Articles

Het bonus- en dividendverbod bij een beroep op de NOW-subsidie

Het bonus- en dividendverbod bij een beroep op de NOW-subsidie

Het bonus- en dividendverbod bij een beroep op de NOW-subsidie

16.09.2020 NL law

De vraag of het gerechtvaardigd is om bonussen en dividend in corona crisistijd uit te keren, is een actueel maatschappelijk thema. Dit geldt in het bijzonder voor ondernemingen die een beroep doen op staatssteun, waaronder de huidige loonkostensubsidieregeling ingevolge de Tijdelijke noodmaat regel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (de “NOW”).

Deze bijdrage gaat over het bonus- en dividendverbod bij een beroep op de NOW-subsidie. Astrid Helstone gaat eerst in op de vraag voor welke ondernemingen het Uitkeringsverbod geldt en in hoeverre het verbod zich binnen een concern uitstrekt tot de moedermaatschappij en andere rechtspersonen. Hierbij besteedt zij aandacht aan de verschillen tussen het uitkeringsverbod van artikel 17 lid 1 NOW-2 en artikel 17 lid 3 NOW-2. Daarna gaat zij achtereenvolgens in op de personen en betalingen die onder het Uitkeringsverbod vallen. Zij staat daarbij ook kort stil bij de gevolgen voor (i) reeds vóór 2020 toegekende bonussen en (ii) bestaande bonusafspraken over 2020.

Meer over het coronavirus

Meer publicaties over de impact van het coronavirus leest u op onze website. Hier vindt u ook een lijst met contactpersonen binnen ons kantoor die u kunnen adviseren bij vragen over de implicaties van het coronavirus voor uw bedrijf.

Related news

23.09.2020 NL law
Stibbe NOW-team lanceert website over de NOW

Short Reads - Met de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) wil het Nederlandse kabinet de economische gevolgen van de coronacrisis dempen en de werkgelegenheid zoveel mogelijk behouden. Deze subsidie voor werkgevers werd op 17 maart 2020 aangekondigd en is inmiddels meerdere malen verlengd. De wijzigingen zijn complex en omvangrijk.

Read more

08.09.2020 NL law
Bestuursrechter bevestigt: de NOW kent geen ‘hardheidsclausule’ voor uitzonderlijke omstandigheden

Articles - Werkgevers die een NOW-subsidie aanvragen, maar niet voldoen aan alle vereisten, hebben geen recht op deze NOW-subsidie, ook niet in ‘uitzonderlijke gevallen’. Zo oordeelt een rechtbank in de eerste gepubliceerde bestuursrechtelijke uitspraak over de NOW. Deze uitspraak gaat over de eerste tranche van de NOW (de NOW 1), waarvoor van 14 april tot en met 5 juni 2020 subsidieverlening aangevraagd kon worden.

Read more

02.09.2020 NL law
De hoofdlijnen van de NOW-3

Articles - Op 28 augustus 2020 heeft het kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd over een omvangrijk steun- en herstelpakket in verband met de economische gevolgen van de coronacrisis. Onderdeel hiervan is het continueren van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-3). Voor een toelichting op de NOW-1 en NOW-2 verwijzen wij naar onze eerdere e-books.

Read more