Short Reads

Klimaatbeleid nog onvoldoende in de dagelijkse praktijk van accountants

Klimaatbeleid nog onvoldoende in de dagelijkse praktijk van accountan

Klimaatbeleid nog onvoldoende in de dagelijkse praktijk van accountants

19.05.2020 NL law

Uit onderzoek van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) samen met de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) blijkt dat externe accountants zich nog onvoldoende bezighouden met klimaatvraagstukken. Het onderwerp CO2-uitstoot wordt door driekwart van zowel cliënten als hun accountants niet geagendeerd.

Meer dan de helft van de cliënten heeft geen CO2-beleid. Vertaling van CO2-beleid naar doelen, meten en rapporteren wordt nauwelijks waargenomen. De meeste accountants zijn persoonlijk wel bezorgd over klimaatverandering. Een minderheid is voorstander van verplichte rapportage en assurance van CO2-uitstoot. De helft vindt CO2-beprijzing een geschikt instrument voor terugdringing van deze uitstoot.

In het onderzoek van de NBA en RuG is onderzocht in hoeverre externe accountants betrokken zijn bij het realiseren van minder CO2-uitstoot. De bevindingen zijn opgenomen in het rapport ‘CO2 onder controle?’. Het rapport is een vervolg op het eerdere onderzoeksrapport ‘CO2 staat nauwelijks op de financiële agenda’, dat werd gepubliceerd in 2018. De aanpak van CO2-uitstoot door bedrijven schiet tekort, was toen de voornaamste conclusie.

De NBA ziet in de uitkomsten van dit ledenonderzoek een nadrukkelijk signaal dat er meer aandacht nodig is voor het onderwerp CO2-reductie, bij zowel accountants als bij hun cliënten. Het onderzoek constateert een afwachtende houding aan beide kanten, terwijl de maatschappij behoefte heeft aan meer inzicht in klimaatprestaties. Accountants voorzien dat hun betrokkenheid hierbij zal toenemen. De beroepsorganisatie beschouwt het als haar taak om hen hierin te stimuleren en faciliteren.

Bron: NBA

Team

Related news

21.07.2020 NL law
Financiële sector moet klimaatrisico’s bespreken met klanten

Short Reads - Financiële instellingen moeten in gesprekken met klanten aandacht besteden aan klimaatrisico’s. Bij zakelijke klanten met name over de mogelijke impact van klimaatrisico’s op hun bedrijfsvoering en bij hypotheekeigenaren bijvoorbeeld over de verduurzaming van hun woning. Ook in het licht van het Klimaatcommitment van de financiële sector is dit van belang. Dit blijkt uit een bloemlezing van acht Nederlandse financiële instellingen, verenigd onder het Platform voor Duurzame financiering.

Read more

17.07.2020 BE law
Gedogen van een bouwovertreding in een dading. Hof van Cassatie zegt: nietig

Articles - Een dadingsovereenkomst waarin een partij zich ertoe verbindt om de bouwovertredingen van de contractspartij te gedogen, heeft een ongeoorloofde oorzaak. Met een dergelijke overeenkomst beogen de contractspartijen immers om een met de openbare orde strijdige toestand - de bouwovertredingen - in stand te houden. De overeenkomst is in haar geheel behept met een ongeoorloofde oorzaak en aldus nietig. Als één van de partijen zijn leveringsverbintenis niet nakomt, kan de andere partij dan ook geen schadevergoeding vorderen.

Read more