Articles

De wezenskenmerken van het algemeen pensioenfonds

De wezenskenmerken van het algemeen pensioenfonds

De wezenskenmerken van het algemeen pensioenfonds

01.10.2014 NL law

In deze bijdrage ga ik nader in op de wezenskenmerken van het APF, zoals die blijken uit het voorstel van wet (Voorontwerp) dat begin dit jaar ter consulatie is voorgelegd aan de markt. 

Het was de verwachting dat kort na het zomerreces het wetsvoorstel APF daadwerkelijk bij de Tweede Kamer zou worden ingediend. Bij het ter perse gaan van deze bijdrage was dat echter nog niet gebeurd. De tijd begint nu wel te dringen. Het streven is namelijk dat het APF per 1 januari 2015 operationeel kan zijn. Of het daadwerkelijke wetsvoorstel onderstaande wezenskenmerken zal bevatten, valt te bezien maar lijkt wel aannemelijk.

Related news

12.04.2018 NL law
Procedure en doel van het bankentuchtrecht

Articles - Onlangs verscheen mijn artikel “Procedure en doel van het bankentuchtrecht”. Daarin wordt de tuchtrechtelijke procedure in de bancaire sector besproken en een overzicht gegeven van de beslissingen tot nu toe. Geconcludeerd wordt dat slechts een gering aantal verzoeken heeft geleid tot een herziening (5 van de 37). Daarnaast blijkt dat het vrijwel steeds de bank (als werkgever) was, die de melding deed (12 van de 17).

Read more

10.04.2018 NL law
Werkgeversdeel pensioenpremie behoort tot het vakantieloon (annotatie)

Articles - In een annotatie bij een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) gaat Astrid Helstone in op de vraag welke loonbestanddelen meetellen voor de grondslag van het vakantieloon. De CRvB beantwoordt de vraag of het werkgeversdeel pensioenpremie meetelt voor het vakantie loon bevestigend. Dit oordeel van de CRvB is ook van belang in de civiele arbeidsrechtspraak. De uitspraak nodigt uit tot nadere gedachtenvorming over de vraag welke maatstaf moet worden aangelegd voor de grondslag van het vakantieloon.

Read more

22.01.2018 NL law
Doorlening, toezicht en leiding en de uitzendovereenkomst

Articles - Doorlening van werknemers komt in verschillende situaties voor. Soms wordt doorgeleend in de situatie waarin een uitzendbureau een bij hem in dienst zijnde uitzendkracht tijdelijk doorleent aan een ander uitzendbureau dat een opdrachtgever heeft die behoefte heeft aan deze uitzendkracht.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring