Neodyum Miknatis
amateur porn
implant
olabahis
Casino Siteleri
Kayseri escort
canli poker siteleri kolaybet meritslot
escort antalya
istanbul escort
sirinevler escort
antalya eskort bayan
Articles

De rechtskeuze in de arbeidsovereenkomst voor het recht van Cyprus betekent niet dat het Verplichtstellingsbesluit niet van toepassing is (annotatie)

De rechtskeuze in de arbeidsovereenkomst voor het recht van Cyprus be

De rechtskeuze in de arbeidsovereenkomst voor het recht van Cyprus betekent niet dat het Verplichtstellingsbesluit niet van toepassing is (annotatie)

08.06.2020 NL law

In deze annotatie bespreekt Astrid Helstone een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden op 17 maart 2020. De relevantie van de uitspraak voor de pensioenpraktijk is gelegen in de maatstaf die op grond van de bijzondere verwijzingsregels van het internationaal privaatrecht moet worden aangelegd bij de beoordeling van de vraag of grensoverschrijdende werknemers, wanneer zij feitelijk werken in Nederland, onder de reikwijdte van een verplichtstelling tot deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds vallen.

De hiervoor genoemde vraag is onverminderd actueel, gelet op de toename van grensoverschrijdende vormen van arbeid, niet alleen in de internationale vervoerssector. Voor het toepasselijk Nederlands pensioenrecht zal steeds de mogelijkheid van een verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds in ogenschouw moeten worden genomen.

De kantonrechter oordeelde in eerste aanleg dat de verplichtstelling als een regel van bijzonder dwingend recht als bedoeld in artikel 9 Rome I zou moeten worden aangemerkt en concludeerde daarom dat de betrokken chauffeurs van AFMB dus onder de reikwijdte van het verplichtstellingsbesluit tot deelneming in Bpf Vervoer vallen. De keuze voor de grondslag van artikel 9 Rome I heeft tot de nodige kritiek in de literatuur geleid. Hoewel het Hof Arnhem-Leeuwarden in de onderhavige uitspraak tot dezelfde conclusie komt, is deze gebaseerd op een andere juridische grondslag van Rome I, namelijk de verwijzingsregels van artikel 8 Rome I en niet op die van artikel 9 Rome I.

Astrid Helstone wijst erop dat de vraag of de verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds als regel van bijzonder dwingend recht ex artikel 9 Rome I kan worden aangemerkt, met de onderhavige uitspraak nog steeds niet definitief is beslecht. Deze vraag blijft in ieder geval onverminderd relevant voor die gevallen waarin de uitkomst van toetsing aan artikel 8 Rome I geen uitkomst biedt: die beoordeling dwingt de rechter wel tot terughoudendheid, gelet op het exceptionele karakter van artikel 9 Rome I.

Related news

21.10.2020 NL law
Doorberekenen 100% loonkosten onredelijk vanwege doel NOW-regeling (annotatie)

Articles - De vraag in hoeverre afspraken over arbeidsvoorwaarden, zoals loon, bonussen en onkostenvergoedingen, kunnen worden gewijzigd is vanwege de coronacrisis een actueel arbeidsrechtelijk vraagstuk. Cao’s en individuele afspraken tussen werkgevers en werknemers, die voorafgaand aan de coronacrisis zijn gesloten, komen hierdoor op losse schroeven te staan.

Read more

01.10.2020 NL law
Wijziging van de NOW-1 en de NOW-2 met herstelmogelijkheid subsidieaanvraag op werkmaatschappijniveau

Short Reads - De regeling die de NOW-1 en de NOW-2 wijzigt is gepubliceerd. In ons eerdere bericht schreven wij over de aankondiging van de wijzigingen in een Kamerbrief van Minister Koolmees. De wijzigingen bieden een herstelmogelijkheid voor werkgevers om een subsidieaanvraag te doen op het niveau van de werkmaatschappij, waar dit voor die werkgevers eerst niet mogelijk was. Daarnaast bevat de regeling enkele andere wijzigingen.

Read more

12.10.2020 NL law
De NOW-3: wat verandert er ten opzichte van de NOW-1 en de NOW-2?

Short Reads - De regering kondigde op 28 augustus 2020 het derde noodpakket aan om de economie ten tijde van de coronacrisis te blijven ondersteunen. Onderdeel van dit noodpakket is de Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (“NOW-3”). Op 9 oktober 2020 is de NOW-3 gepubliceerd in de Staatscourant. Dit bericht geeft een kort overzicht van de hoofdlijnen van de NOW-3. Tevens komen de belangrijkste verschillen met de NOW-1 en de NOW-2 aan bod. 

Read more

01.10.2020 NL law
Het bonusverbod onder de hoofdregel van de NOW-2 nader bekeken

Short Reads - Het bonusverbod is inmiddels een bekend onderdeel van de NOW. Onder de hoofdregel van de NOW-2 als bedoeld in artikel 17 lid 1 NOW-2 houdt het verbod in dat de werkgever, die een aanvraag doet voor loonkostensubsidie, geen dividenden uitkeert aan aandeelhouders en geen bonussen betaalt aan de Raad van Bestuur, het bestuur en de directie. De werkgever die de aanvraag voor de NOW doet mag daarnaast geen eigen aandelen inkopen. Dit verbod geldt alleen voor werkgevers die aanspraak maken op een voorschot van € 100.000 of meer, of op een subsidiebedrag van € 125.000 of meer.

Read more

08.10.2020 NL law
De vaststellingsaanvraag onder de NOW-1 en de gevolgen van de derden- en accountantsverklaring voor de subsidievaststelling

Short Reads - Het is sinds 7 oktober 2020 mogelijk om een aanvraag voor de vaststelling van de subsidie onder de NOW-1 in te dienen. Werkgevers hebben geruime tijd om de aanvraag in te dienen bij het UWV, namelijk tot en met 23 maart 2021 (24 weken vanaf 6 oktober 2020). Werkgevers die een accountantsverklaring moeten overleggen hebben zelfs tot en met 29 juni 2021 (38 weken vanaf 6 oktober 2020) om de aanvraag in te dienen.

Read more

23.09.2020 NL law
Stibbe NOW-team lanceert website over de NOW

Short Reads - Met de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) wil het Nederlandse kabinet de economische gevolgen van de coronacrisis dempen en de werkgelegenheid zoveel mogelijk behouden. Deze subsidie voor werkgevers werd op 17 maart 2020 aangekondigd en is inmiddels meerdere malen verlengd. De wijzigingen zijn complex en omvangrijk.

Read more