Articles

Een opdrachthoudende vereniging kan onder bepaalde voorwaarden wel bijkomende activiteiten verrichten.

Een opdrachthoudende vereniging kan onder bepaalde voorwaarden wel bijkomende activiteiten verrichten.

Een opdrachthoudende vereniging kan onder bepaalde voorwaarden wel bijkomende activiteiten verrichten.

07.03.2017 NL law

De Raad van State bevestigt dat een opdrachthoudende vereniging onder bepaalde voorwaarden wel degelijk bijkomende activiteiten kan verrichten.

In het arrest nr. 237.577 van 7 maart 2017 diende de Raad van State zich uit te spreken of een opdrachthoudende vereniging kan inschrijven op een overheidsopdracht waarbij de aanbestedende overheid zich buiten het werkingsgebied van de opdrachthoudende vereniging bevindt. 

Meer in het bijzonder ging het over de vraag of een opdrachthoudende vereniging in de afvalsector een offerte kon indienen voor een overheidsopdracht met als voorwerp het verwerken van bodemassen wanneer de te verwerken afvalstoffen afkomstig zijn van buiten het werkingsgebied van de opdrachthoudende vereniging.

De verzoekende partij was van oordeel dat de opdrachthoudende vereniging met de overheidsopdracht territoriaal haar bevoegdheid zou zijn te buiten getreden. De te verwerken afvalstoffen waren immers afkomstig van een afvalenergiecentrale die gelegen was buiten het territorium van de gemeentes-vennoten van de opdrachthoudende vereniging. Voorts zou de beperkte doelomschrijving van de opdrachthoudende vereniging ook een dergelijk commercieel optreden uitsluiten.

De verwerende partij bracht hier onder meer tegen in dat het DIS niet verbiedt om diensten te verstrekken op het grondgebied van gemeenten die er geen deel van uitmaken met dien verstande dat de relaties met de gebruikers in dat geval van contractuele aard zijn terwijl ze op het grondgebied zelf van reglementaire aard zijn. Voorts wordt door de verwerende partij opgemerkt dat het hier gaat om een bijkomstige activiteit die wel degelijk een rechtsgeldige grondslag in de statuten heeft, nu in artikel 3 van de statuten bepaald wordt dat de opdrachthoudende vereniging alle verrichtingen, zowel geldelijke als andere, die verband houden met het doel van de vereniging, mag doen.

De Auditeur had in zijn verslag geadviseerd om de bestreden beslissing te vernietigen, maar wordt hierin niet gevolgd door de Raad van State.

Bij de eigenlijke beoordeling heeft de Raad opgemerkt dat haar toetsing van de rechtmatigheid van de bestreden gunningsbeslissing zich geenszins beperkt tot de overheidsopdrachtenreglementering. Met andere woorden, de Raad behoudt zich het recht voor om eveneens naar de overeenstemming van de bestreden gunningsbeslissing met het DIS en de statuten van de opdrachthoudende vereniging te kijken. Dit werd reeds opgemerkt in het arrest nr. 190.341 van 10 februari 2009.

Te dezen is de Raad van oordeel dat de territoriale bevoegdheid van de opdrachthoudende vereniging in de eerste plaats wel degelijk betrekking heeft op de taken die haar zijn overgedragen door de deelnemende gemeenten en het actieterrein inzake deze taken dan ook beperkt is tot het grondgebied van deze gemeenten. Dit belet volgens de Raad evenwel niet dat de opdrachthoudende vereniging over de juridische mogelijkheid beschikt om ook buiten dit kader nog contractuele verhoudingen aan te gaan (met rechtssubjecten die zich niet op het grondgebied van deze gemeenten bevinden). Als voorbeeld verwijst de Raad naar de overheidsopdracht in kwestie. Dit is een bevestiging van de arresten nr. 177.029 van 22 november 2007 en nr. 190.341 van 10 februari 2009 waarin de Raad reeds geoordeeld heeft dat geen enkele bepaling op algemene wijze een intercommunale vereniging verbiedt om diensten te verstrekken op het grondgebied van gemeenten die er geen deel van uitmaken.

Voorts verwijst de Raad ook naar de algemene bevoegdheid van artikel 3 van de statuten waarin de mogelijkheid kan worden gelezen “om bijkomstige activiteiten te verrichten als marktspeler op het terrein van de afvalverbranding en –verwerking en dit binnen de marge dat ze geen afbreuk doen aan de uitvoering van de door haar vennoten opgedragen taken. “

De Raad besloot dan ook, tegen het advies van de Auditeur in, dat de opdrachthoudende vereniging wel degelijk gerechtigd was om een offerte in te dienen. Aangezien de Auditeur zich enkel had beperkt tot een onderzoek van het middel wat betreft de territoriale bevoegdheid van de opdrachthoudende vereniging, besloot de Raad om het debat te heropenen voor een aanvullend onderzoek door de Auditeur.

Op grond van dit arrest kan worden verdedigd dat een opdrachthoudende vereniging gerechtigd is om bijkomende activiteiten te verrichten, op voorwaarde dat:

  • De activiteit valt onder of verband houdt met de reguliere activiteiten;
  • De activiteit is inpasbaar binnen het doel van de vereniging;
  • Het gaat om bijkomstige activiteiten, zodat er geen afbreuk wordt gedaan aan de uitvoering van de taken waarvoor de gemeentes een beheersoverdracht hebben verricht;

Het is evenwel niet duidelijk of de Raad het verrichten van activiteiten toelaatbaar zou achten, indien niet aan al deze voorwaarden wordt voldaan. Wat indien de bijkomstige activiteit losstaat van de reguliere activiteiten? Betekent dit dan automatisch dat dergelijke bijkomende activiteiten niet zouden mogen worden verricht, of kan dan toch nog altijd teruggevallen worden op de algemene bevoegdheid volgens hetwelk de opdrachthoudende vereniging alle verrichtingen, zowel geldelijke als andere, die verband houden met het doel van de vereniging, mag doen?

Link: RvS, nr. 237.577 van 07/03/2017

Related news

20.06.2018 NL law
Op weg naar één Europese spoorwegruimte: de aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan het Europese recht

Articles - Het zogenaamde 'Vierde Spoorwegpakket' zal belangrijke gevolgen hebben voor de Europese spoorwegruimte. De Nederlandse regering maakt goede vaart met de aanpassing van het nationale recht aan de eisen die uit het Vierde Spoorwegpakket voortvloeien. Inmiddels is een daartoe strekkend wetsvoorstel aanhangig bij de Tweede Kamer. De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft eind vorige maand het verslag van haar bevindingen ten aanzien van het wetsvoorstel uitgebracht.

Read more

20.06.2018 BE law
Boskaart en betonstop: wat brengt de zomer?

Articles - Op een zucht van het zomerreces heeft de Vlaamse Minister van Omgeving toch nog een aantal stevige dossiers op haar bureau. Behalve de felbesproken boskaart en het aan de betonstop gelinkte instrumentendecreet, is het ook uitkijken naar een reactie op een aantal uitspraken van het Hof van Justitie over de milieueffectenbeoordeling van plannen en programma's. Een stand van zaken.

Read more

20.06.2018 NL law
Naar een volwaardig recht op toegang tot de rechter en een eerlijk proces onder het EVRM?

Articles - Het recht op een toegang tot de rechter en een eerlijk proces van artikel 6 EVRM is één van de hoekstenen van dit verdrag. Naast strafzaken en zaken over bestuurlijke boetes vallen de meeste andere geschillen onder het toepassingsbereik van deze bepaling. Dit omdat er volgens de autonome Straatsburgse uitleg al snel sprake is van een geschil over de vaststelling van ‘civil rights and obligations’ als bedoeld in artikel 6 EVRM.

Read more

13.06.2018 NL law
B&W zijn niet bevoegd om een ontwerp verklaring van geen bedenkingen op te stellen in het kader van een projectomgevingsvergunning

Articles - De gemeenteraad is bevoegd tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) in het kader van een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik als bedoeld in artikel 2.12 lid 1 aanhef sub a en onder 3 Wabo (de projectomgevingsvergunning). Hoewel de bevoegdheid tot verlening van een dergelijke vergunning berust bij het college van burgemeester en wethouders, is het college niet bevoegd een ontwerpbesluit voor de vvgb voor te bereiden en ter inzage te leggen. Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 9 mei 2018.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring