Articles

Absence d’effet direct et d’interprétation conforme à la directive en ce qui concerne les dispositions de la directive 2014/24/EU relatives aux mesures correctrices

Absence d’effet direct et d’interprétation conforme à la directive en ce qui concerne les dispositions de la directive 2014/24/EU relatives aux mesures correctrices

Absence d’effet direct et d’interprétation conforme à la directive en ce qui concerne les dispositions de la directive 2014/24/EU relatives aux mesures correctrices

12.01.2017 BE law

Le Conseil d’État a considéré que l’article 57.6 de la directive 2014/14/UE sur la passation des marchés publics, qui offre la possibilité aux soumissionnaires de prouver leur fiabilité après avoir pris suffisamment de mesures correctrices, n’a pas d’effet direct dès lors que ses conditions d’application, tant sur le fond que sur la procédure, doivent encore être déterminées par les États membres.

Dès lors que l’article 57.6 n’impose pas d’obligation concrète aux pouvoirs adjudicateurs, le Conseil d’Etat rejette la question de l’interprétation conforme à la directive. 

> En savoir plus en néerlandais

Related news

20.04.2018 NL law
De harmonisering van milieuzones

Short Reads - Een dik jaar geleden schreven wij hier op het Stibbeblog over de eerste uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over een milieuzone (Afdeling bestuursrechtspraak laat de Utrechtse milieuzone in stand). Wij voorspelden toen 388 verschillende milieuzones in Nederland. Ook de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat erkende dat gevaar en schreef in een kamerbrief van 5 april 2018 over de harmonisering van milieuzones. Wij staan daar in dit blog kort bij stil.

Read more

18.04.2018 BE law
FAQ: vergt uw project of plan een passende beoordeling?

Articles - Arrest C‑323/17 van het Europees Hof van Justitie is relevant voor elke initiatiefnemer die zich afvraagt of een passende beoordeling nodig is. Met name antwoordt het Hof, in een Ierse zaak over windparkkabels en mosselen, negatief op de vraag of de voortoets, die aan de passende beoordeling voorafgaat, reeds mitigerende of beschermingsmaatregelen (meer bepaald: maatregelen ter voorkoming of beperking van de nadelige gevolgen van het voorgenomen project) mag bevatten. Deze post zet een stap achteruit en bespreekt het ruimere kader van het instrument van de passende beoordeling. 

Read more

18.04.2018 NL law
Kroniek bestuurlijke organisatie

Articles - In deze kroniek wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op het gebied van het bestuurlijk organisatierecht. De kroniek bestrijkt diverse onderwerpen, waaronder publiekrechtelijke rechtspersonen en semipublieke instellingen zoals overheidsvennootschappen en overheidsstichtingen. Bevoegdheidsverkrijging (attributie, delegatie, mandaat) heeft ook een vaste plek in de kroniek, evenals ontwikkelingen op het gebied van de centrale overheid, decentrale overheden, interbestuurlijk toezicht en gemeenschappelijke regelingen.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring