Articles

Annotatie onder gerechtshof Arnhem-Leeuwarden - 30 augustus 2017

Annotatie onder gerechtshof Arnhem-Leeuwarden - 30 augustus 2017

30.08.2017 NL law

De werkgever heeft in 2016 besloten tot een reorganisatie. Met de ondernemingsraad heeft hij overeenstemming bereikt over een sociaal plan, waarin was voorzien in begeleiding van de boventallige werknemers naar een andere werkkring. Aan de werknemer (in dienst sinds 1 oktober 2005) en 21 collega’s is het aanbod gedaan om in dienst te treden bij Dura Vermeer. De werknemer heeft dit aanbod geaccepteerd en is per 1 augustus 2016 bij Dura Vermeer in dienst getreden.

De werkgever heeft een eindafrekening aan de werknemer verstrekt, maar heeft geen transitievergoeding betaald. De werknemer heeft aanspraak gemaakt op een dubbele transitievergoeding, onder verwijzing naar de met de ondernemingsraad gesloten overeenkomst waarin is voorzien in een dubbele transitievergoeding voor boventallige werknemers die niet kunnen worden herplaatst. De kantonrechter heeft geoordeeld dat de werkgever eenmalig de transitievergoeding verschuldigd is ad € 21.822,93.

Op het hoger beroep van de werkgever overweegt het hof dat uit de gang van zaken niet kan worden afgeleid dat de werknemer de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd. Het betoog van de werkgever, dat de indiensttreding van de werknemer bij Dura Vermeer gelijk moet worden gesteld aan de overgang van een werknemer naar een andere werkgever in het kader van een concessie- of contractwisseling en dat er daarom van uit moet worden gegaan dat de arbeidsovereenkomst is geëindigd op initiatief van de werknemer, is niet juist. Bij een concessie- of contractwisseling is het een derde die bepaalt dat het eerder aanbestede werk in het vervolg door een andere opdrachtnemer wordt uitgevoerd en zullen veelal dezelfde of vergelijkbare arbeidsvoorwaarden van toepassing blijven. In onderhavig geval heeft de werkgever zelf besloten tot een reorganisatie en is blijkbaar geen sprake van overgang van onderneming. Het is dan aan de werkgever om ervoor te zorgen dat er een formeel einde komt aan de arbeidsovereenkomst van de werknemers die hij boventallig heeft verklaard en niet intern kan herplaatsen. De werkgever is dan ook de transitievergoeding verschuldigd. De werknemer heeft geen recht op een dubbele transitievergoeding, nu deze op grond van de overeenkomst met de OR alleen toekomt aan werknemers die niet kunnen worden herplaatst of alleen extern kunnen worden herplaatst in een niet passende functie.

Astrid Helstone schreef  bij deze uitspraak. Deze annotatie is gepubliceerd in JAR 2017/217.

Lees de volledige annotatie. 

Related news

09.11.2017 NL law
Topsalarissen mogen (ook) niet via aanbestedingsvoorwaarden worden aangepakt

Short Reads - De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft in een advies van 28 juli 2017 geoordeeld dat het aanbestedingsrecht niet toestaat om te korten op de vergoeding wegens de overschrijding van het bezoldigingsmaximum van de WNT. De Commissie heeft de taak te bemiddelen tussen partijen dan wel het geven van niet-bindende adviezen bij klachten over een aanbesteding.

Read more

06.12.2017 NL law
Doorlening. Terbeschikkingstelling in driehoeksverhouding. Verplichte aansluiting bij StiPP. Criterium “leiding en toezicht”

Articles - In de situatie die aan de orde is in een arrest van het Hof Amsterdam werft en selecteert de doorlener de werknemers, neemt een payrollbedrijf deze werknemers in dienst en worden zij vervolgens op basis van door de doorlener met het payrollbedrijf en met opdrachtgevers gesloten overeenkomsten ter beschikking gesteld aan die opdrachtgevers.

Read more

01.11.2017 NL law
Toch nog WNT 3?

Short Reads - Tweede Kamerlid Öztürk (DENK) heeft op 27 oktober 2017 een initiatiefwetsvoorstel ingediend van de Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT (WNT 3). Daarmee bestaat de kans dat deze wet er alsnog gaat komen. Onlangs heeft Rutte III namelijk aangekondigd dat WNT 3 niet meer bij de Tweede Kamer zal worden ingediend.

Read more

29.11.2017 NL law
‘Overgang van onderneming bij de pre-pack: een blik vooruit’

Articles - Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft gesproken: op een transactie middels een pre-pack zijn de regels met betrekking tot overgang van onderneming van toepassing. Dit is een breuk met het verleden, waarin er altijd van uit werd gegaan dat een transactie in faillissement onder geen enkel beding een overgang van onderneming zou opleveren.

Read more

31.10.2017 NL law
‘Wnt: tot hier en verder’

Articles - Topinkomens zijn geen rustig bezit. Na de financiële crisis van 2007 ligt het inkomen van veelverdieners onder een vergrootglas, zeker wanneer het om bankiers of om de publieke sector gaat. Salarissen, bonussen en gouden handdrukken voor hogere managers staan garant voor ophef en rumoer.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy and Cookie Policy