Articles

Annotatie onder gerechtshof Arnhem-Leeuwarden - 30 augustus 2017

Annotatie onder gerechtshof Arnhem-Leeuwarden - 30 augustus 2017

30.08.2017 NL law

De werkgever heeft in 2016 besloten tot een reorganisatie. Met de ondernemingsraad heeft hij overeenstemming bereikt over een sociaal plan, waarin was voorzien in begeleiding van de boventallige werknemers naar een andere werkkring. Aan de werknemer (in dienst sinds 1 oktober 2005) en 21 collega’s is het aanbod gedaan om in dienst te treden bij Dura Vermeer. De werknemer heeft dit aanbod geaccepteerd en is per 1 augustus 2016 bij Dura Vermeer in dienst getreden.

De werkgever heeft een eindafrekening aan de werknemer verstrekt, maar heeft geen transitievergoeding betaald. De werknemer heeft aanspraak gemaakt op een dubbele transitievergoeding, onder verwijzing naar de met de ondernemingsraad gesloten overeenkomst waarin is voorzien in een dubbele transitievergoeding voor boventallige werknemers die niet kunnen worden herplaatst. De kantonrechter heeft geoordeeld dat de werkgever eenmalig de transitievergoeding verschuldigd is ad € 21.822,93.

Op het hoger beroep van de werkgever overweegt het hof dat uit de gang van zaken niet kan worden afgeleid dat de werknemer de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd. Het betoog van de werkgever, dat de indiensttreding van de werknemer bij Dura Vermeer gelijk moet worden gesteld aan de overgang van een werknemer naar een andere werkgever in het kader van een concessie- of contractwisseling en dat er daarom van uit moet worden gegaan dat de arbeidsovereenkomst is geëindigd op initiatief van de werknemer, is niet juist. Bij een concessie- of contractwisseling is het een derde die bepaalt dat het eerder aanbestede werk in het vervolg door een andere opdrachtnemer wordt uitgevoerd en zullen veelal dezelfde of vergelijkbare arbeidsvoorwaarden van toepassing blijven. In onderhavig geval heeft de werkgever zelf besloten tot een reorganisatie en is blijkbaar geen sprake van overgang van onderneming. Het is dan aan de werkgever om ervoor te zorgen dat er een formeel einde komt aan de arbeidsovereenkomst van de werknemers die hij boventallig heeft verklaard en niet intern kan herplaatsen. De werkgever is dan ook de transitievergoeding verschuldigd. De werknemer heeft geen recht op een dubbele transitievergoeding, nu deze op grond van de overeenkomst met de OR alleen toekomt aan werknemers die niet kunnen worden herplaatst of alleen extern kunnen worden herplaatst in een niet passende functie.

Astrid Helstone schreef  bij deze uitspraak. Deze annotatie is gepubliceerd in JAR 2017/271.

Lees de volledige annotatie. 

Related news

10.01.2018 NL law
De Unifacebeschikking en de gevolgen voor het signing protocol en andere corporate praktijken

Articles - Een recente uitspraak van de Ondernemingskamer heeft het in zich wijziging te brengen in de gebruikelijke gang van zaken bij transacties. Dit als gevolg van de extra ruimte die aan het medezeggenschapstraject moet worden toegekend. In deze annotatie bespreken Ea Visser en Johanne Boelhouwer eerst de beschikking zelf. Daarna gaan zij in op de verschillende bekritiseerde onderdelen van het gevolgde traject. Zo besteden zij onder meer aandacht aan het fenomeen 'signing protocol' en worden de gevolgen voor de transactiepraktijk belicht. 

Read more

18.01.2018 NL law
Veel kritiek op Initiatiefwetsvoorstel Wet zorgplicht kinderarbeid

Short Reads - Op dit moment behandelt de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel Wet zorgplicht kinderarbeid (“wetsvoorstel”). Indien dit wetsvoorstel wordt aangenomen en tot wet wordt verheven, geldt voor elke onderneming die aan Nederlandse eindgebruikers goederen verkoopt of diensten levert dat gepaste zorgvuldigheid moet worden betracht om te voorkomen dat die goederen en/of diensten met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen.

Read more

06.12.2017 NL law
Doorlening. Terbeschikkingstelling in driehoeksverhouding. Verplichte aansluiting bij StiPP. Criterium “leiding en toezicht”

Articles - In de situatie die aan de orde is in een arrest van het Hof Amsterdam werft en selecteert de doorlener de werknemers, neemt een payrollbedrijf deze werknemers in dienst en worden zij vervolgens op basis van door de doorlener met het payrollbedrijf en met opdrachtgevers gesloten overeenkomsten ter beschikking gesteld aan die opdrachtgevers.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy and Cookie Policy