Articles

Handhavingsbesluiten van financiële toezichthouders bestuursrechtelijk aanvechten

Handhavingsbesluiten van financiële toezichthouders bestuursrechtelij

Handhavingsbesluiten van financiële toezichthouders bestuursrechtelijk aanvechten

01.09.2020 NL law

Financiële toezichthouders (Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM)) hebben een breed arsenaal aan formele sancties en informele maatregelen tot hun beschikking om normconform gedrag bij marktpartijen te bewerkstelligen. Voorbeelden daarvan zijn: een last onder dwangsom, een bestuurlijke boete, een aanwijzing, een waarschuwing, een normoverdragend gesprek en de publicatie van sancties.

Als een (rechts)persoon met handhaving geconfronteerd wordt, komen vragen op of daartegen een procedure door middel van het maken van bezwaar kan of zal moeten worden gestart en zo ja, aan welke eisen een bezwaarschrift moet voldoen en hoe die procedure verloopt. Daarbij is niet alleen kennis van het financiële toezichtrecht van belang, maar juist ook van het bestuursrecht. Het bestuursrecht bepaalt immers de spelregels van de bezwaarprocedure.

Christien Saris bespreekt hoe handhavingsbesluiten van financiële toezichthouders door middel van het maken van bezwaar aangevochten kunnen worden.

Dit artikel is gepubliceerd in het tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk (FRP) 2020/5.

Lees de volledige publicatie.

Related news

23.09.2020 NL law
Stibbe NOW-team lanceert website over de NOW

Short Reads - Met de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) wil het Nederlandse kabinet de economische gevolgen van de coronacrisis dempen en de werkgelegenheid zoveel mogelijk behouden. Deze subsidie voor werkgevers werd op 17 maart 2020 aangekondigd en is inmiddels meerdere malen verlengd. De wijzigingen zijn complex en omvangrijk.

Read more

16.09.2020 NL law
Belanghebbende in het omgevingsrecht: een steeds hogere drempel?

Short Reads - De Afdeling hanteert sinds enige jaren een vaste jurisprudentielijn ten aanzien van het belanghebbende-begrip in het omgevingsrecht. Het uitgangspunt daarbij is dat iemand die rechtstreeks feitelijke gevolgen ondervindt van een activiteit belanghebbende is, tenzij ‘gevolgen van enige betekenis’ ontbreken. De lat om aan dit criterium te voldoen lijkt steeds hoger te liggen. Wordt de toegang tot de bestuursrechter daardoor bemoeilijkt, en zo ja: is die beperking te rechtvaardigen?

Read more