieuw verlengingsbesluit in het Staatsblad wordt gepubliceerd. 

Read more

15.07.2021 NL law
Consultatie Wet toekomst accountancysector gepubliceerd

Short Reads - Op 9 juli 2021 is een consultatieversie van het voorstel voor de Wet toekomst accountancysector (het “Voorstel”) gepubliceerd. Het Voorstel bevat maatregelen die beogen de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren. Met het Voorstel wordt mede uitvoering gegeven aan het eerder geuite voornemen van de Minister van Financiën om enkele aanbevelingen uit het rapport van de Commissie toekomst accountancysector (“Cta”) te zullen opvolgen.

Read more