Articles

Bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties

Bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties

14.04.2014 BE law

Op 10 december 2013 is de Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze nieuwe wet zet Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties om. De wetgever heeft als doel het concurrentievermogen en de financiële toestand van ondernemingen, in het bijzonder KMO’s, te versterken door het opleggen van striktere betalingstermijnen.

Also available in French

De wet is van toepassing op handelstransacties tussen ondernemingen en op handelstransacties tussen ondernemingen en de overheid waarbij de overheid de schuldenaar is. De wet is met terugwerkende kracht van toepassing verklaard vanaf 16 maart 2013, de datum waarop de Europese richtlijn in België omgezet had moeten zijn.1

De Wet wijzigt de wet van 2 augustus 2002 op enkele belangrijke punten, met name wat betreft: (a) de betalings- en verificatietermijn (b) het tarief van de verwijlinterest en (c) de terugvorderingskosten. 

(a) Betalingstermijn en verificatietermijn

De wet voorziet in een betalingstermijn van 30 kalenderdagen. De partijen kunnen hier contractueel van afwijken. Wat betreft de overeenkomsten tussen ondernemingen en de overheid, kan de contractuele termijn in geen geval 60 kalenderdagen overschrijden.

De termijn voor betaling loopt vanaf de dag die volgt op (i) de dag van de ontvangst van de factuur door de schuldenaar of (ii) de dag van de ontvangst van het goed of de dienst indien deze slechts na de factuur wordt geleverd of (iii) de dag van de aanvaarding of controle indien hiervoor een procedure is voorzien en indien de factuur voor of op deze dag is ontvangen.

De wetgever regelt voor het eerst de tijd die een procedure van aanvaarding of controle in beslag mag nemen. Deze mag maximaal 30 kalenderdagen bedragen na de ontvangst van de goederen of diensten. Een andere termijn mag contractueel voorzien worden, in zoverre dat deze niet manifest onredelijk is ten opzichte van de schuldenaar. 

(b) Interest

Indien de schuldeiser de volledige betaling niet binnen de voorziene termijn ontvangt, heeft hij vanaf de daaropvolgende dag recht op een verwijlinterest van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Het tarief van de interestvoet is gelijk aan de referentie-interestvoet van de ECB vermeerderd met acht procentpunten.2

In het kader van overeenkomsten tussen ondernemingen kunnen de partijen contractueel een andere interestvoet voorzien, zolang de afwijking niet kennelijk onbillijk is ten aanzien van de schuldenaar. Bedingen die interest uitsluiten, worden hierbij als kennelijk onbillijk beschouwd.

(c) Invorderingskosten

Bovenop de verwijlinterest heeft de schuldeiser vanaf het ogenblik dat interest verschuldigd is recht op een forfaitaire vergoeding gelijk aan 40 euro voor zijn invorderingskosten. De schuldeiser heeft bijkomend recht op een redelijke schadeloosstelling voor alle andere invorderingskosten, bijvoorbeeld de rechtsplegingsvergoeding of kosten van incassobureaus, die het vaste bedrag van 40 euro te boven gaan en die ontstaan zijn door de laattijdige betaling.

Samengevat:

  Tussen ondernemingen   Onderneming- Overheid
Betalingstermijn     
Wettelijke regeling 30 dagen 30 dagen
Contractuele afwijking Toegestaan, en mag ook langer zijn dan 60 dagen Toegestaan, maar met een maximum gelijk aan 60 dagen
Verificatietermijn    
Wettelijke regeling 30 dagen 30 dagen
Contractuele afwijking Toegestaan voor zover niet kennelijk onbillijk Toegestaan voor zover niet kennelijk onbillijk
Interest    
Wettelijke regeling Referentie interestvoet ECB + 8%
 
Referentie interestvoet ECB + 8%
Contractuele afwijking Toegestaan voor zover niet kennelijk onbillijk Niet toegestaan

 

 

 

Voetnoten

  1. Dit creëert een periode van rechtsonzekerheid voor openstaande facturen die onder het toepassingsgebied van deze wet vallen en die na 16 maart 2013 en vóór de datum van publicatie van de wet zijn ontstaan.
  2. Deze rentevoet wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en is terug te vinden op http://treasury.fgov.be/rente_nl.htm. Voor het 1ste semester van 2014 bedraagt de interestvoet 7,5% voor overeenkomsten gesloten vóór 16 maart 2013 en 8,5% voor overeenkomsten gesloten, vernieuwd of verlengd vanaf 16 maart 2013 (mededeling in het Belgisch Staatsblad van 23/01/2014).

Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze e-bulletin werd zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Wij kunnen echter geen enkele garantie bieden over de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie die deze e-bulletin bevat. De in deze publicatie behandelde onderwerpen werden enkel en alleen voor informatieve doeleinden voorbereid en ter beschikking gesteld door Stibbe. Ze bevatten geen juridisch of andersoortig professioneel advies en lezers mogen geen actie ondernemen op basis van de informatie in deze e-bulletin zonder voorafgaandelijk een raadsman te hebben geconsulteerd. Het raadplegen van deze e-bulletin doet geenszins een advocaat-cliënt-relatie tussen Stibbe en de lezer ontstaan. Deze e-bulletin dient enkel voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik is verboden.

Team

Related news

18.01.2018 NL law
Aandacht voor de bescherming van vennootschappen tegen ongewenste biedingen

Short Reads - Mede naar aanleiding van een reeks van (pogingen tot) ongewenste overnames van buitenlandse bieders op Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen zoals PostNL, Unilever en AkzoNobel is er in Nederland – maar overigens ook in Europees verband – aandacht voor de bescherming van vennootschappen tegen ongewenste biedingen en de bescherming van vitale sectoren. In deze Corporate Update behandelen we de laatste ontwikkelingen op dit gebied.

Read more

11.01.2018 NL law
Witness examination and the withdrawal of a judge

Short Reads - In its decision of 24 November 2017 (ECLI:NL:HR:2017:3016), the Dutch Supreme Court confirmed that a judge is allowed to critically interrogate a witness and remind a witness of his oath. Such action is not an indication that a judge is not impartial or independent.

Read more

16.01.2018 NL law
Overview of Legislative Proposal on Collective Action (NL) - As amended by the Amendment Bill of 11 January 2018

Articles - In the Netherlands, it is possible for a representative entity to bring a "collective action" on an "opt-out basis" under article 3:305a of the Dutch Civil Code (the "DCC"). However, under the current provisions in Dutch law, the representative entity is not entitled to claim monetary damages. This limitation is likely to be removed in the not too distant future.

Read more

10.01.2018 NL law
Fire, furniture and strict liability for buildings used for business

Short Reads - Persons using a building in the course of running a business might be liable for damage caused by a defect in the building on the basis of strict liability. Such liability exists if there is a link between the origin of the defect and the running of the business. In its decision of 24 November 2017 (ECLI:NL:HR:2017:3016), the Dutch Supreme Court clarified how to ascertain whether there is such a link.

Read more

05.01.2018 BE law
Wie bewaakt de bewakers? Vlaanderen schaft substitutierecht inwoners van gemeente af

Articles - Het Decreet Lokaal Bestuur van 21 december 2017 schaft het substitutierecht voor inwoners om namens hun gemeente in rechte op te komen, af. De Vlaamse regering en de Vlaamse decreetgever achten het substitutierecht "weinig zinnig en democratisch verantwoord". Een dergelijke verantwoording van de afschaffing van het substitutierecht lijkt problematisch in het licht van het beginsel van de scheiding der machten. Daarmee rijst de onvermijdelijke vraag: wie bewaakt de bewakers? Wellicht het Grondwettelijk Hof.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy and Cookie Policy