Short Reads

ECB verwacht dat banken klimaat- en milieurisico's integreren in strategie, governance, risicobeheer en informatieverschaffing

ECB verwacht dat banken klimaat- en milieurisico's integreren in stra

ECB verwacht dat banken klimaat- en milieurisico's integreren in strategie, governance, risicobeheer en informatieverschaffing

04.06.2020 NL law

De Europese Centrale Bank (ECB) verwacht dat banken klimaat- en milieurisico’s meewegen bij de formulering en uitvoering van strategie, governance en risicobeheer. Ook moeten banken transparanter worden door de informatie over dergelijke risico's te verbeteren. Dit blijkt uit een (ontwerp) gids die de centrale bank heeft gepubliceerd.

Banken lijken klimaatverandering en milieuproblemen voornamelijk te bezien vanuit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De ECB wil dat banken binnen het huidige prudentiële kader voorbereid zijn op het risicobeheer van en de informatieverschaffing over klimaat- en milieurisico’s, conform het Actieplan van de Europese Commissie voor de financiering van duurzame groei en het Actieplan van de Europese Bankautoriteit inzake duurzame financiering. Dit is belangrijk omdat deze risico’s van invloed kunnen zijn op bestaande prudentiële risicocategorieën en een aanzienlijke impact kunnen hebben op de reële economie en de banken.

Klimaat- en milieurisico’s worden doorgaans onderscheiden in twee risicofactoren, namelijk fysieke risico’s en transitierisico’s. Fysieke risico’s kunnen door klimaatverandering of milieuaantasting direct leiden tot schade aan eigendommen of een lagere productiviteit. Indirect kunnen deze risico’s aanleiding zijn voor bijvoorbeeld een verstoring van de toeleveringsketens. Transitierisico’s zien op financiële verliezen die direct of indirect voortvloeien uit de overgang naar een koolstofarme en duurzame economie. Die risico’s kunnen bijvoorbeeld ontstaan door een relatief abrupte invoering van klimaat- en milieubeleidsmaatregelen, door technologische vooruitgang of door veranderingen in het marktsentiment en marktvoorkeuren.

De gids met de verwachtingen van de ECB moet ertoe leiden dat banken in de eurozone tijdig een integrale en toekomstgerichte aanpak van klimaat- en milieurisico’s ontwikkelen. De ECB heeft de gids samen met de nationale toezichthouders opgesteld, zodat de gids in het hele eurogebied (naar evenredigheid) zal worden toegepast in het toezicht op significante (grote) en minder significante banken.

Banken en andere belanghebbenden kunnen reageren op de (ontwerp) gids van de ECB. Deze consultatieperiode eindigt op 25 september 2020.

Bron: ECB

Team

Related news

09.07.2020 NL law
Position paper: a more circular carpet industry in the Netherlands

Articles - Currently only 1-3% of European carpet waste is recycled. Together with Maurits de Munck, Ida Mae de Waal and Chris Backes (Utrecht University), Valérie van 't Lam has produced a position paper featuring recommendations for the European Commission on a more ‘circular’ carpet industry in the Netherlands. This position paper was commissioned by Excess Materials Exchange.

Read more

08.07.2020 NL law
Verwijzing naar parkeerbeleid mag niet zien op vergunningvrije gebruikswijzigingen

Short Reads - Parkeerregelingen in bestemmingsplannen kunnen een verwijzing naar beleidsregels bevatten. De toets of sprake is van voldoende parkeergelegenheid vindt dan plaats aan de hand van die beleidsregels. De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de "Afdeling") van 10 juni 2020 maakt duidelijk dat de verwijzing naar beleidsregels geen betrekking mag hebben op vergunningvrije gebruikswijzigingen.

Read more

09.07.2020 NL law
ACM geeft bedrijven meer ruimte om samen te werken voor klimaat- en milieudoelen

Short Reads - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil dat Nederlandse bedrijven meer ruimte krijgen om samen te werken op het gebied van duurzaamheid. Vooral voor het bereiken van klimaatdoelen, zoals de vermindering van CO2-uitstoot, krijgen bedrijven meer mogelijkheden om onderling afspraken te maken zonder de concurrentieregels te overtreden. Dat staat in de (concept) leidraad ‘duurzaamheidsafspraken’ van de ACM.

Read more

07.07.2020 NL law
UBO-register gaat van start op 27 september 2020

Short Reads - Vandaag (7 juli 2020) is bekend geworden dat het UBO-register live gaat op 27 september 2020. De Wet tot implementatie van het UBO-register (“Implementatiewet”) en het bijbehorende inwerkingtredingsbesluit zijn vandaag in het Staatsblad verschenen. De wet treedt (deels) al op 8 juli 2020 in werking. Het betreft de verplichting voor rechtspersonen om informatie over hun UBO’s te verzamelen en bij te houden en de verplichting voor stichtingen om uitkeringen van 25 procent of minder bij te houden.

Read more