Short Reads

DNB doet oproep groen herstel uit de coronacrisis

DNB doet oproep groen herstel uit de coronacrisis

DNB doet oproep groen herstel uit de coronacrisis

28.05.2020 NL law

De Nederlandsche Bank (DNB) roept op tot een groen herstel uit de coronacrisis. Het uitstellen van noodzakelijke maatregelen tegen klimaatverandering vergroot het risico op een schoksgewijze transitie naar een klimaatneutrale economie met schade voor de economie en de financiële sector als gevolg. De coronacrisis en de huidige situatie van lage rentestanden en lage energieprijzen bieden volgens DNB een kans om de transitie naar een klimaatneutrale economie te versnellen en te combineren met economisch duurzaam herstel.

Hoewel overheden in eerste instantie aan zet zijn om met het gevoerde beleid de kansen voor groen herstel te benutten, kunnen centrale banken, toezichthouders en financiële instellingen hierbij een ondersteunende rol spelen, aldus DNB.  Als toezichthouder spoort DNB financiële instellingen al geruime tijd aan om klimaatrisico's te beheersen. De huidige crisis kan echter voor financiële instellingen aanleiding zijn om uitgangspunten en beleidskeuzes ten aanzien van duurzaamheid en klimaatrisico's te heroverwegen. Om de activiteiten van de financiële sector in lijn te brengen met de klimaatagenda en een groen herstel te ondersteunen moeten, volgens DNB, prudentiële risico's van klimaatverandering versneld in financiële wet- en regelgeving worden geïntegreerd.

Centrale banken zelf kunnen via het monetair beleid een ondersteunende rol spelen die past binnen hun mandaat. De bijdrage van monetair beleid aan verduurzaming is daarbij wel afhankelijk van het gevoerde klimaatbeleid door overheden. DNB geeft aan dat de ECB onderzoekt hoe klimaatverandering een rol kan spelen in de monetaire strategie, als onderdeel van een strategie-evaluatie. Bij de uitvoering van het monetaire beleid zouden de financiële risico’s voor de centrale bank, voortvloeiend uit klimaatverandering, adequaat moeten worden gemitigeerd. Het belang hiervan is toegenomen nu de ECB door de coronacrisis een grotere rol is gaan spelen op financiële markten en in de financiering van banken. Een mogelijke risicomitigerende maatregel is om rapportages over CO2-uitstoot door bedrijven als voorwaarde op te nemen binnen de opkoopprogramma’s. Deze transparantie is nodig om de risico’s goed in te schatten en te beprijzen.

Bron: DNB

Team

Related news

03.07.2020 NL law
E-book NOW-2: Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

Articles - Op 17 maart 2020 kondigde het kabinet het eerste noodpakket aan met steunmaatregelen om de economische gevolgen van de coronacrisis te dempen. Onderdeel van dit noodpakket zijn onder andere de Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (“NOW-1”) en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (“Tozo-1”).

Read more

29.06.2020 NL law
Nieuwe publicaties van het netwerk van centrale banken en toezichthouders

Short Reads - Het Network for Greening the Financial System (NGFS) benadrukt opnieuw het toenemende belang van klimaatverandering voor centrale banken en toezichthouders. Klimaatverandering leidt tot financiële risico’s en dat betekent dat centrale banken en toezichthouders klimaat- en milieugerelateerde risico’s in hun beleid en toezicht moeten integreren.

Read more

26.06.2020 EU law
E-book: 'Practical implications of ESG disclosure regulations'

Articles - As of 10 March 2021, many financial market participants and financial advisers will be subject to new disclosure obligations following the entry into force of the EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) on 29 December 2019. The SFDR sets rules on transparency with a view to promoting both the integration of sustainability risks into investment processes and disclosures to investors.

Read more

29.06.2020 NL law
European Banking Federation Guidance on testing of Cloud Exit Strategy

Short Reads - Financial institutions may outsource critical or important functions to cloud service providers (“CSPs”). On 25 February 2019 the European Banking Authority (“EBA”) provided guidelines (the “EBA Guidelines”) laying out the framework for outsourcing arrangements. The EBA Guidelines require institutions to have a comprehensive, documented and sufficiently tested exit strategy (including a mandatory exit plan) when they outsource critical or important functions.

Read more

25.06.2020 NL law
Een groene encyclopedie voor de financiële sector

Short Reads - Op 22 juni 2020 is de Europese taxonomieverordening (Verordening (EU) 2020/282) gepubliceerd. De verordening wordt gezien als een mijlpaal voor de verduurzaming van de financiële sector. De Europese Commissie ziet het herstel en de wederopbouw van de economie na de coronacrisis als een kans voor een fundamentele verandering naar een duurzame economie.

Read more